logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

ORGANY POWIATU
   ZARZĄD POWIATU
      Dane adresowe
      Status prawny
      Przedmiot działalności i kompetencje, KONSULTACJE SPOŁECZNE
         KONSULTACJE SPOŁECZNE
      Skład osobowy
      Uchwały Zarządu Powiatu
         Rejestr uchwał
         Treść uchwał II kadencji.
         Treść uchwał III kadencji.
            Uchwały 2006 rok.
            Uchwały 2007 rok
            Uchwały 2008 rok
            Uchwały 2009 rok
            Uchwały 2010 rok
         Treść uchwał IV kadencji.
            Uchwały 2010 rok
            Uchwały 2011 rok
            Uchwały 2012 rok
            Uchwały 2013 rok
            Uchwały 2014 rok
         Treść uchwał V kadencji
            Uchwały 2014 rok.
            Uchwały 2015 rok
            Uchwały 2016 rok
            Uchwały 2017 rok
            Uchwały 2018 rok
      Informacja o kontrolach
         Regulamin kontroli zewnętrznej i wewnętrznej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
         Zarządzenie Nr 14/13 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu kontroli zewnętrznej i wewnętrznej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
      Audyt wewnętrzny
      Rejestry, ewidencje - udostępnianie
   RADA POWIATU
      Dane adresowe
      Przedmiot działalności i kompetencje
      Przewodniczący Rady
      Skład osobowy Rady
         I kadencja 1998-2002
         II Kadencja 2002-2006
         III kadencja 2006-2010
         IV kadencja 2010-2014
         V kadencja 2014-2018
      Skład osobowy komisji Rady
         II Kadencja 2002-2006
         III kadencja 2006-2010
         IV kadencja 2010-1014
         V kadencja 2014-2018
            Skład Komisji Rady Powiatu od 1.04.2016 r.
            Skład Komisji Rady Powiatu do 31.03.2016 r.
      Stanowiska w sprawach publicznych
      Oświadczenia Rady Powiatu
      Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego II kadencji 2002-2006
      Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego III kadencji 2006-2010
      Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego IV kadencji 2010-2014
      Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
      Informacja o kontrolach
         Kontrole Komisji Rewizyjnej
         Inne kontrole
      Rejestry,ewidencje - udostępnianie
      Sesje Rady Powiatu III kandencji (2006-2010)
         Protokoły z Sesji Rady Powiatu
      Sesje Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
         Protokoły z Sesji IV kadencji Rady Powiatu
         Protokoły Komisji Skrutacyjnych
         Protokoły do wglądu.
      Sesje Rady Powiatu Jeleniogórskiego V kadencji 2014-2018
         Protokoły z Sesji V kadencji Rady Powiatu
         Protokoły do wglądu
         Protokoły Komisji Skrutacyjnych
      Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu IV kadencji
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Budżetowa
         Komisja Turystyki, Współpracy Zagranicznej i Promocji Powiatu
         Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
         Komisja Oświaty i Kultury
      Posiedzenia Komisji stałych Rady Powiatu V kadencji
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Budżetowa
         Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         Komisja Turystyki i Promocji Powiatu
         Komisja Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa
         Komisja Oświaty i Kultury
         Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy społecznej, Bepieczeństwa i Porządku Publicznego
      Posiedzenia Komisji stałych Rady V Kadencji po 1.04.2016 roku
         Komisja Spraw Społecznych
         Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu.
         Komisja Budżetu, Finansów i Majątku Powiatu.
         Doraźna Komisja Statutowa
      Przyjmowanie skarg i wniosków.
         Rejestr skarg i wniosków
      Petycje
         Zbiorcza informacja o petycjach za 2015 r., kierownych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
         Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 r. kierowanych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
         Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok
      PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU 2018 ROK
      Wybory radnych do Rady Powiatu
         Wybory radnych do Rady Powiatu III kadencji (2006-2010)
         Wybory radnych do Rady Powiatu IV kadencji (2010-2014)
            Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w sprawie składu Komisji, siedziby i terminów rejestracji kandydatów na radnych
            Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jeleniej Górze z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Jeleniogórskiego
         Wybory radnych do Rady Powiatu V kadencji (2014-2018)
         Wybory radnych do Rady Powiatu VI kadencji (2018-2023)

STATUS POWIATU
   Statut Powiatu
   Przedmiot działalności
   Jednostki Powiatu
   Gminy Powiatu
   Budżet i majątek Powiatu
      Uchwały budżetowe wraz ze zmianami
         Uchwały budżetowe
         Zmiany w budżecie
            Uchwałami Rady Powiatu
            Uchwałami Zarządu Powiatu
         Projekt budżetu Powiatu na 2005 rok
         Projekt budżetu Powiatu na 2006 r.
         Projekt budżetu Powiatu na 2007 rok
            Projekt budżetu powiatu na 2008 rok
      Dysponowany majątek
      Dług publiczny
      Ciężary publiczne
      Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2009 rok
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2010 rok
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2011 rok
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2012 rok
      Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020.
      Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020
      Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021
      Projekt budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na 2013 rok
      Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2025
      Projekt budżetu powiatu na 2014 rok
         Projekt wieloletniej prognozy finanowej na lata 2015-2030.Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2030
      Projekt budżetu powiatu na 2015 rok
      Projekt budżetu powiatu na 2016 rok.
      Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2017 rok.
      Projekt budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok.
      Wieleletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030.
         Projekt wieloletniej prognozy finansowej 2018 rok.
            Projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego na lata 2016-2030
         Wieloletnia prognoza finansowa powiatu jeleniogórskiego
   Akty prawa miejscowego
      Statut Powiatu Jeleniogórskiego
      Akty prawa miejscowego
         podjęte w 2005 roku
         podjęte w 2006 roku
         podjęte w 2007 roku
         podjęte w 2008 roku
         podjęte w 2009 roku
         podjęte w 2010 roku
         podjęte w 2011 roku
         podjęte w 2012 roku
         podjęte w 2013 roku
         podjęte w 2014 roku
         podjęte w 2015 roku
         podjęte w 2016 roku
         podjęte w 2017 roku
         podjęte w 2018 roku
   Dane statystyczne GUS

STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
   Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
   Status prawny i przedmiot działalności
   Schemat organizacyjny
   Regulamin organizacyjny
   Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
      Biuro Informatyki i Kontroli
         Przedmiot działalności i kompetencjie
      Biuro Zamówień Publicznych
      Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
         Dane teleadresowe
         Organizacja Wydziału
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Informacje i ogłoszenia
            2014
            2013 r.
            2012 r.
            2011r.
            2010 r.
            2009r.
            2008r.
               Styczeń-Grudzień
            2007r.
               Styczeń-Grudzień
            2006r.
               Styczeń-Maj
               Maj-Grudzień
            2005r.
            2015
            2016
            2017
            2018
         Informacje dotyczące składania wniosków i zgłoszeń
         Szkolenia
         Opłata skarbowa
         Zgłoszenia budowy realizowanej na podstawie projektu budowlanego
            Rok 2015
            Rok 2016
            Rok 2017
            Rok 2018
         Rejestry, ewidencje prowadzone w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
            Informacje w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru
               2018
      Wydział Finansowy
         Dane adresowe
         Organizacja wydziału
            Regulamin wewnętrzny
            Schemat graficzny
         Majątek Starostwa
         Działalność kontrolna w 2004 ,2005 ,2006 , 2007 i 2008,2009,2010 ,2011,2012,2013 rok.
         Plan finansowy Starostwa
      Wydział Dróg Powiatowych
         Wydział Dróg Powiatowych
      Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
            KARTA USŁUG NR 1
            KARTA USŁUG NR 2
            KARTA USŁUG NR 3
            KARTA USŁUG NR 4
            KARTA USŁUG NR 5
            KARTA USŁUG NR 6
            KARTA USŁUG NR 7
            KARTA USŁUG NR 8
            KARTA USŁUG NR 9
            KARTA USŁUG NR 10
            KARTA USŁUG NR 11
      Wydział Komunikacji
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
            Ewidencja pojazdów
            Rejestracja pojazdów
            Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów
            Transport drogowy i szkolenie
            Ośrodki szkolenia kierowców
         Prowadzone rejestry, ewidencje
            Stan załatwianej sprawy
      Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
         Dane Adresowe.
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
            Wzory wniosków i podań
            Informacja o opłatach skarbowych
         Prowadzone rejestry, ewidencje
         Informacja o środowisku
         Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
            2008
            2009
            2010
            2011
            2012
            2013
            2014
            2015
            2016
            2017
         Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
         Wykaz firm posiadających zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie powiatu jeleniogórskiego
         Wykaz firm uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami
         Plan gospodarki odpadami powiatu jeleniogórskiego
         Powiatowy program ochrony środowiska
            Informacja o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
            Informacja o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa
            Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024- projekt
            Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
            Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
            Opinia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
            Program ochrony środowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024
         Powiatowy program rekultywacji gruntów
         Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego
         Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej
         Informacje o wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
         Ogłoszenia
         Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
         Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
      Wydział Organizacyjny
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe w powiecie
            Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
            Zezwolenie na sprowadzenie zwłok ludzkich lub szczątków z obcego państwa
            wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji
            wpis klubu sportowego do ewidencji
         Prowadzone rejestry, ewidencje
      Wydział Oświaty i Zdrowia
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Dane adresowe
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
         Prowadzone rejestry i ewidencje
         Informacje o dotacjach
      Powiatowy Rzecznik Konsumentów
         Dane adresowe
         Tryb załatwiania spraw
      Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
         Prowadzone rejestry, ewidencje
            Wykaz Uczniowskich Klubów Sportowych działających na terenie powiatu jeleniogórskiego
      Wydział Rozwoju i Obsługi Technicznej
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
      Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
         Dane adresowe
         Zadania Wydziału
   Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
      Program współpracy
         2004 r.
         2005 r.
         2006 r.
         2007 r.
         2008 r.
         2009 r.
         2010 r.
         2011 r.
         2012 r.
         2013 r.
         2014 r.
         2015 r.
         2016 r.
         2017 r.
            Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.
         2018 r.
         2019 r.
      Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe
      Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań
      Konsultacje programów współpracy
         Program współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku
         Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r.
      Konsultacje aktów prawa miejscowego
         OGŁOSZENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW KONSULTACJI
         Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie
         Konsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych
            Ogłoszenie wyników konsultacji
   Udostępnianie informacji
   Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
   Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
      2015 r.
      2016 r.
      2017 r.
      2018 r.
   Ankieta
      Ankieta badająca stopień satysfakcji Klientów z usług Starostwa
   Dziennik Ustaw
   Monitor Polski
   Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
   Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
   Internetowy System Aktów Prawnych
   Dzienniki Urzędowe
   Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
   INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
   Biuro Rzeczy Znalezionych
   Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 6/16 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 7/16 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 1/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 2/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 3/17 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 4/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 5/17 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 6/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 7/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 8/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 9/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
         Informacja o wynikach naboru - uzupełnienie
      Ogłoszenie Nr 10/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 11/17 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 1/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 2/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 3/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 4/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 5/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 6/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 7/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 8/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 9/18 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 10/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 11/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 12/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 13/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 14/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 15/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 16/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 17/18 o wolnym kierowniczym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja uzupełniająca do ogłoszenia Nr 17/18
         Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 18/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie nr 19/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie nr 20/18 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 21/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 22/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 23/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 24/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 25/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 26/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 27/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
         Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 28/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
      Ogłoszenie Nr 29/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
      Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
      Ogłoszenie Nr 30/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
      Ogłoszenie Nr 31/18 o wolnym stanowisku urzędniczym
         Oświadczenie Kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
   SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
      Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
         Organizacja bieżącego Roku Szkolnego
            Plan lekcji na bieżący rok szkolny
         Status jednostki
            Cele i zadania szkoły
            uchwały i akty szkolne
            Statut oraz WSO Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
         Organizacja jednostki
            Godziny pracy
            Struktura szkoły
         Egzaminy eksternistyczne
         Stypendium Prezesa Rady Ministrów
            Rok szkolny 2016/2017
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Ogłoszenia dla uczniów
            EGZAMIN MATURALNY
            EGZAMIN ZAWODOWY
         Ogłoszenia dla rodziców
         PODRĘCZNIKI SZKOLNE
         Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
         Ogłoszenia
      Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
         status prawny jednostki
            Akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego
            Powołanie Szkoły Mistrzostwa Sportowego
            Powołanie Gimnazjum
            Akt założycielski Liceum Profilowanego
         dokumenty szkolne
            Program Rozwoju Szkoły na lata 2005 - 2010
            Program Wychowawczy Szkoły
         organizacja szkoly
            zasady naboru do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego
            zarządzenia dyrektora szkoły
               zarządzenie nr 2/2005
               Zarządzenie nr 1/2005
               Zarządzenie nr 2/2004
               Zarządzenie nr 1/2004
               Zarządzenie nr 11/2003
               Zarządzenie nr 10/2003
               Zarządzenie nr 8/2003
               zarządzenie nr 7/2003
         finanse szkoły
            dochody w 2004 roku
            wydatki w 2004 roku
            plan dochodów w 2005 roku
            plan wydatków w 2005 roku
            dochody w 2006 roku
            wydatki w 2006 roku
            dochody w 2007 roku
            wydatki w 2007 roku
         stypendia Prezesa Rady Ministrów
         stypendia Starosty Jeleniogórskiego
         stypendia Dyrektora Szkoły
            Regulamin przyznawania stypendium
         przyjmowanie i załatwianie spraw
         rejestry i ewidencje
         wykaz przeprowadzonych kontroli
         przetargi
         Regulamin realizacji Projektu Edukacyjnego
      Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
      Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
         Statut Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
         Założenia organizacyjne Poradni
         Organy i Pracownicy Pedagogiczni Poradni
         Pracownicy niepedagogiczni Poradni
         Struktura własnościowa
         Majątek
         Oświadczenie KZ
         Klauzula informacyjna - RODO
      Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
         Status prawny jednostki.
         Statut jednostki
         Procedura przyjmowania i załatwiania spraw
            Karty indywidualne ucznia
            Opiniowanie
            Orzekanie
            Godziny pracy
            Zestawienie przyjętych i załatwionych spraw
         Budżet i majątek
         Oferty
            Zapytanie ofertowe 1
            NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
            Zamówienie publiczne
            Zapytanie ofertowe sprzęt
            Zapytanie ofertowe „Utworzenie i aktualizacja strony internetowej projektu”
            PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Pełnienie funkcji koordynatora projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w powiecie jeleniogórskim”
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Zamówienie publiczne
            Zapytanie ofertowe
            Zamówienie publiczne
            Zapytanie dotyczące wynajmu sali szkoleniowej
            Zapytanie dotyczące wykonania artykułów promujących projekt
            „Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim”
            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
            Opracowanie i wdrożenie systemu doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół w Powiecie Jeleniogórskim
            Pełnienie funkcji koordynatora sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?”.
            Zawiadomienie o wynikach postępowania
            Ogłoszenie o zamówieniu
            Zawiadomienie o wynikach postępowania
            Zapytanie Ofertowe
            Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
            Zawiadomienie o wynikach postępowania
      Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
         Status prawny placówki
         Podstawa prawna i zasady funkcjonowania
            Zespół Placówek Rsocjalizacyjno - Wychowawczych
            Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
            Młodziezowy Ośrodek Wychowawczy
         Ogłoszenia o wolnych stanowiskach urzędniczych oraz o naborze kandydatów na te stanowiska
      Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
         Organizacja placówki
            Terminarz pracy placówki 2010/2011
         Oferta DWDiPZ
         Struktura organizacyjna
         Majątek w dyspozycji placówki
         Struktura własnościowa
         Status prawny placówki
            Statut
            Uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Rejestry, ewidencje, archiwa
         Kontrole
         Zamówienia publiczne
         Przetargi
            Przetarg na dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
   POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
         Dane adresowe
         Przedmiot działalności i kompetencje
         Zestawienie rozstrzyganych spraw
            Świadczenia dla rodzin zastępczych
            Skierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych
            Umieszczanie w domach pomocy społecznej
            Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek
            Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
            Pomoc dla repatriantów
         Rejestry, ewidencje i archiwa
         Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
         Dokumentacja kontroli oraz wystąpienia pokontrolne
         Szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych
         Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie)
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie) (ogłoszenie drugie)
            Ogłoszenie kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (specjalista ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych)
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich)
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce)
            Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (starszy referent w Dziale Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej)
            Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (główny księgowy)
            Ogłoszenie Starosty Jeleniogórskiego o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "Radca Prawny"
            ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
            Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2018
         Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
            Sprawozdania za 2012 rok
         Program wyrównywania różnic między regionami - edycja 2012
         Program "Aktywny Samorząd" 2012
            Informacje szczegółowe oraz wnioski do pobrania
         Konkurs ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej
         Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
            Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
         Program "Aktywny Samorząd" 2012
            Informacje szczegółowe oraz wnioski do pobrania
         Program "Aktywny Samorząd" 2013
         Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
         Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
         Zaproszenie do składania kandydatur na członków komisji konkursowej
      Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
         Organizacja jednostki
         Status jednostki
         Przedmiot działalności
            Zakres świadczonych usług Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Koszt utrzymania mieszkańca
         Misja jednostki
         Kodeks Etyki
         Kontrola zarządcza
            Plan pracy
            Sprawozdania z realizacji planu pracy
         Dokumentacja z kontroli
            Kontrole przeprowadzone w DPS Janowice Wielkie
               Rok 2018
               Rok 2017
               Rok 2016
               Rok 2015
               Rok 2014
               Rok 2013
               Rok 2012
               Rok 2011
               Rok 2010
               Rok 2009
               Rok 2008
               Rok 2007
               Rok 2006
               Rok 2005
               Rok 2004
               Rok 2003
         Majątek jednostki
         Budżet jednostki
         Rejestry i Ewidencje
            Zarządzenia Dyrektora
               Rok 2018
               Rok 2017
               Rok 2016
               Rok 2015
               Rok 2014
               Rok 2013
            Umowy
         Archiwum
         Zamówienia i przetargi
            Rok 2018
               Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego
            Rok 2017
               Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego
               Rozbiórka wiaty magazynowej oraz uprzątnięcie terenu po rozbiórce
            Rok 2016
               Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego
            Rok 2015
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy pelletu
            Rok 2014
               Informacje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy pelletu
               Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych
            Rok 2013
               Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej ul. Chłopska 1 w Janowicach Wielkich
               Przetarg nieograniczony na ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
               Unieważnienie postępowania
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy pelletu
            Rok 2012
               Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS (lub równoważnego)
               Przetarg nieograniczony na remont rowu betonowego (melioracyjnego)
            Rok 2011
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego Ekoterm Plus (lub równoważnego)
               Przetarg nieograniczony na „remont i termomodernizację dachu w budynku administracyjno - mieszkalnym nr 11
               Przetarg nieograniczony na remont „modernizacja” dachu obiektu zabytkowego na budynku „A” nr 1.
               Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych
            Rok 2010
               Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych.
               Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa i wyrobów cukierniczych
            Rok 2009
               Przetarg nieograniczony na „Wymianę stolarki okiennej w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej
            Rok 2008
               Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 1/2008 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego EKOTERM PLUS
               Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 2/2008 prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawy mięsa i wędlin
            Rok 2007
               Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego EKOTERM PLUS
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne zakupy ( i ewentualnie dostawy ) mięsa, przetworów mięsnych oraz wędlin
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne zakupy / i ewentualnie dostawy / artykułów żywnościowych - Nabiał
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne zakupy / i ewentualnie dostawy / artykułów żywnościowych - Pieczywo
               Przetarg nieograniczony na sukcesywne zakupy / i ewentualnie dostawy / artykułów żywnościowych - Warzywa i owoce
            Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
         Realizacja zadań publicznych
         Status załatwionych spraw
         Udostępnianie informacji publicznej
         Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
         Poszukujemy spadkobierców
         Elektroniczna Skrzynka Podawcza
      Dom Pomocy Społecznej w Kowarach
         Statut
         Informacje
         Status jednostki
         Organizacja jednostki
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Realizacja zadań publicznych
         Status załatwionych spraw
         Rejestr ewidencji i archiwum
         Kontrole - przebieg i wnioski
         Przetargi
            Wynik naboru na stanowisko pracownika socjalnego.
            Wynik postępowania przetargowego na sprzedarz samochodu służbowego
            Ogłoszenie o przetargu
         Konkurs na stanowisko administratora ds. administracyjno-kadrowych
            Wynik naboru na stanowisko administratora ds. administracyjno-kadrowych
      Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
         Statut
         Regulamin
         Informacje
         Status jednostki
         Organizacja jednostki
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Ogłoszenie
            Informacja o wynikach
         Realizacja zadań publicznych
         Status załatwianych spraw
         Rejestr ewidencji i archiwum
         Kontrole - przebieg i wnioski
         Kontrole - przebieg i wnioski
      Dom Pomocy Spolecznej w Sosnówce
         Dane adresowe
         Informacje
         Statut
         Regulamin organizacyjny
         Status jednostki
         Zamówienia Publiczne
            2017
               I przetarg nieograniczony na zakup i dostawę żywności
               I przetarg - Informacja z otwarcia ofert
               II przetarg nieograniczony na zakup i dostawę żywności
               I przetarg nieograniczony za zakup i dostawę żywności - informacja o wyborze oferty
               II przetarg - Informacja z otwarcia ofert
               II przetarg nieograniczony za zakup i dostawę żywności - informacja o wyborze oferty
               III Ogłoszenie - zapytanie o cenę
               III Ogłoszenie - zapytanie o cenę - wybór oferty
               IV Ogłoszenie - zapytanie o cenę
               IV Ogłoszenie - zapytanie o cenę - wybór oferty
            2018
               Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi pralnicze
               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
               Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę żywności
               Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności
               Dostawa żywności dla DPS II tura pieczywo + mrożonki
               Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności II tura pieczywo + mrożonki
               Dostawa żywności dla DPS III tura mrożonki
               Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności III tura mrożonki
               Ogłoszenie - zapytanie o cenę
               Informacja z otwarcia ofert - zapytanie o cenę
               Ogłoszenie - zapytanie o cenę - remont łazienki
         Realizacja zadań publicznych
         Ogłoszenia
            Wezwanie do podjęcia depozytu
            Kampania "Bezpieczny i aktywny senior"
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referent ds. kadr
            Ogłoszenie na wolne stanowisko kasjer-księgowy
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: starszy administrator
            Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego
      Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie
         Status Jednostki
         Zasada funkcjonowania
         Przyjmowanie i załatwianie spraw
         Wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu
         Nabór na wolne Stanowiska
            Ogłoszenia Archiwalne
               Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Domu Dziecka
         Przetargi
            Przetargi Aktualne
               Dostawa posiłków na 2016
               Ogłoszenia Aktualne
                  ogłoszenie o wyniku przetargu
            Przetargi Archiwalne
               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
            Informacja o unieważnieniu postępowania
            INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA „Dostawa posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie”
   POZOSTAŁE JEDNOSTKI
      Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
      Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
      Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze
         Dane adresowe
         Osoby i funkcje
         Przedmiot działalności
         Pliki do pobrania
         Oferty pracy
         Ogłoszenia

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
   Oświadczenia radnych Rady Powiatu
      na 2 miesiące przed upływem kadencji II kadencji
         Zbigniew Jakiel Przewodniczący Rady Powiatu
         Zofia Grabias - Baranowska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
         Zbyszko Brudniak Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
         Bogusław Chodak
         Maciej Gałęski
         Zdzisław Gasz
         Ryszard Grek
         Tadeusz Jaros
         Jan Karbowski
         Jarosław Kotliński
         Paweł Kwiatkowski
         Julian Lachowicz
         Anna Latto
         Ryszard Nowak
         Krystyna Ostrowska
         Stefan Połomski
         Andrzej Strzelczyk
         Marek Śmietana
         Jacek Włodyga
      za 2006 rok
      objęcie mandatu radnego III kadencji
      za 2007 rok
      za 2008 rok
      za 2009 r.
      na 2 miesiące przed upływem III kadencji
      IV Kadencja Rady 2010-2014.
         Pierwsze oświadczenia majątkowe Radnych.
         za 2010 rok
         za 2011 rok
         za 2012 rok
         za 2013 rok
         na 2 miesiące przed upływem IV kadencji.
      V kadencja Rady 2014-2018
         Pierwsze oświadczenia majątkowe Radnych.
         za 2014 rok.
         za 2015 r.
         za 2016 rok.
         za 2017 r.
            Oświadczenia majątkowe radnych stan na 31.12.2017
   Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
      2007 r.
      2008 r.
      2009 r.
      2010 r.
         Oświadczenie na zakończenie III kadencji
         Oświadczenie na rozpoczęcie IV kadencji
      2011 r.
      2012 r.
      2013 r.
      2014 r.
      2015 r.
      2016 r.
      2017 r.
   Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
      2007 r.
         członkowie Zarządu
            Paweł Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący Zarządu, Wicestarosta
            Krzysztof Łubiński - Etatowy Członek Zarządu
         kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Beata Szehidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Grażyna Krakowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Genowefa Pohoska - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Julian Promirski - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Maria Bednarek - Giersz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
            Lech Gancarek - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Krzysztof Raczek - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze
            Teresa Sobolewska - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
            Marianna Łacwik - Dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Ewa Stadler - Dyrektor Domu Dziecka im. M .Konopnickiej w Szklarskiej Porębie
            Edward Szkliński - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
            Krzysztof Sobała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
            Jacek Makowski - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach
            Krzysztof Preisner - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Prębie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Marian Masalski - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Adam Sobczak - Likwidator Samodzielnego Publicznego Z.O.Z. w likwidacji w Kowarach
         oświadczenia osób nowopowołanych
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Wiesława Gajewska - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Kowarach
            Ryszard Brzozowski - Likwidator SPZOZ w Kowarach w likwidacji
         oświadczenia związane z ustaniem stosunku pracy
            Adam Sobczak - Likwidator Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Kowarach
            Jacek Makowski - Prezes Zarządu PCZ Spółka z o.o. w Kowarach
            Lech Gancarek - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Krzysztof Raczek - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze
            Edward Szkliński - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
      2008 r.
         członkowie Zarządu
            Paweł Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący Zarządu, Wicestarosta
            Krzysztof Łubiński - Etatowy Członek Zarządu
         kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Krystyna Górska - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
            Beata Szehidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Grażyna Krakowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Genowefa Pohoska - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Julian Promirski - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Maria Bednarek - Giersz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Magdalena Krausiewicz - Łada - p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze
            Teresa Sobolewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
            Marianna Łacwik - Dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
            Krzysztof Sobała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
            Wiesława Gajewska - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach
            Krzysztof Preisner - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Prębie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Marian Masalski - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Ryszard Brzozowski - Likwidator SPZOZ w Kowarach w likwidacji
         oświadczenia osób nowopowołanych
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Magdalena Krausiewicz - Łada - p.o. Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze
            Jadwiga Niedbalska - p.o. Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Złoty Widok" w Piechowicach
            Małgorzata Forytarz - p.o. Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
         oświadczenia związane z ustaniem stosunku pracy
            Genowefa Pohoska - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Magdalena Krausiewicz - Łada - p.o. Dyrektor Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych
      2009 r.
         członkowie Zarządu
            Paweł Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący Zarządu, Wicestarosta
            Krzysztof Łubiński - Etatowy Członek Zarządu
         kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Krystyna Górska - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
            Beata Szehidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Grażyna Krakowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Małgorzata Forytarz- Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Julian Promirski - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Maria Bednarek - Giersz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Jadwiga Niedbalska - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego " Złoty Widok" w Piechowicach
            Teresa Sobolewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
            Krzysztof Preisner - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Prębie
            Marian Masalski - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Krzysztof Sobała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
            Ryszard Brzozowski - Likwidator SPZOZ w Kowarach w likwidacji
         oświadczenia osób nowopowołanych
            Leonard Żarski - Dyrektor Domu Pomocy Społeczej w Sosnówce
            Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
         oświadczenia związane z ustaniem stosunku pracy
            Teresa Sobolewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Marianna Łacwik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
      2010 r.
         członkowie Zarządu
            Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta
            Krzysztof Łubiński - Członek Zarządu
            Zbigniew Jakiel - Wicestarosta od 1 grudnia 2010 r.
            Andrzej Więckowski - Członek Zarządu od 1 grudnia 2010 r.
         kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Leonard Żarski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Julian Promirski - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
            Marian Masalski - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Małgorzata Forytarz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Beata Szechidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Krzysztof Sobała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Grażyna Krakowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
            Jadwiga Niedbalska - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Złoty Widok" w Piechowicach - Michałowicach
            Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Maria Bednarek - Giersz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS "Junior" w Miłkowie
            Ryszard Brzozowski - Likwidator SP ZOZ w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Krzysztof Preisner - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
         oświadczenia osób nowopowołanych
         oświadczenia związane z ustaniem stosunku pracy
            Jadwiga Niedbalska - Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Złoty Widok" w Piechowicach - Michałowicach
            Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta
            Krzysztof Łubiński - Członek Zarządu
      2011 r.
         członkowie Zarządu
            Zbigniew Jakiel - Wicestarosta
            Andrzej Więckowski - Członek Zarządu
         kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Leonard Żarski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Julian Promirski - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Marian Masalski - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Małgorzata Forytarz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Grażyna Krakowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Beata Szechidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Maria Bednarek - Giersz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS "Junior" w Miłkowie
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Krzysztof Sobała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
            Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
            Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
            Ryszard Brzozowski - Likwidator SP ZOZ w Kowarach
         oświadczenia osób nowopowołanych
            Lech Skuza - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
         oświadczenia związane z ustaniem zatrudnienia
            Julian Promirski - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Ryszard Brzozowski - Likwidator SP ZOZ w Kowarach
      2012 r.
         członkowie Zarządu
            Zbigniew Jakiel - Wicestarosta
            Andrzej Więckowski - Członek Zarządu
         kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Leonard Żarski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Lech Skuza - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Marian Masalski - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Małgorzata Forytarz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Grażyna Krakowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Beata Szechidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Maria Bednarek - Giersz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS "Junior" w Miłkowie
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Krzysztof Sobała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
            Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
            Jacek Radwan - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
         oświadczenia osób nowopowołanych
         oświadczenia związane z ustaniem zatrudnienia
      2013 r.
         członkowie Zarządu
            Zbigniew Jakiel - Wicestarosta
            Andrzej Więckowski - Członek Zarządu
         kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Leonard Żarski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Lech Skuza - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Marian Masalski - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Małgorzata Forytarz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Grażyna Krakowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Beata Szechidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Maria Bednarek - Giersz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS "Junior" w Miłkowie
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Krzysztof Sobała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
            Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
         oświadczenia osób nowopowołanych
         oświadczenia związane z ustaniem zatrudnienia
      2014 r.
         członkowie Zarządu
            Zbigniew Jakiel - Wicestarosta
            Andrzej Więckowski - Członek Zarządu
         kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Leonard Żarski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Lech Skuza - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Marian Masalski - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Małgorzata Forytarz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Grażyna Krakowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Beata Szechidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Maria Bednarek - Giersz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS "Junior" w Miłkowie
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Krzysztof Sobała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
            Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
         oświadczenia osób nowopowołanych
            Irena Mazurkiewicz - p.o. dyrektor Zespółu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Katarzyna Zakrzewska - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Krystyna Patynowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
         oświadczenia związane z ustaniem zatrudnienia
            Marian Masalski - Dyrektor Zespółu Placówek Resocjalizacyjnych-Wychowawczych
            Irena Mazurkiewicz - p.o. dyrektor Zespółu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Grażyna Krakowiak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Zbigniew Jakiel - Wicestarosta do 15 grudnia 2014 r.
            Andrzej Więckowski - Członek Zarządu do 15 grudnia 2014 r.
      2015 r.
         członkowie Zarządu
            Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta
            Andrzej Walczak - Członek Zarządu
         kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Leonard Żarski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Lech Skuza - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Katarzyna Zakrzewska - Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
            Małgorzata Forytarz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Krystyna Patynowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Beata Szechidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Maria Bednarek - Giersz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS "Junior" w Miłkowie
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Krzysztof Sobała - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
            Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
            Jarosław Grabowski- p.o. Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie
      2016 r.
         członkowie Zarządu
            Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta
            Andrzej Walczak - Członek Zarządu
         kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Leonard Żarski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Lech Skuza - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Małgorzata Forytarz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Krystyna Patynowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Beata Szechidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Maria Bednarek - Giersz - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS "Junior" w Miłkowie
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
            Jarosław Grabowski- Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
            Mariusz Owczarek - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Sylwia Mosur-Polowczyk - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Katarzyna Filiczkowska-Łozowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie
      2017 r.
         członkowie Zarządu
            Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta
            Andrzej Walczak - Członek Zarządu
         kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Małgorzata Forytarz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Beata Szechidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
            Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
            Jarosław Grabowski- Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
            Mariusz Owczarek - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Sylwia Mosur-Polowczyk - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Katarzyna Filiczkowska-Łozowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w DPS Junior w Miłkowie
            Jolanta Kołodzińska-Góra - p.o. Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach
      2018 r.
         Członkowie Zarządu
            Paweł Kwiatkowski - Wicestarosta Jeleniogórski
            Andrzej Walczak - Członek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego
         Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
            Jolanta Kałudzińska-Góra -p.o. Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach
               Oświadczenie za 2017 rok
            Julita Odelga-Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach
            Jolanta Bagińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
            Katarzyna Filiczkowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie
            Urszula Filipczuk - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
            Jarosław Grabowski - Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie
            Leonard Jaskółowski - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "JUNIOR" w Miłkowie
            Alicja Łukaszkiewicz - Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie
            Jarosław Malec - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
            Sylwia Mosur-Polowczyk - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
            Mariusz Owczarek - Dyrektor Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie
            Krzysztof Preisner - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
            Halina Rudnik - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
            Dorota Sobczyńska - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
            Beata Szehidewicz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
            Alicja Trembułowicz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kowarach
         Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
            Oświadczenie za 2017 r.
   Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
      2007 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Kazimierz Raksa - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Wiesław Dzierzba - Dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu
            Marek Kosa - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Bronisław Guminiak - Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji
            Lidia Zaborska - Z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Helena Gawron - Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Grażyna Materak - Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Teresa Sobczak - Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Grażyna Kalina - Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
            Krystyna Mosur - Pierzycka - Kierownik Działu Ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
            Jolanta Bagińska - Kierownik Działu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Zbigniew Czarniawski - Kierownik Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych
            Emilia Piwińska Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aneta Sempiak Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Małgorzata Kukuła - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Marta Kalbarczyk - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Krystyna Górska - Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
         oświadczenia osób nowopowołanych
            Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu od 1 marca 2007 r.
         oświadczenia związane z ustaniem stosunku pracy/cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
            Krystyna Słomska - Sekretarz Powiatu do 31 stycznia 2007 r.
            Wiesław Dzierzba - dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu
            Zbigniew Czarniawski - Kierownik Działu Technicznego Zarządu Dróg Powiatowych
      2008 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Kazimierz Raksa - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Marek Kosa - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Bronisław Guminiak - Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji
            Lidia Zaborska - Z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Helena Gawron - Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Grażyna Materak - Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Teresa Sobczak - Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Grażyna Kalina - Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
            Krystyna Mosur - Pierzycka - Kierownik Działu Ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
            Jolanta Bagińska - Kierownik Działu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Emilia Piwińska Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aneta Sempiak Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Marta Kalbarczyk - Inspektor w Wydziale Komunikacji
         oświadczenia osób nowopowołanych
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy
         oświadczenia związane z ustaniem stosunku pracy/cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu starosty
            Krystyna Mosur - Pierzycka - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy
      2009 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Kazimierz Raksa - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Marek Kosa - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Bronisław Guminiak - Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji
            Lidia Zaborska - Z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Helena Gawron - Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Grażyna Materak - Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Teresa Sobczak - Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Grażyna Kalina - Kierownik Działu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy
            Jolanta Bagińska - Kierownik Działu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Emilia Piwińska Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aneta Sempiak Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Marta Kalbarczyk - Inspektor w Wydziale Komunikacji
         oświadczenia osób, którym w 2009 r. Starosta udzielił upoważnienia do wydawania decyzji w jego imieniu
            Jacek Pełka - Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
      2010 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         oświadczenia osób, posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
            Lidia Zaborska - Zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Marta Kalbarczyk - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Bronisław Guminiak - Zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Kazimierz Raksa - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Grażyna Materak - Z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Krystyna Górska - Z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
            Grażyna Kalina - Kierownik Działu Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Helena Gawron - Z-ca dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Jacek Pełka- Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
            Marek Kosa - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Aneta Sempiak - Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Emilia Piwińska - Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Teresa Sobczak - Specjalista w Wydziale Komunikacji
         oświadczenia osób, którym w 2010 r. Starosta Jeleniogórski udzielił upoważnienia do wydawania decyzji w jego imieniu
            Eryk Łukaszewicz - Główny Specjalista ds. Informatyki, Statystyki i Ubezpieczeń Społecznych w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Barbara Górska - Zastępca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy
            Jan Politaj - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Magdalenia Kuźniar - Z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
      2011 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         oświadczenia osób, posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
            Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Grażyna Materak - Z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Kazimierz Raksa - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Lidia Zaborska - Zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Bronisław Guminiak - Zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji
            Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Marta Kalbarczyk - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Emilia Piwińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Aneta Sempiak - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Teresa Sobczak - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Krystyna Górska - Z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
            Eryk Łukaszewicz - Z-ca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Barbara Górska - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy
            Grażyna Kalina - Kierownik Działu Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Marek Kosa - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Helena Gawron - Z-ca dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Jan Politaj - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Magdalenia Kuźniar - Z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Jacek Pełka- Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
         oświadczenia osób, którym w 2011 r. Starosta Jeleniogórski udzielił upoważnienia do wydawania decyzji w jego imieniu
            Elżbieta Lemańska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
         oświadczenia osób, którym w 2011 r. Starosta Jeleniogórski cofnął upoważnienia do wydawania decyzji w jego imieniu
            Krystyna Górska - Z-ca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
            Grażyna Kalina - Kierownik Działu Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy
         oświadczenia związane z ustaniem zatrudnienia
            Kazimierz Raksa - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Jacek Pełka- Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej i Instytucjonalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
      2012 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         oświadczenia osób, posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
            Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Grażyna Materak - Z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Lidia Zaborska - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Bronisław Guminiak - Zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji
            Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Marta Kalbarczyk - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Emilia Piwińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Aneta Sempiak - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Teresa Sobczak - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Eryk Łukaszewicz - Z-ca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Barbara Górska - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy
            Elżbieta Lemańska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Marek Kosa - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Helena Gawron - Z-ca dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Jan Politaj - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Magdalenia Kuźniar - Z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
         oświadczenia osób, którym w 2012 r. Starosta Jeleniogórski udzielił upoważnienia do wydawania decyzji w jego imieniu
            Monika Kardyś - Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w PCPR
      2013 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         oświadczenia osób, posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
            Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Grażyna Materak - Z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Lidia Zaborska - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Bronisław Guminiak - Zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji
            Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Marta Kalbarczyk - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Emilia Piwińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Aneta Sempiak - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Teresa Sobczak - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Eryk Łukaszewicz - Z-ca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Barbara Górska - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy
            Elżbieta Lemańska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Marek Kosa - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Helena Gawron - Z-ca dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Jan Politaj - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Magdalenia Kuźniar - Z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Monika Kardyś - Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
         oświadczenia osób, którym w 2013 r. Starosta Jeleniogórski udzielił upoważnienia do wydawania decyzji w jego imieniu
         oświadczenia osób, którym w 2013 r. Starosta Jeleniogórski cofnął upoważnienia do wydawania decyzji w jego imieniu
      2014 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         oświadczenia osób, posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
            Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Grażyna Materak - Z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Lidia Zaborska - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Bronisław Guminiak - Zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji
            Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Emilia Piwińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Aneta Sempiak - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Eryk Łukaszewicz - Z-ca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Barbara Górska - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy
            Elżbieta Lemańska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Marek Kosa - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Helena Gawron - Z-ca dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Jan Politaj - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Magdalenia Kuźniar - Z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Monika Kardyś - Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
         oświadczenia osób, którym w 2014 r. Starosta Jeleniogórski cofnął upoważnienia do wydawania decyzji w jego imieniu
            Marta Kalbarczyk - Inspektor w Wydziale Komunikacji
      2015 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         oświadczenia osób, posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
            Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Grażyna Materak - Z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Lidia Zaborska - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Bronisław Guminiak - Zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji
            Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Emilia Piwińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Aneta Sempiak - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Eryk Łukaszewicz - Z-ca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Barbara Górska - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy
            Elżbieta Lemańska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Marek Kosa - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Helena Gawron - Z-ca dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Jan Politaj - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Magdalenia Kuźniar - Z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Monika Kardyś - Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
            Maria Regner-Głowniak - Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Dominika Trawińska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP
         oświadczenia osób, którym w 2015 r. Starosta Jeleniogórski cofnął upoważnienia do wydawania decyzji w jego imieniu, w związku z ustaniem zatrudnienia
      2016 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         oświadczenia osób, posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
            Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Grażyna Materak - Z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Kierownik Referatu Prawa Jazdy w Wydziale Komunikacji
            Emilia Piwińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Aneta Sempiak - Kierownik Referatu Rejestracji i Ewidencji Pojazdów w Wydziale Komunikacji
            Eryk Łukaszewicz - Z-ca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Barbara Górska - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy
            Helena Gawron - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Jan Politaj - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Magdalenia Kuźniar - Z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Aleksandra Mucharska - p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Monika Kardyś - Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
            Maria Regner-Głowniak - Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Dominika Trawińska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP
            Sylwester Urbański - Dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia
            Małgorzata Regner - Inspektor w Wydziale Komunikacji
      2017 r.
         Jolanta Borejszo - Sekretarz Powiatu
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu
         Ewa Gralik - Żmudzińska - Sekretarz Powiatu
         oświadczenia osób, posiadających upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
            Grażyna Materak - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Małgorzata Kukuła - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji
            Aleksandra Hadacz - Budzikowska - Kierownik Referatu Prawa Jazdy w Wydziale Komunikacji
            Emilia Piwińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Aneta Sempiak - Kierownik Referatu Rejestracji i Ewidencji Pojazdów w Wydziale Komunikacji
            Eryk Łukaszewicz - Z-ca dyrektora w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji w Powiatowym Urzędzie Pracy
            Barbara Górska - Z-ca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń Powiatowego Urzędu Pracy
            Helena Gawron - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Aleksandra Mucharska - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Magdalenia Kuźniar - Z-ca dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Monika Kardyś - Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
            Maria Regner - Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Sylwester Urbański - Dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia
            Dominika Trawińska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP
            Małgorzata Regner - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Eryk Łukaszewicz - Zastępca Dyrektora PUP
            Justyna Pacuła - Geolog Powiatowy
            Dorota Rauch - Zastępca Dyrektora PUP
      2018 r.
         Ewa Gralik-Żmudzińska -Sekretarz Powiatu Jeleniogórskiego
         Grażyna Bojęć - Skarbnik Powiatu Jeleniogórskiego
         Oświadczenia osób posiadajacych upoważnienie do wydawania decyzji w imieniu Starosty Jeleniogórskiego
            Małgorzata Kukuła - Główny specjalista w Wydziale Komunikacji
               Oświadczenie za 2017 rok
            Zenon Bednarz - Dyrektor Wydziału Komunikacji
            Helena Gawron - Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Aleksandra Hadacz-Budzikowska - Kierownik Referatu Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji
            Magdalena Kuźniar - Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Grażyna Materak - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
            Aleksandra Mucharska - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
            Justyna Pacuła - Geolog Powiatowy
            Emilia Piwińska - Podinspektor w Wydziale Komunikacji
            Małgorzata Regner - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Maria Regner - Podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
            Aneta Sempiak - Kierownik Referatu Rejestracji i Ewidencji Pojazdów w Wydziale Komunikacji
            Sylwester Urbański - Dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia
            Alina Fursewicz - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze
            Barbara Górska - Zastępca Kierownika Działu Ewidencji i Świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze
            Monika Kardyś - Kierownik Działu Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze
               Oświadczenie
            Dorota Rauch - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze
            Dominika Trawińska - Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze
            Joanna Żmudzińska - Główny specjalista w Wydziale Komunikacji
            Anna Ciopińska - Inspektor w Wydziale Komunikacji
            Paulina Bieda-Rydz - Inspektor w Wydziale Komunikacji
   Wzory oświadczeń majątkowych

INNE
   Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Informacja o możliwości wydruku treści
      Nawigacja
      Rejestr zmian
   Europejski Kodeks Dobrej Administracji
   Traktaty Unii Europejskiej
   Obywatelska Karta Antykorupcyjna
   Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
   Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
   Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
   KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
   KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
   Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
   Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
   Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
   Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
   Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
   Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności

Ponowne wykorzystanie
   Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
corner   corner