logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
minus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
   plus Program współpracy
   minus Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe
   minus Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań
   minus Konsultacje programów współpracy
      minus Program współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r.
   plus Konsultacje aktów prawa miejscowego
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 46/187/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 10 listopada 2011 r.

 

OGŁOSZENIE

ZBIORCZYCH WYNIKÓW KONSULTACJI

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr 36/145/11 z dnia 23 sierpnia 2011 roku ustalił treść projektu Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku i przedstawił do konsultacji.

            Konsultacje trwały od dnia 1 września do 30 września 2011 roku, w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/268/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 134, poz. 2069).

            Projekt Programu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 sierpnia 2011 r.

            Zainteresowanym organizacjom umożliwiono wyrażanie opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji poprzez kartę konsultacyjną, która została wysłana do organizacji nadzorowanych wraz zaproszeniem do wzięcia udziału w konsultacjach. Nadto, opublikowano ją w Biuletynie Informacji Publicznej z możliwością automatycznej wysyłki po jej wypełnieniu. Umieszczono także egzemplarze jej wersji papierowej obok skrytki pocztowej w siedzibie Starostwa.

            W wyznaczonym terminie do przeprowadzenia konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych wypełnili elektronicznie dwie karty konsultacyjne oraz jedną w wersji papierowej. Nadto, pocztą elektroniczną, a także tradycyjną nadesłano uwagi i stanowiska do projektu Programu. W sumie 5 organizacji przyjęło zaproszenie do konsultacji, z których 3 nie wniosły uwag i zastrzeżeń do projektu.

            Stowarzyszenie Łomniczanie zaproponowało skreślenie w § 5. pkt 2 lit. a słów „szczególnie o charakterze nowatorskim”. Powiat Jeleniogórski wspierając realizację wspierając realizację zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez organizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym jest zainteresowany aby miały one charakter nowatorski. To zastrzeżenie nie wyklucza wsparcia organizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych o charakterze tradycyjnym. Natomiast zwraca uwagę na priorytet. Z tych powodów wniosek Stowarzyszenia nie może być uwzględniony w projekcie Programu.

            Stowarzyszenie Piechowice zaproponowało uzupełnienie Rozdziału VIII projektu Programu o zapis dotyczący zapewnienia „chociaż niewielkiej kwoty wyrażonej w procentach (5-10%) na dotacje dla nowych organizacji, w celu dania szansy złożonym przez nie ofertom”. Zarząd Powiatu ogłaszając konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe informuje w ogłoszeniu, że brane będzie pod uwagę:

1)       zawartość merytoryczna oferty,

2)       charakter i zasięg oddziaływania,

3)       stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów, czy innych jednostek organizacyjnych,

a w przypadku dotychczasowych wykonawców: doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych i rzetelność w rozliczeniu dotychczas udzielonych dotacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1)         w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a)         uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b)         optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2)         w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3)         w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

.Zatem, propozycja przywileju dla nowych organizacji nie daje gwarancji spełnienia wszystkich ww. ustawowych przesłanek gospodarowania środkami publicznymi.

            Stowarzyszenie Piechowice zaproponowało również uzupełnienie Rozdziału XI projektu Programu „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert” o zapis:

„- podanie do wiadomości publicznej liczby uzyskanych punktów przez oferentów oraz możliwość uzyskania oceny formalnej i merytorycznej przez dana organizację, co umożliwi jej w przyszłości dopracowanie oferty (wzorem konkursów wojewódzkich i centralnych tj PO KL, FIO);

- zasady przyznawania przez Zarząd dotacji powiązane z uzyskanymi przez ofertę punktami przydzielonymi przez Komisję oraz innymi czynnikami wpływającymi na otrzymanie środków”.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uprawnia każdego do żądania uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty, co nie oznacza, że posiada także uprawnienie, o które wnosi Stowarzyszenie. Zgodnie z Konstytucją organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Ta zasada uniemożliwia realizację postulatu Stowarzyszenia. Zasady przyznawania dotacji są obligatoryjnym elementem ogłoszenia o konkursie.

            Po upływie terminu konsultacji w Dzienniku Ustaw z dnia 3 października 2011 r. Nr 209, poz. 1244 opublikowano ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła brzmienie art. 15 ust. 2d. Zgodnie z nowym brzmieniem, obowiązującym od 3 listopada 2011 r. w skład komisji konkursowych wchodzą „osoby wskazane przez organizacje”, a nie jak dotychczas „osoby reprezentujące organizacje”. Zatem, zmieniono stosowny zapis w Rozdziale XI projektu Programu. Jednocześnie, wskutek dodania art. 15 ust 2da ustawy postanowiono także zrezygnować z określania minimalnej liczby członków Komisji.

 

         Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego

 

Ilość odwiedzin: 1421
Nazwa dokumentu: Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku
Podmiot udostępniający: Zarząd Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Słodkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2011-08-24 10:13:59
Data udostępnienia informacji: 2011-08-24 10:13:59
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-10 13:38:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner