logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
minus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
   plus Program współpracy
   minus Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe
   minus Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań
   minus Konsultacje programów współpracy
      minus Program współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r.
   plus Konsultacje aktów prawa miejscowego
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 169/651//14                                  Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 8 września 2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

ZBIORCZYCH WYNIKÓW KONSULTACJI

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr 166/641/14 z dnia 12 sierpnia 2014 roku ustalił treść projektu Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku i przedstawił do konsultacji.

            Konsultacje trwały od dnia 12 do 29 sierpnia 2014 roku, w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLVI/268/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 134, poz. 2069). Projekt Programu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 sierpnia  2014 r.

            Organizacjom umożliwiono wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji poprzez formularz ankietowy, który został umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze oraz w Biuletynie Informacji Publicznej z możliwością automatycznej wysyłki po jego wypełnieniu.

           W wyznaczonym terminie do przeprowadzenia konsultacji dwie organizacje pozarządowe przekazały swoje stanowiska do projektu, z których jedna nie wniosła  uwag
i zastrzeżeń do projektu, aprobując jego treść i formę. Druga organizacja zgłosiła następujące uwagi i propozycje :

  • ,, uwypuklić  działania powiatu poprzez samorządy lokalne: sołectwa, gminy, miasta”.

Wszystkie szczeble samorządu terytorialnego są samodzielne. Ich samodzielność gwarantuje Konstytucja i ustawy, a mianowicie:

art.165 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

 art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1900 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.);

 art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.).

Oznacza to, że powiat nie może wpływać władczo na miasta i gminy oraz ich jednostki pomocnicze. W realizacji zadań są one suwerenne.

  • ,,pominiecie opieki nad seniorami – wspieranie ich aktywności, działalności, czy istotnej opieki nad ludźmi starszymi”.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zlecać organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych ze sfery określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118). Wymienia ona 33 zadania, ale nie wymienia proponowanego zadania. W projekcie Programu spośród wielu możliwych zadań ustalono kilka, którym samorząd samodzielnie może nadać priorytet, co nie oznacza, że inne zadania nie mogą być realizowane. Proponowane zadanie może być przedmiotem współpracy, o ile będzie dotyczyć działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, bowiem tę grupę wymienia pkt 10 ww. przepisu. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową, zgodnie z art. 19a ww. ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może jej zlecić realizację.

 

W/w propozycje i wątpliwości organizacji pozarządowych  przedstawiono czcionką pogrubioną, a kursywą stanowisko Zarządu Powiatu, w tych kwestiach.

== : ==

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konsultacjach, tj.: 

  •  Stowarzyszeniu SENIOR 60 w Szklarskiej Porębie,
  •  Stowarzyszeniu ,,NASZ SIEDLĘCIN” w Siedlęcinie.

 

Kolejność wymienienia ww. organizacji wynika z daty wpływu ich stanowisk.

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego

======================================================================================

PRZEDMIOT KONSULTACJI - projekt Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku.

DATĘ ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI – 12 do 29 sierpnia 2014r. ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI – Sekretarz Powiatu tel. 756473134; 756473122; 756473124, e-mail: iwuc@starostwo.jgora.pl

 

1. Czy konsultowany projekt wymaga korekt i uzupełnień, jeśli tak to jakich?

Ilość odwiedzin: 955
Nazwa dokumentu: Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku
Podmiot udostępniający: Zarząd Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Iwuć
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Iwuć
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Słodkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2014-08-12 11:54:57
Data udostępnienia informacji: 2014-08-12 11:54:57
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-08 09:53:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner