logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
minus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
   plus Program współpracy
   minus Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe
   minus Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań
   minus Konsultacje programów współpracy
      minus Program współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r.
   plus Konsultacje aktów prawa miejscowego
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


FORMULARZ ANKIETOWY

PRZEDMIOT KONSULTACJI - projekt Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY OBJĘTE KONSULTACJAMI - wszystkie organizacje działające na terenie Powiatu Jeleniogórskiego

DATĘ ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI - 20.VIII.2010/20.IX.2010 ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI - Z-ca dyrektora Wydziału Organizacyjno - Prawnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, tel. 756473124; e-mail: slodkiewicz@starostwo.jgora.pl

 

 

1. Opinia o projekcie Programu i formach współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku .

2. Uwagi do projektu Programu i formach współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku .

Autor opinii:

Nazwa reprezentowanej organizacji:

Bardzo dziękujemy.


UWAGA: Kliknięcie przycisku "Wyślij" spowoduje automatyczne przesłanie ankiety na adres slodkiewicz@starostwo.jgora.pl ,  pod warunkiem  posiadania przez wysyłającego  skonfigurowanego konta pocztowego w programie pocztowym komputera .

 


 

OGŁOSZENIE
ZBIORCZYCH WYNIKÓW KONSULTACJI
 
Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr 207/600/10 z dnia 18 sierpnia 2010 roku przedstawił do konsultacji projekt Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku. Projekt Programu został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 18 sierpnia 2010 r.
                Konsultacje trwały od dnia 20 sierpnia do 20 września 2010 roku, w trybie określonym w § 2 ust. 2 uchwały Nr XLVI/268/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 134, poz. 2069).
                Zainteresowanym organizacjom umożliwiono wyrażanie opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji poprzez formularz ankietowy, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie w siedzibie starostwa skrytki pocztowej oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety. W celu zwiększenia zainteresowania konsultacjami, wysłano do organizacji nadzorowanych zawiadomienia o przedmiocie, trybie i terminie konsultacji.       
                W wyznaczonym terminie do przeprowadzenia konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych nie zgłosili żadnych uwag i opinii do projektu Programu. Po upływie terminu wpłynęła uwaga Koła nr 7 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miłkowie, aby rozszerzyć zakres wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zatem, postanowiono doprecyzować pkt 5 Programu, uzupełniając jego brzmienie o zwrot “ w szczególności”, aby nie stwarzać wrażenia, że Powiat będzie wspierał tylko 9 priorytetowych zadań, o których w nim mowa. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawiera sferę 33 zadań publicznych, których realizacja przez organizacje może otrzymać wsparcie ze środków publicznych.
 
 
                                                                                                              Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego
 

 

 

Ilość odwiedzin: 1449
Nazwa dokumentu: Program współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Słodkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-08-02 09:37:49
Data udostępnienia informacji: 2010-08-02 09:37:49
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-26 08:19:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner