logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
minus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
   plus Program współpracy
   minus Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe
   minus Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań
   minus Konsultacje programów współpracy
      minus Program współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r.
   plus Konsultacje aktów prawa miejscowego
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 91/366/12
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

z dnia 14 listopada 2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE

ZBIORCZYCH WYNIKÓW KONSULTACJI

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr 83/344/12 z dnia 12 września 2012 roku ustalił treść projektu Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku i przedstawił do konsultacji.

            Konsultacje trwały od dnia 24 września do 19 października 2012 roku, w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/268/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 134, poz. 2069).

            Projekt Programu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 12 września 2012 r.

            Organizacjom umożliwiono wyrażanie opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji poprzez kartę konsultacyjną, która została wysłana do 212 organizacji nadzorowanych wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w konsultacjach. Nadto, opublikowano kartę konsultacyjną w Biuletynie Informacji Publicznej z możliwością automatycznej wysyłki po jej wypełnieniu. .

            W wyznaczonym terminie do przeprowadzenia konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych wypełnili elektronicznie trzy karty konsultacyjne oraz jedną w wersji papierowej. Nadto, pocztą elektroniczną, a także tradycyjną nadesłano uwagi i stanowiska do projektu Programu. W sumie 9 organizacji skorzystało z zaproszenia do konsultacji, z których 3 nie wniosły uwag i zastrzeżeń do projektu, aprobując jego treść i formę.           

            Propozycje i wątpliwości organizacji pozarządowych poniżej przedstawiono czcionką pogrubioną, a kursywą stanowisko Zarządu Powiatu, w tych kwestiach.

            Zaproponowano:

w § 1

Rozszerzenie treści o kwestie związane z poprawą jakości życia mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego, co jest realizowane poprzez pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb, jak również zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

 

Zrezygnowano z proponowanego zapisu „ o poprawie warunków życia mieszkańców” bowiem uznano, że kwestia ta mieści się w zaproponowanym zapisie „pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców”, o który poszerzono rozdział I projektu Programu. Propozycja zapisu „zwiększenie udziału mieszkańców powiatu w rozwiązywaniu lokalnych problemów” jest deklaracją, która mieści się w projektowanym brzmieniu § 1 pkt 2.

 

w § 2

Wprowadzenie zapisu, z którego będzie wynikać, że podmiotami współpracy są wszystkie organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 

Proponowany zapis nie jest niezbędny, a wręcz może wprowadzać w błąd, bowiem będzie można interpretować, że Program adresowany jest tylko do organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Tylko 9 organizacji posiadających ten status ma siedzibę w naszym powiecie. Zatem, w celu uniknięcia potencjalnych kontrowersji proponujemy utrzymać projektowane brzmienie, że Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

 

Wskazanie, że „współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron”

 

Propozycja zapisu jest zawarta w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Powtarzanie tekstu z ustawy w akcie niższego rzędu jest niezgodne z techniką legislacyjną i stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności aktu, w tej części, przez organ nadzoru prawnego (wojewodę).

 

Rozważenie możliwości zlecania w trybie pozakonkursowym jeżeli dane zadanie można zrealizować efektywniej.

 

Występowanie z propozycją realizacji zadania w trybie pozakonkursowym należy wyłącznie do organizacji pozarządowych (art. 12 ustawy). Organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, jest zobowiązany ogłosić otwarty konkurs ofert (art. 13 ustawy). Dopuszczalne wyjątki od tej zasady nie dotyczą naszego samorządu.

 

w § 4 ust. 2b:

Wyjaśnienie wątpliwości w kwestii interpretacji dofinansowania

 

§ 4 ust 2 projektu odróżnia:

  • w lit. a powierzenie zadania do realizacji wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie zadania, co należy rozumieć jako całe zadanie i 100 % środków,

od

  • w lit. b wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie, co należy rozumieć jako niecałe zadanie i mniej niż 100 % środków.

 

 

w § 4 ust. 3:

Rozszerzenie zamkniętego katalogu form współpracy pozafinansowej.

 

W celu jego otwarcia projektowany przepis normujący tę kwestię zastał uzupełniony o słowo” w szczególności”. W ten sposób pozafinansowa forma współpracy będzie mogła mieć wiele więcej postaci, niż pierwotnie (7).

 

 

w § 5 pkt 3 lit.a:

Doprecyzowanie, co oznacza użyte w tym zapisie sformułowanie zasięg ponadlokalny oraz jakie cechy winno mieć przedsięwzięcie nowatorskie.

 

Zasięg ponadlokalny tzn. wykraczający poza miejscowość, gminę, budzący szersze terytorialnie zainteresowanie, co oznacza zasięg co najmniej powiatowy (regionalny). Natomiast przedsięwzięcie nowatorskie to takie, w którym forma lub treść na przykład: przedstawienia nie była dotychczas wspierana, a może poważnie zainteresować potencjalnych słuchaczy lub widzów, na przykład: prapremiera przedstawienia operowego wg dramatu „Faust” Johanna Wolfganga von Goethe, z muzyką Antoniego Henryka Radziwiłła, co miało miejsce w 2012 r.

 

w § 7:

Uzupełnienie zapisów dotyczących sposobu realizacji form współpracy pozafinansowej.

 

Zostały one opisane bardzo konkretnie w § 4 ust. 3, w odróżnieniu od form współpracy finansowej w § 4 ust. 2, gdzie ograniczono się do stwierdzenia, że Powiat będzie powierzał albo wspierał realizację zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji. Natomiast w § 7 przedstawiono sposób realizacji tej deklaracji. W odniesieniu do formy współpracy pozafinansowej w jednej jednostce redakcyjnej przedstawiono formę współpracy (pozafinansowa) i przykładowy sposób jej realizacji (7 postaci), przy czym nie jest to katalog zamknięty, dodano bowiem słowo „ w szczególności”.

 

w § 8 ust. 1:

Podanie wartości w komentowanym zapisie również słownie.

 

W aktach normatywnych nie stosuje się praktyki pisania kwot słownie.

 

w § 9:

Konkretne wskazanie  aktów normatywnych podlegającym konsultacjom.

 

Konsultacje dotyczą aktów prawa miejscowego, jeśli unormowania dotyczą statutowej działalności organizacji pozarządowych.

 

Wskazanie kto będzie prowadzić nadzór i bieżącą ocenę oraz kontrolę realizacji zadań, efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania, a także prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na realizację poszczególnych zadań w trakcie ich wykonywania.

 

Zakres kontroli i oceny realizacji zleconego zadania określa umowa zawarta przez Zarząd Powiatu z organizacją pozarządową, stosownie do art. 17 ustawy. Kontrolującymi są odpowiednie do zakresu zleconego zadania jednostki organizacyjne powiatu lub komórki organizacyjne Starostwa

 

w § 11 ust.1:

Zaproponowano aby § 11 ust.1 Programu zastąpić treścią w brzmieniu:

1.     Zarząd Powiatu powołuje spośród osób wskazanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze minimum dwie komisje konkursowe.

2.    Komisje obradują w składzie od trzech do pięciu osób, przy czym każdy z członków komisji dla ocenianej oferty może przyznać od 1 do 10 punktów uwzględniając w szczególności charakter zadania publicznego oraz wysokość posiadanych środków.

3.    Komisje odrębnie dla każdej oferty rekomendują wysokość przyznanych środków.

4.    Komisje nie mogą oceniać ofert  złożonych przez organizacje pozarządowe do których należy choćby jeden z członków komisji .

5.    Zarząd Powiatu na podstawie protokołów z przebiegu prac komisji  sporządza ranking ofert w oparciu o przyznaną dla każdej z nich ilość punktów.

6.    Oferta z największą ilością punktów zajmuje najwyższą pozycję w rankingu

7.    Środki dotacyjne podlegają przyznaniu począwszy od oferty , która zajęła najwyższą pozycje w rankingu, do wyczerpania środków.”

 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że organizacje pozarządowe nie są zainteresowane wskazywaniem osób do uczestnictwa w komisjach konkursowych. Zatem, proponowane ograniczenie liczby pracowników uniemożliwiłoby prace komisji. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zamieszcza się w ogłoszeniu o konkursie, które publikuje organ administracji publicznej. Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert. Decyzje o wyborze i przyznaniu środków podejmuje organ administracji publicznej. Niemniej jednak, zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Tryb pracy komisji określa Zarząd Powiatu w regulaminie, o którym mowa w § 11 ust. 2 Programu. Rada Powiatu w Programie nie może ograniczać kompetencji Zarządu, w tek kwestii.

=+=

Zaproponowano rozszerzenie zadań priorytetowych o: wspomaganie seniorów, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Wymienione zadania w rozdziale V projektu Programu są zadaniami priorytetowymi. Nie wyklucza to wsparcia innych zadań, nie wymienionych w projekcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze udziela wsparcia organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W art. 4 ustawy określono 33 zadania, które mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe. W projekcie Programu, na podstawie dotychczasowych doświadczeń, ustalono kilka zadań priorytetowych, co nie wyklucza współpracy w pozostałej ustawowo określonej sferze zadań publicznych.

=+=

Zaproponowano uwzględnienie w projekcie Programu działań profilaktyki prozdrowotnej, obejmującej, co następuję:

-              ochronę i promocję zdrowia,

-              edukację w zakresie nowotworów,

-              promocję i organizację wolontariatu,

-              działania na rzecz inicjatyw zmierzających do ochrony osób chorych na nowotwory,

-              organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, konkursów, wizyt studyjnych polskich i zagranicznych w sferze szeroko rozumianej profilaktyki prozdrowotnej.

 

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2012 – 2020 przyjęta uchwałą Nr XXIII/130/12 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 września 2012 r. określa kwotę długu do spłaty w latach 2013 – 2019. Jest to 16 240 000 zł. Są to zobowiązanie po byłym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kowarach. Do czasu spłaty ww. długu nie jest możliwe deklarowanie wsparcia finansowego realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia przez organizację pozarządową. Natomiast, sfera współpracy pozafinansowej jest zadeklarowana w § 4 ust. 3 projektu Programu i również może dotyczyć proponowanego zakresu przez Fundację.

=+=

Zaproponowano wskazanie w rozdziale VII projektu Programu sposoby realizacji priorytetowych zadań publicznych, o których mowa w rozdziale V. w punktach od 6 do 9.

 

Projekt Programu w rozdziale V ( jego szczegółowość) jest efektem zgłoszeń komórek organizacyjnych Starostwa lub jednostek organizacyjnych Powiatu. Im większy budżet na realizowane zadania oraz doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, tym stopień szczegółowości większy. Organizację powiadomiono o sposobie realizacji tych zadań w 2011 r. oraz wskazano osoby odpowiedzialne za przygotowanie projektu Programu, w tym zakresie, jednocześnie proponując nawiązanie kontaktu w celu przygotowania projektu ewentualnego uszczegółowienia.

=+=

            Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konsultacjach, tj.:

-              Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnicy,

-              Fundacji Dolnośląskiej z/s w Karpaczu,

-              Klubowi GKS Endico - Mitex w Podgórzynie,

-              Stowarzyszeniu ,,NASZ SIEDLĘCIN” w Siedlęcinie,

-              Stowarzyszeniu SENIOR 60 w Szklarskiej Porębie,

-              Stowarzyszeniu „Przesieka” w Przesiece,

-              Fundacji CARITA – Żyć ze szpiczakiem w Kowarach,

-              Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju wsi Gruszków w Gruszkowie,

-              Polsko-Niemieckiemu Stowarzyszeniu Promocji na Rzecz Odbudowy i Utrzymania

Historycznych Wartości Zabytków Kultury i Tradycji Śląska – Bobrów 9A .

Kolejność wymienienia ww. organizacji wynika z daty wpływu ich stanowisk.

            Wspólny wysiłek uczyni projekt Programu bardziej przydatnym do realizacji zadań publicznych w naszym powiecie.

 

            Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego

 

 

 

===================================================================================================

 

 

 

 

 

KARTA KONSULTACYJNA

PRZEDMIOT KONSULTACJI - projekt Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY OBJĘTE KONSULTACJAMI - wszystkie organizacje działające na terenie Powiatu Jeleniogórskiego

DATĘ ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI - 24.IX/19.X.2012

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI - Sekretarz Powiatu,

tel. 756473124; e-mail: iwuc@starostwo.jgora.pl

 

 

Pytanie:

Czy konsultowany projekt wymaga korekt i uzupełnień, jeśli tak to jakich ?

Autor opinii:

Nazwa reprezentowanej organizacji:

Bardzo dziękujemy.

 

 

UWAGA: Kliknięcie przycisku "Wyślij" spowoduje automatyczne przesłanie ankiety na adres iwuc@starostwo.jgora.pl ,  pod warunkiem  posiadania przez wysyłającego  skonfigurowanego konta pocztowego w programie pocztowym komputera .

 

Ilość odwiedzin: 1389
Nazwa dokumentu: Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku
Podmiot udostępniający: Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Słodkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-09-12 11:55:52
Data udostępnienia informacji: 2012-09-12 11:55:52
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-26 08:16:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner