logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
minus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
   plus Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
   plus Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
   minus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
      minus Status prawny jednostki.
      minus Statut jednostki
      plus Procedura przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Budżet i majątek
      plus Oferty
   plus Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
   plus Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatne poradnictwo w 2019
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

 STATUT

 
PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
 
 Uchwała Nr I
Rady Pedagogicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Szklarskiej Porębie z dnia 27-01-2011 r
 
Szklarska Poręba 2011 R
 
 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie zwana dalej „poradnia” realizuje zadania statutowe zgodnie z przepisami:
 
 
- Konstytucji Rzeczypospolitej z kwietnia 1997 r ( Dz.U.Nr.78 poz. 483
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2006 r Nr. 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami)
 
- Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz.U z 2004 r Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej ( Dz.U z 2002 r Nr. 223 poz. 1869 z późniejszymi zmianami)
 
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U z 2008 r Nr. 173 poz. 1072)
 
- Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym specjalistycznych ( Dz.U Nr. 228 poz. 1488)
 
- Rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach ( Dz. U z 2010 r Nr. 228 poz. 1487)
 
- Decyzja w sprawie powołania poradni  z dnia  1 stycznia 1986 r
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Ilekroć w statucie jest mowa o „poradni” należy przez to rozumieć Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w szklarskiej Porębie a przez „ustawę” ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r
1.      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie jest jednostką organizacyjną Powiatu, działającą w formie jednostki budżetowej.
2.      Organem prowadzącym jest Powiat Jeleniogórski.
3.      Jednostka finansowana jest z budżetu Powiatu, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
4.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
 
§ 2
 
1.      Poradnia używa nazwy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie.
2.      Ustalona nazwa jest używana przez poradnię w pełnym brzmieniu na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach.
3.      Siedziba poradni  znajduje się w budynku znajdującym się przy ulicy Jedności Narodowej nr 11 w Szklarskiej Porębie -  tel /fak 75 717 24 67.
4.      Poradnia używa dwóch podłużnych pieczęci. oraz jednej okrągłej.
5.      Dostęp do pieczęci ma dyrektor oraz pracownik administracyjny.
 
§ 3
 
1. Terenem działania poradni, zgodnie z uchwałą nr 58/XCVII/2000 r  Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 08 marca 2000 r. jest:
v miasto Szklarska Poręba
v miasto Piechowice
v gmina Stara Kamienica
v gmina Jeżów Sudecki
v gmina Podgórzyn
2. Poradnia realizuje swoje zadania również w gabinetach pracy w terenie:
- Jeżowie Sudeckim
- Starej Kamienicy
- Podgórzynie.
§ 4
 
1. Poradnia udziela pomocy uczniom i ich rodzicom i nauczycielom , wychowawcom przedszkoli , szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
2. W przypadku dzieci nie uczęszczających do przedszkoli , szkół poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania w rejonie działania  poradni .
 
§ 5
 
1.  Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
2.  Zasady przyjmowania klientów w poradni są ustalone , umożliwiające im równy dostęp do świadczonych przez placówkę usług.
 
ORGANY PORADNI
 
§ 6
 
1.      Organami poradni są :
a)      dyrektor poradni
b)      rada pedagogiczna
 
 
CELE I ZADANIA PORADNI
 
§ 7
 
Celem działań poradni jest:
a)      wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży , wspomaganie prawidłowego funkcjonowania , rodziny , wspomaganie efektywności uczenia się , profilaktyka zaburzeń rozwojowych i zachowań problemowych , trafny wybór kierunków kształcenia i planowania kariery zawodowej
b)      wszystkie działania poradni prowadzone są we współpracy z rodzicami ( opiekunami prawnymi) , nauczycielami , wychowawcami , specjalistami oraz innymi osobami , instytucjami , stowarzyszeniami , fundacjami działającymi w interesie dzieci , młodzieży i ich rodzin.
1.      Poradnia realizuje swoje cele w stosunku do wszystkich przyjętych klientów
       a w szczególności w stosunku do dzieci i młodzieży:
a)      niepełnosprawnych
b)      niedostosowanych społecznie
c)      zagrożonych niedostosowaniem
d)     będących w sytuacjach traumatycznych, kryzysowych
e)      zaniedbanych środowiskowo
f)       ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
g)      przewlekle chorych
h)      z zaburzeniami komunikacji językowej
i)        z niepowodzeniami edukacyjnymi
j)        z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi , zmianą środowiska
k)      uzdolnionych
l)        w innych trudnych sytuacjach życiowych
 
 
§ 8
 
Do zadań poradni należy :
- Diagnozowanie : możliwości , potrzeb , zaburzeń rozwojowych , zachowań  dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży
poprzez:
1.      diagnozę poziomu rozwoju
2.      diagnozę predyspozycji i uzdolnień
3.      diagnozę przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
4.      diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się
5.      diagnozę trudności adaptacyjnych
6.      diagnozę sytuacji emocjonalnej
7.      diagnozę sytuacji życiowej
- Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działań:
a) edukacyjnych
b) poradniczych
c) konsultacyjnych
d) terapeutycznych.
- Udzielanie pomocy w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu poprzez pomoc w planowaniu kariery zawodowej oraz udzielania wsparcia nauczycielom
( przedszkola , szkoły , placówki opiekuńczo-wychowawcze) w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego
- Prowadzenie działań profilaktycznych w obszarze uzależnień oraz innych problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży . Udzielanie pomocy psychopedagogicznej dzieciom
i młodzieży z grupy ryzyka.
- Udzielanie pomocy (nauczycielom , rodzicom)  w rozpoznawaniu oraz planowaniu rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.
- Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami  adaptacyjnymi spowodowanymi różnicami kulturowymi , zmianą środowiska edukacyjnego ( powroty z zagranicy , przeprowadzki) .
- Udzielanie pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów związanych z okresem adolescencji.
- Prowadzenie Edukacji prozdrowotnej wśród  dzieci , młodzieży , rodziców , nauczycieli , społeczności lokalnej.
- Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom , wychowawcom.
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez działania edukacyjne , poradnicze,  konsultacyjne oraz terapeutyczne.
- Wspomaganie wychowawczej  i edukacyjnej roli rodziny.
- Współpraca  z przedszkolami , szkołami i placówkami przy tworzeniu i realizowaniu indywidualnych planów i programów edukacyjno-terapeutycznych ( o których mowa
w przepisach) .
- Współpraca w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychopedagogicznej w przed- szkołach , szkołach placówkach.
- Udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom , wychowawcom , osobom udzielającym wsparcia i pomocy psychopedagogicznej.
- Współpraca na rzecz rozwoju pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze stowarzyszeniami . fundacjami oraz instytucjami mającymi pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem bądź wykluczonym.
 
 
§ 9
 
1. Poradnia posiada wieloletni plan rozwoju placówki.
2. Szczegółowy sposób realizacji celów i zadań poradni zawarty jest w rocznym planie pracy poradni.
3. Roczny plan pracy poradni opracowany jest przez dyrektora we współpracy z Radą Pedagogiczną poradni i wynika z potrzeb osób korzystających
4. Przy opracowywaniu rocznego planu pracy poradni uwzględnia się możliwości współdziałania z samorządami , instytucjami , stowarzyszeniami , fundacjami , działającymi na rzecz dzieci , młodzieży i ich rodzin.
 
DZIAŁANIA PORADNI
 
§ 10
 
1. Poradnia realizuje swoje cele i zadania poprzez:
a) diagnozowanie
b) opiniowanie
c) prowadzenie poradnictwa i konsultacji
d) prowadzenie terapii
d) doradztwo
e) psychoedukacja
f) prowadzenie negocjacji i mediacji
g) działalność profilaktyczną
h) działalność informacyjną i edukacyjną o interwencję kryzysową
h) prowadzenie pracy z grupami
 
 
OPINIOWANIE
 
§ 11
 
1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach jak też w sprawach związanych z wychowaniem , kształceniem dzieci i młodzieży na pisemny wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ) lub na jego własny wniosek jeśli jest osobą pełnoletnią.
2. Osoba sporządzająca opinię może posiłkować się dostarczoną przez wnioskodawcę dokumentacją uzupełniającą uzasadniającą wniosek.
3. Jeśli w celu sporządzenia opinii jest niezbędne  przeprowadzenie badań lekarskich wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.
4. Na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub osoby pełnoletniej poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola , szkoły , placówki lub innej zainteresowanej instytucji.
5. Opinię podpisują osoby sporządzające opinię i dyrektor.
 
 
ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY
 
§ 12
 
1. W poradni działa na podstawie odrębnych przepisów Zespół Orzekający.
2.  Zespół działa w oparciu o opracowany w poradni regulamin Zespołu Orzekającego.
3. Dyrektor Poradni powołuje Zespół odrębnym zarządzeniem.
4. Zespół Orzekający orzeka o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ,
o potrzebie kształcenia specjalnego , o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz o potrzebie indywidualnego nauczania.
5. Zespół Orzekający wydaje:
a)      orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego , o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz o potrzebie indywidualnego nauczania
b)      opinię o potrzebie rocznego wczesnego wspomagania rozwoju.
6. Orzeczenia i opinie wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji   Narodowej z dnia 18 września 2008 r w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 
 
ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA
 
§ 13
 
1. W poradni powołuje się Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka  w skład  którego wchodzą powołani nauczyciele specjaliści  podejmujący pracę z dzieckiem oraz współpracę z jego rodziną.
2. Skład zespołu:
a)      pedagog specjalista z zakresie wczesnego wspomagania dziecka
b)      psycholog kliniczny specjalista w zakresie wspomagania dziecka
c)      logopeda
d)     pediatra
e)      inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka
3. Zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania:
a)      przygotowanie opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka
b)      ustalenie sposobu wsparcia rodziny i pracy z dzieckiem
c)      opracowanie i realizacja indywidualnego programu pracy z dzieckiem i rodziną
d)     ewaluacja programów działań.
4. Pracą zespołu koordynuje upoważniony przez dyrektora lider zespołu.
5. Szczegółowy zakres pracy zespołu określa jego regulamin.
 
 
 
WSPÓŁDZIAŁANIE PORADNI Z INNYMI PODMIOTAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I POMOC DZIECIOM , MŁODZIEŻY , RODZICOM.
 
 
§ 14
 
1 . Poradnia realizuje swoje cele i zadania statutowe współpracując z :
a) przedszkolami , szkołami i innymi placówkami oświatowymi w zakresie:
o   diagnozowania i orzekania
o   wskazywania możliwości udzielania wsparcia i pomocy
o   udzielania wsparcia merytorycznego
o   współpracy w udzielaniu pomocy dzieciom i rodzinie
b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi , poradniami specjalistycznymi i innymi placówkami medycznymi w zakresie uzupełniania diagnozy , dostarczenia wyników badań , konsultowania itp.
c) ośrodkami pomocy społecznej , Centrum Pomocy Rodzinie w obszarze szeroko rozumianego psychospołecznego wsparcia
d)  z organizacjami pozarządowymi oraz fundacjami w zakresie współpracy na rzecz dzieci , młodzieży , rodziny , opiekunów , nauczycieli , wychowawców ( szkolenia , materiały , środki itp.)
e) urzędami pracy , centrum informacji i planowania kariery zawodowej młodzieży , biurami pracy w celu motywowania do aktywności przedsiębiorczości
f) innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom , młodzieży i ich rodzicom - PCK , sądami , kuratorami rodzinnymi , policją itp.
g) szkołami wyższymi zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie organizowania praktyk , wolontariatu , itp.
 
SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE ORGANÓW PORADNI
 
Kompetencje - Dyrektora
 
§ 15
1.      Dyrektor poradni w szczególności :
a)      kieruje działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
b)      sprawuje nadzór pedagogiczny
c)      realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących
d)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym poradni zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie ,
      a także organizuje administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę placówki
e)      zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu zawodowym
f)       powołuje zespoły orzekające
g)      prowadzi kontrolę zarządczą
h)      dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy i w szczególności decyduje w sprawach:
1.      zatrudniania i zwalniania pracowników poradni
2.      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom poradni
3.      występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń , nagród i innych wyróżnień dla pracowników poradni
i)        wydaje decyzje w ramach swoich kompetencji
j)        nie rzadziej niż dwa razy do roku przedstawia radzie pedagogicznej informacje
      o działalności poradni oraz sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
k)      ustala zakres obowiązków pracownikom poradni
l)        dyrektor poradni w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z kadrą pedagogiczną
m)    w razie nieobecności dyrektora jego kompetencje przejmuje i pełni powołana osoba upoważniona przez dyrektora za jej zgodą i za wiedzą organu prowadzącego.
 
 
SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ
 
§ 16
 
1.      W poradni działa Rada Pedagogiczna , która jest kolegialnym organem poradni w zakresie realizacji jej zadań statutowych.
2.      W skład rady wchodzą dyrektor poradni i wszyscy pracownicy merytoryczni zatrudnieni w poradni.
3.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez prowadzącego na wniosek lub za zgodą rady.
4.      Przewodniczący rady pedagogicznej jest dyrektor poradni.
5.      Zebrania planowane Rady Pedagogicznej są organizowane na początku roku szkolnego i na końcu roku szkolnego.
6.      Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
7.      Rada Pedagogiczna funkcjonuje w oparciu o regulamin funkcjonowania opracowany przez jej członków.
8.      Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady pedagogicznej , które mogą naruszać dobra osobiste pracowników i klientów poradni.
 
 
SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPRAW MIĘDZY ORGANAMI PORANI
 
§ 17
 
1.      W sprawach spornych pomiędzy pracownikami poradni Rada Pedagogiczna powołuje w głosowaniu tajnym zespół mediacyjny , który stanowią trzy osoby powołane spośród wszystkich pracowników poradni nie stanowiące strony sporu.
2.      Zespół przedstawia Radzie Pedagogicznej do akceptacji wypracowaną propozycję rozwiązania sporu.
3.      Rada podejmuje decyzje większością głosu w głosowaniu jawnym.
4.      W przypadku niemożności rozwiązywania sporu organy poradni powołują zaufanego zaakceptowanego mediatora z spoza poradni .
5.      W przypadku niemożności rozwiązania sporu przy pomocy mediatora organy poradni zwracają się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.
 
 
 
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
 
§ 18
 
1.      Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka w której nie są przewidziane ferie szkolne.
2.      Pracownicy pedagogiczni poradni mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych na zasadach ustalonych dla nauczycieli w placówkach
w których nie są przewidziane ferie.
3.      Pracownicy poradni pracują według ustalonego tygodniowego harmonogramu .
4.      Dzienny czas pracy ustala dyrektor dostosowując go do potrzeb poradni w porozumieniu z organem prowadzącym.
5.      Pracownicy poradni zobowiązani są do realizacji swoich zadań również poza poradnią tj. w szkołach , placówkach , w środowisku rodzinnym dziecka.
6.      Pracownikami poradni są:
a)      psycholodzy
b)      pedagodzy
c)      logopedzi
d)     doradca zawodowy
e)      w zależności od potrzeb inni specjaliści
f)       lekarz pediatra
g)      pracownicy administracji i obsługi.
7.      Liczbę pracowników poradni w zależności od zadań i potrzeb określonych w jej statucie oraz terenu działania ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący poradnię.
8.      W ramach poradni możliwe jest tworzenie zespołów realizujących jednorodne zadania. Mogą być one tworzone w celu doskonalenia zawodowego w danej grupie lub do podejmowania wspólnych przedsięwzięć , czy działań edukacyjnych.
9.      Szczególną organizację działań poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny poradni , opracowany przez dyrektora poradni z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni w terminie od dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacyjny poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię
w terminie do dnia 25 maja danego roku .
10. Arkusz organizacyjny poradni zawiera w szczególności:
a)      liczbę pracowników
b)      ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych przez organ prowadzący.
11. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 
 
ZAKRESY ZADAŃ PRACOWNIKÓW PORADNI
 
§ 19
 
1.      Prawa i obowiązki nauczycieli poradni określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela ( tj. Dz.U. z 1997 r Nr. 56 poz. 356 z poź. Zm)
2.      Do zadań pracowników pedagogicznych należy działalność diagnostyczna
3.      Pracownicy poradni realizują swoje zadania w gabinetach pracy w terenie :
- Jeżów Sudecki
- Stara Kamienica
- Podgórzyn
W placówkach , szkołach , w domach rodzinnych.
 
 
Zakres Zadań nauczycieli poradni
 
§ 20
 
 
I Psycholog w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizuje następujące zadania:
1.      dokonuje diagnozy psychologicznej potrzeb rozwojowych , edukacyjnych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży
2.      przygotowuje wskazania do pracy z dzieckiem w sferze emocjonalnej , poznawczej , społecznej
3.      prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej indywidualnej , grupowej
4.      prowadzi porady , konsultacje
5.      prowadzi spotkania indywidualne i grupowe psychoedukacyjne , profilaktyczne
z dziećmi , młodzieżą , rodzicami , nauczycielami , wychowawcami
6.      podejmuje działania negocjacyjne , mediacyjne w celu niesienia pomocy dzieciom , młodzieży
7.      jest pomocny w działaniach nauczycieli na rzecz dzieci , młodzieży ich rodzin poprzez:
o   prowadzi konsultacje dla nauczycieli , instytucji specjalistów działających na rzecz dzieci , młodzieży i ich rodzin
o   uczestnicy ( na zaproszenie) w posiedzeniach rad pedagogicznych
o   uczennicy ( na zaproszenie) w zespołach wychowawczych przedszkoli , szkół , placówek
o   poradzi zajęcia psychoedukacyjne , warsztaty
8.      prowadzenie działań konsultacyjno-poradniczych w przedszkolach , szkołach palcówkach oświatowych
9.      udziela pomocy rodzicom , nauczycielom w przygotowaniu diagnozy , możliwości rozwoju możliwości dzieci , młodzieży ich uzdolnień oraz pokonywaniu trudności
10. podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień AID oraz profilaktyki szeroko rozumianych problemów dzieci i młodzieży
11. prowadzi edukację prozdrowotną wśród  uczniów rodziców , nauczycieli
12. udziela pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia , zawodu , planowaniu kariery zawodowej
13. wspomaga rodzinę w jej roli opiekuńczo – wychowawczej
14. wspomaga wychowawczą i edukacyjną funkcję szkoły
15. udziela rodzicom informacji o pracy z dzieckiem
16. monitorowanie losów i postępów prowadzonych dzieci i młodzieży
 
II Pedagog w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizuje następujące zadania:
 
1.      dokonuje diagnozy pedagogicznej potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży połączonej z ustaleniem form pomocy w poradni
2.      prowadzi różne formy terapii pedagogicznej w stosunku do dzieci i młodzieży oraz wskazywanie odpowiednich form pomocy psychopedagogicznej , profilaktyczno-wychowawczej , opieki i kształcenia specjalnego
3.      prowadzi zajęcia korekcyjne , kompensacyjne , rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży
4.      prowadzenie zajęć grupowych z dziećmi , młodzieżą i rodzicami
5.      prowadzenie działań poradniczo – konsultacyjnych dla rodziców
6.      podejmowanie działań negocjacyjno-mediacyjnych w sytuacjach trudnych , konfliktowych
7.      wspiera nauczycieli poprzez:
o   udzielanie pomocy nauczycielom w tworzeniu indywidualnych programów dla dzieci ze specyficznymi potrzebami psychofizycznymi i edukacyjnymi
o   prowadzenie działań konsultacyjno- poradniczych w PPP oraz placówkach
o   przygotowywanie i prowadzenie spotkań edukacyjnych i warsztatowych dla nauczycieli , Rad Pedagogicznych , rodziców
o   udział w zespołach wychowawczych ma zaproszenie przedszkoli , szkół , placówek
8.      udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom  w diagnozowaniu potencjału i możliwości dzieci i młodzieży zagrożonej , uzdolnionej , z trudnościami dydaktycznymi
9.      wspieranie rodziny w sytuacjach trudnych społecznie , wychowawczo , emocjonalnie
10. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych , uzależnień
11. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży , rodziców , opiekunów , nauczycieli  wychowawców
12. udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia , zawodu
i planowaniu kariery zawodowej
13. prowadzenie diagnozy rodziny oraz udzielnie jej wsparcia
14. przekazywanie rodzicom informacji zwrotnej dotyczącej wyników badań , wyników pracy z dzieckiem
15. monitorowanie losów przyjmowanych dzieci i młodzieży
 
III .Logopeda  w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ma za  zadanie:
1.      dokonywanie diagnozy logopedycznej ze wskazaniem na sposób i formy udzielanej pomocy
2.      obejmowanie dzieci pełną opieką logopedyczną
3.      prowadzenie systematycznej terapii logopedycznej
4.      prowadzenie przesiewowych badań mowy u dzieci w wieku przedszkolnych
5.      popularyzowanie wiedzy logopedycznej wśród rodziców , opiekunów , nauczycieli , wychowawców
6.      przekazywanie rodzicom informacji o wynikach badań oraz przebiegu terapii
7.      udzielanie rodzicom wskazówek co do pracy z dzieckiem ze wskazaniem na metody
i techniki
8.      przekazywanie za zgodą rodziców wskazówek do pracy z dzieckiem do przedszkoli , szkół ( logopedom , pedagogom , wychowawcą )
9.      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających zaburzeniom mowy
10. prowadzenie działań diagnostyczno-rozwojowych dla dzieci do trzeciego roku życia
11. prowadzenie wsparcia dla nauczycieli , wychowawców poprzez:
o   działalność konsultacyjno-poradniczą
o   prowadzenie działalności edukacyjnej dla nauczycieli , wychowawców , rodziców , opiekunów
o   prowadzenie grupowych zajęć dla dzieci
12, na bieżąco udzielanie rodzicom informacji zwrotnych
13. monitorowanie losów dzieci przyjętych
 
IV. Doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno-pedagogicznej ma za zadanie:
1.      poosiadanie aktualnych informacji dotyczących poziomów kształcenia
2.      posiadanie informacji dotyczących rynku pracy , trendów rozwojowych , wymagań związanych z wykonywaniem określonego zawodu
3.      udzielanie porad dzieciom , młodzieży , rodzicom , opiekunom i nauczycielom
4.      prowadzenie zajęć grupowych aktywizujących oraz przygotowujących do wyboru kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej
5.      przygotowywanie materiałów edukacyjno-informacyjnych
6.      współpracuje ze szkołami w przygotowaniu szkolnego doradztwa zawodowego
7.      współpracuje z innymi instytucjami , organizacjami , fundacjami świadczącymi pomoc i poradnictwo w temacie doradztwa , planowania kariery zawodowej
 
 
Pracownicy administracji i obsługi
 
§ 21
 
 
1.      Liczba pracowników administracji i obsługi zawarta jest w arkuszu organizacyjnym na dany rok i zatwierdzona przez organ prowadzący.
2.      Pracownicy administracji i obsługi podlegają bezpośrednio dyrektorowi poradni.
3.      zadaniem lekarza jest prowadzenie  konsultacji przekładanej dokumentacji lekarskiej , udział w Zespołach Orzekających , świadczenie porad i konsultacji rodzicom i opiekunom oraz w wyjątkowych sytuacjach za zgodą rodziców nauczycielom i wychowawcom.
4.      W poradni w zależności od środków może zostać zatrudniony rehabilitant , którego zadaniem będzie opieka  nad dziećmi niepełnosprawnymi.
5.      Pozostali pracownicy administracji zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie placówki pod względem obsługi kancelaryjnej , biurowej , kadrowej i finansowej.
6.      Zadaniem pracownika obsługi jest zabezpieczenie sprawnego i estetycznego funkcjonowania placówki.
7.      Obowiązki pracowników administracji obsługi , lekarza , rehabilitanta określają odrębne przepisy i zawarte są w zakresie czynności opracowanych przez dyrektora poradni.
 
DOKUMENTACJA PORADNI
 
§ 22
 
1.      W poradni prowadzona jest dokumentacja dotycząca zarządzania placówką:
o   statut poradni
o   arkusz organizacyjny
o   księga kontroli
o   dokumentacja kontroli zarządczej
o   regulamin rady pedagogicznej
o   regulamin zespołu orzekającego
o   księga protokołów Rady Pedagogicznej
o   dokumentacja Zespołu Orzekającego
o   program rozwoju poradni
o   plan nadzoru pedagogicznego
o   plan pracy poradni
o   plan doskonalenia nauczycieli
o   regulamin pracy
o   regulamin rozpatrywania skarg i wniosków
o   regulamin organizacji poradni
o   regulamin oceniania i nagradzania nauczycieli
o   zbiór zarządzeń wewnętrznych dyrektora
 
2.      W poradni prowadzona jest szczegółowa dokumentacja kadrowa
a)      instrukcja kancelaryjna i rzeczowy wykaz akt
b)      lista obecności pracowników
c)      procedura awansu zawodowego.
 
3.      W poradni prowadzona jest dokumentacja wszelkich działań merytorycznych:
o   wykaz dzieci i młodzieży korzystających z różnych form diagnozy i terapii
o   rejestr wydanych opinii i orzeczeń
o   teczki osobowe badań dzieci i młodzieży
o   opinie (skorowidz)
o   orzeczenia (skorowidz)
o   dzienniki zajęć pracowników merytorycznych
o   inna dokumentacja – księga wyjść , karty pracy z klientem itp.
 
4.      W poradni prowadzona jest dokumentacja związana z ekonomią placówki i dotycząca środków rzeczowych
o   księga inwentarzowa
o   dokumentacja finansowa
o   instrukcja zabezpieczenia mienia.
 
5. Inna dokumentacja zgodna z odrębnymi przepisami
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 23
 
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materialnej regulują odrębne przepisy
 
§ 24
 
Pomoc dzieciom i młodzieży może być również udzielana przez wolontariuszy – osoby pełnoletnie , nie karne , wobec których nie toczy się postępowanie karne , zgodne z odrębnymi  przepisami
 
§ 25
 
Zmiany w statucie poradni dokonywanie są w trybie jego nadania.
 
§ 26
 
Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27-01-2011 r
Wchodzi w życie z dniem 1  lutego 2011 r.
 
 

Ilość odwiedzin: 6681
Nazwa dokumentu: Statut jednostki
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Raczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Raczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Dorota Raczyńska
Data wytworzenia informacji: 2005-01-26 12:31:46
Data udostępnienia informacji: 2005-01-26 12:31:46
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-07 21:08:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner