logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
minus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
   plus Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
   plus Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   minus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
      minus Statut Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
      minus Założenia organizacyjne Poradni
      minus Organy i Pracownicy Pedagogiczni Poradni
      minus Pracownicy niepedagogiczni Poradni
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Oświadczenie KZ
      minus Klauzula informacyjna - RODO
      minus Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
   plus Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
   plus Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Statut Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach
2. Założenia organizacyjne Poradni
3. Organy i Pracownicy Pedagogiczni Poradni
4. Pracownicy niepedagogiczni Poradni
5. Struktura własnościowa
6. Majątek
7. Oświadczenie KZ
8. Klauzula informacyjna - RODO
9. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Serdecznie Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach.

ul. Zamkowa 5;  58-530 Kowary

Tel. (75) 718-25-72; fax: (75) 718-20-13; e-mail: poradniakowary@wp.pl

www.poradnia-kowary.pl

 

1. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach, zwana dalej „Poradnią” działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 199 z późn. zmianami);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudzień 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. z dnia 21 grudnia 2002 r. z późn. zmianami)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1743 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017. w sprawie warunków organizowania kształcenia , wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2017 r. poz. 1616 z późniejszymi zmianami);
 • Rozp. MEN z dn. 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu , egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. (Dz.U. 2016 r. poz. 2223 z późniejszymi zmianami);
 • Uchwały nr 58/XCVII/2000 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 08 marca 2000 r. w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez Powiat  Jeleniogórski.

2. Organem Prowadzącym Poradnię jest Powiat Jeleniogórski.

3. Poradnia jest jednostką organizacyjną powiatu wchodzącą w skład administracji zespolonej działającą w formie jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

4. Poradnia finansowana jest z budżetu powiatu.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Ilość odwiedzin: 11103
Nazwa dokumentu: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
Osoba, która wytworzyła informację: Julita Odelga
Osoba, która odpowiada za treść: Julita Odelga
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Szaban
Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-13 12:59:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner