logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   plus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

STAROSTWA POWIATOWEGO W JELENIEJ GÓRZE

ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra

III piętro, pokój nr 3.14

tel. kontaktowy: (75) 6473103, 6473102, 6473119

faks: (75) 7526419

e-mail: bzp@powiatkarkonoski.eu

poniedziałki, wtorki i czwartki: 7:30-15:30

środy: 7:30-16:30

piątki: 7:30-14:30

 

Informacje ogólne:

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, realizowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz akty do niej wykonawcze.

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych udzielane są na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 85/2020 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze.

Sprawy dotyczące udzielania zamówień publicznych na rzecz Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, prowadzone są przez Biuro Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze – zgodnie z § 41 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 143/448/20 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych są:

1) Karolina Szalewska-Wrona – dyrektor Biura Zamówień Publicznych (tel.: 75 6473102),

2) Urszula Kasica – zastępca dyrektora Biura Zamówień Publicznych (tel.: 75 6473103),

3) Agnieszka Karasińska – pracownik Biura Zamówień Publicznych (tel.: 75 6473119).

Zakres działania:

Biuro Zamówień Publicznych wykonuje następujące zadania:

1) przygotowuje i przeprowadza procedury udzielania zamówień publicznych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Karkonoskiego – w powierzonym zakresie;

2) współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami lub jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) prowadzi rejestry dotyczące realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

4) prowadzi dokumentację realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

5) sporządza wymagane ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;

6) publikuje wymagane ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także wewnętrznymi przepisami z zakresu zamówień publicznych, ogłoszenia oraz wszelkie materiały dotyczące prowadzonych postępowań;

7) sporządzają i publikują plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w danym roku finansowym oraz jego aktualizację – na podstawie danych zgłoszonych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego;

8) przeprowadza kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Karkonoskiego w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Informacje dodatkowe:

Dokumenty zamówienia – w postępowaniach o wartości równej lub przekraczajacej kwotę 130 000 złotych – publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Karkonoskiego na stronie: https://bip.powiatkarkonoski.eu/7720.

Materiały dotyczące zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Karkonoskiego na stronie: https://bip.powiatkarkonoski.eu/7717.

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w danym roku finansowym oraz ich aktualizacja publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Karkonoskiego na stronie: https://bip.powiatkarkonoski.eu/5874.

Zarządzenie Nr 85/2020 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze wraz z załącznikami, a także zmiany Regulaminu, dostępne jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Karkonoskiego na stronie: https://bip.powiatkarkonoski.eu/5875/dokument/11411.

Biuro Zamówień Publicznych udostępnia do pobrania – na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, a także jednostek organizacyjnych Powiatu Karkonoskiego: Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ilość odwiedzin: 8485
Nazwa dokumentu: Biuro Zamówień Publicznych
Podmiot udostępniający: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Kasica
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kasica
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Kasica
Data wytworzenia informacji: 2015-09-16 14:18:22
Data udostępnienia informacji: 2015-09-16 14:18:22
Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-05 09:51:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner