logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   plus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   minus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
      plus Wzory wniosków i karty usług
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      plus Zestawienie rozstrzyganych spraw
      minus Prowadzone rejestry, ewidencje
      minus Informacja o środowisku
      plus Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
      minus Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
      plus Powiatowy program ochrony środowiska
      minus Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego
      minus Informacje o wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
      minus Informacje o wydanych decyzjach dotyczących przedsiewzięć mogących oddziaływać na środowisko
      minus Decyzje dotyczące przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko
      minus Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej
      minus Ogłoszenia
      minus Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
      minus Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
      minus Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
      minus Obwieszczenie Regionalnej Dyrekscji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
      minus Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
      plus Pozwolenia zintegrowane
      plus Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Wzory wniosków i karty usług
2. Przedmiot działalności i kompetencje
3. Zestawienie rozstrzyganych spraw
4. Prowadzone rejestry, ewidencje
5. Informacja o środowisku
6. Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
7. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
8. Powiatowy program ochrony środowiska
9. Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego
10. Informacje o wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
11. Informacje o wydanych decyzjach dotyczących przedsiewzięć mogących oddziaływać na środowisko
12. Decyzje dotyczące przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko
13. Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej
14. Ogłoszenia
15. Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
16. Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
17. Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków bud. mieszkalno-gospodarczego połozonego w miejscowości Kromnów dz.nr 8/1
18. Obwieszczenie Regionalnej Dyrekscji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
projekt planów zadań ochronnych dla obszarów Natura2000
19. Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące ponownego przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia POP dla stref w woj. dolnośląskim
20. Pozwolenia zintegrowane
21. Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Podchorążych 15

58-506 Jelenia Góra

tel./fax: 75 64 73 214

II piętro

 

Adres elektroniczny Wydziału:

srodowisko@powiatkarkonoski.eu

 

Godziny pracy Wydziału:

poniedziałek 730 - 1530

wtorek 730 - 1530

środa 730 - 1630

czwartek 730 - 1530

piątek 730 - 1430

 Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon
kontaktowy

Adres e-mail

Pokój

Grażyna Materak Dyrektor
Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
75 64 73 216 g.materak@powiatkarkonoski.eu 225
Justyna Pacuła Geolog powiatowy
Zastępca Dyrektora
Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa
75 64 73 219 j.pacula@powiatkarkonoski.eu 226
Monika Urbanowicz

Inspektor
Rybactwo

75 64 73 214 m.urbanowicz@powiatkarkonoski.e 223
Dawid Kisielewicz Podinspektor
Ochrona przyrody
75 64 73 217 d.kisielewicz@powiatkarkonoski.eu 227
Klaudia Jurek

Podinspektor
Leśnictwo, łowiectwo
i rolnictwo

75 64 73 218 k.jurek@powiatkarkonoski.eu 227
Natalia Studniarek Podinspektor
Ochrona powietrza,
hałas, gospodarka
odpadami, pola elektromagnetyczne
75 64 73 215 n.studniarek@powiatkarkonoski.eu 224
 
Informacje o stanie trwającego postępowania administracyjnego, sposobie załatwiania i podjętych rozstrzygnięciach w indywidualnych sprawach będą dostępne zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym na stronie http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?sprawy=1  po

 

  1. zgłoszeniu takiego wniosku w podaniu wszczynającym postępowanie lub ustnie do protokołu,
  2. przydzieleniu znaku sprawy, pod którym sprawa zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Biuletynu Informacji Publicznej;
  3. zalogowaniu się przez zainteresowaną osobę przy użyciu przydzielonego znaku sprawy.

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 28499
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Osoba, która wytworzyła informację: Iwona Chmielowska
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Włodarkiewicz - Dyrektor Wydziału
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Żurawska
Data wytworzenia informacji: 2003-07-22 11:35:05
Data udostępnienia informacji: 2003-07-22 11:35:05
Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-07 12:13:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner