logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
minus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
   plus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   plus Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
   plus Dom Pomocy Społecznej w Kowarach
   plus Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Dom Pomocy Spolecznej w Sosnówce
   minus Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie
      minus Status Jednostki
      minus Zasada funkcjonowania
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Wykaz dotacji celowych udzielonych z budżetu
      plus Nabór na wolne Stanowiska
      minus Przetargi
         plus Przetargi Aktualne
         plus Przetargi Archiwalne
         minus Informacja o unieważnieniu postępowania
         minus INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA „Dostawa posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie”
      plus Bilans
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatne poradnictwo w 2019
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Przetargi Aktualne
Dostawa posiłków na 2016
2. Przetargi Archiwalne
3. Informacja o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa posiłków dla
4. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA „Dostawa posiłków dla Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie”

Szklarska Poręba, dnia 23.05.2018

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż samochodu osobowego

 

Dom Dziecka im. m. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie, zgodnie z uchwałą Nr 208/646/18 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r., ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Dacia Logan

 

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Dacia Logan, nr rej. GJE60Jy, 7-osobowy, VIN:UU1KSD0F538711570 o pojemności 1598 m3, kolor czerwony, benzyna, pierwszy właściciel, kupiony w salonie. Dane techniczne – załącznik nr 1.

 

Stan techniczny pojazdu:

Samochód zakupiony w Polsce, używany jako samochód służbowy, sprawny.

 

Wartość pojazdu

Wartość szacunkowa nie niższa niż 4000,00 zł brutto.

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać dane identyfikacyjne oferenta:

  • imię i nazwisko albo nazwa, siedzibę oferenta oraz numer telefonu,

  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,

  • oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu.

 

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 07 czerwca 2018 r., do godziny 12.00 w sekretariacie siedziby jednostki, w zaklejonej kopercie umożliwiającej zapoznanie się ze złożoną ofertą. Na kopercie winna znajdować się adnotacją ”Oferta kupna sprzedaży. Nie otwierać do dnia 7 czerwca 2018 r. do godziny 12.00” Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 2.

 

Wadium:

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% wartości szacunkowej, tj. 400,00 zł gotówką w siedzibie jednostki do 07 czerwca 2018 r. do godziny 10.30. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w dniu dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 07 czerwca 2018 r. o godzinie 12.00, ul. B. Czecha 22 w Szklarskiej Porębie.

W sprawie oględzin samochodu należy kontaktować się z panią Dorotą Waliszewską pod numerem telefony 75 717 21 06 w godzinach 9.00-14.00

Ustala się termin zawarcia umowy kupna – sprzedaży na dzień 07 czerwca 2018 r. (dzień rozstrzygnięcia przetargu).

Zastrzega się prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

nr 1 – dane techniczne pojazdu

nr 2 – formularz ofertowy

Załączniki do pobrania: 2018-05-23 12:39:34 - załącznik nr 1 (2.29 MB)
2018-05-23 12:40:07 - formularz ofertowy (108.72 kB)
2018-05-23 12:40:24 - ogłoszenie (836.97 kB)

Ilość odwiedzin: 8010
Nazwa dokumentu: Przetargi
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Owczarek
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Owczarek
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Malec
Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 12:30:00
Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 12:40:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner