logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   plus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   minus Wydział Komunikacji
      minus Dane adresowe
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Zestawienie rozstrzyganych spraw
         minus Ewidencja pojazdów
         minus Rejestracja pojazdów
         minus Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów
         minus Transport drogowy i szkolenie
         minus Ośrodki szkolenia kierowców
      plus Prowadzone rejestry, ewidencje
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Ewidencja pojazdów
2. Rejestracja pojazdów
3. Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów
4. Transport drogowy i szkolenie
5. Ośrodki szkolenia kierowców

 

W pok. nr 3 załatwiane są sprawy :

 1. Wydawanie po raz pierwszy : · praw jazdy.

 2. Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).

 3. Wydawanie wtórników praw jazdy .

 4. Wymiana praw jazdy , z powodu : wymiany starych praw jazdy na nowe , przedłużenia terminu ważności , zmiany nazwiska , zmiany adresu zamieszkania w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

 5. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy .

 6. Wydawanie praw jazdy po zatrzymaniu lub cofnięciu .

 7. Wydawanie skierowań na egzaminy sprawdzające kwalifikacje po zatrzymaniu lub cofnięciu uprawnień .

 8. Wydawanie kart parkingowych

W pok. nr 7 załatwiane są sprawy :

 1. Rejestracja pojazdów.

 2. Rejestracja czasowa ( na wniosek) w celu umożliwienia: przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu związanego z koniecznością wykonania badania technicznego lub naprawy.

 3. Dokonywanie zmian: nr ramy lub podwozia, nazw firm, adresów zamieszkania.

 4. Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu utraty ( kradzieży) lub zniszczenia w stanie uniemożliwiającym ich odczytanie.

 5. Wydawanie wtórników: dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych na tablice w przypadku ich utraty lub zniszczenia.

 6. Wymiana dowodów rejestracyjnych w przypadku ich zniszczenia lub wymiany z powodu braku miejsca na kolejne wpisy terminów badań technicznych.

 7. Wymiana na wniosek właściciela pojazdu starych tablic rejestracyjnych na NOWE o wyróżniku DJE.

 8. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie ośrodka lub szkoły w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców oraz kontrola i nadzór w tym zakresie , prowadzenie ewidencji instruktorów,

 9. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,

 10. Rejestracja seryjna pojazdów.

W pok. nr 8 załatwiane są sprawy :

 1. Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu.

 2. Wydawanie wtórników nalepek kontrolnych.

 3. Dokonywanie wpisów w dowodach rejestracyjnych o: montażu instalacji zasilania gazem, ustanowieniu/ zniesieniu zastawów,

 4. Wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek właściciela , z powodu: przekazanie pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, (albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie), kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, udokumentowanej, trwałej i zupełnej utraty pojazdu.

 5. Zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.

 6. Wydawanie zaświadczeń o pojazdach

 7. Wydawanie decyzji na nabicie nr nadwozia( podwozia ), wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej.

 8. Wydawanie skierowań na wykonanie badań technicznych pojazdów.

 9. Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych dla pojazdów zarejestowanych czasowo z urzędu.

 10. Wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych DJE ,gdy są zniszczone i dające się odczytać.

W pok. 16 załatwiane są sprawy:

 1. Wydawanie licencji na: wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

 2. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne dla przedsiębiorców wykonujących nie zarobkowy ( nieodpłatny) przewóz osób i rzeczy jako działalność pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

 3. Prowadzenie spraw związanych z egzaminowaniem osób ubiegających się o uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Powiatu.

 4. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów,, sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów , wydawanie i cofanie upoważnień diagnostom

 5. Prowadzenie spraw związanych z usówaniem pojazdów z dróg

Ilość odwiedzin: 21281
Nazwa dokumentu: Zestawienie rozstrzyganych spraw
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Majcher
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Majcher
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Regner
Data wytworzenia informacji: 2003-12-18 09:54:49
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18 09:54:49
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-30 10:05:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner