logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
minus ZARZĄD POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   plus Przedmiot działalności i kompetencje, KONSULTACJE SPOŁECZNE
   minus Skład osobowy
   plus Uchwały Zarządu Powiatu
   minus Informacja o kontrolach
      minus Regulamin kontroli zewnętrznej i wewnętrznej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
      minus Zarządzenie Nr 14/13 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu kontroli zewnętrznej i wewnętrznej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
   minus Rejestry, ewidencje - udostępnianie
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Regulamin kontroli zewnętrznej i wewnętrznej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
2. Zarządzenie Nr 14/13 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmiany regulaminu kontroli zewnętrznej i wewnętrznej dla Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze

L.P.

TERMIN

NAZWA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ

PRZEDMIOT KONTROLI

1

28.04.2004

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola problemowa z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i bezpieczeństwa wewnętrznego

2

23.06.2004 r. -23.07.2004 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Stanowienie aktów prawa miejscowego

3

30.08.2004 r. – 03.09.2004 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wykorzystanie przekazanych w 2003 r. środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

4

21.09.2004 r. – 24.09.2004 r.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we Wrocławiu

Kontrola problemowa z zakresu geodezji i kartografii

5

13.12.2004 r.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział  w Jeleniej Górze

Kontrola archiwum zakładowego z zakresu stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych

6

20.01.2005 r. – 11.02.2005 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola prawidłowości zgłaszania kwot do wydatków niewygasających z końcem 2004 r.

7

16.02.2005 r. – 18.02.2005 r.

21.02.2005 r. – 25.03.2005 r.

08.03.2005 r. – 25.03.2005 r.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Kontrola powiązań budżetu Powiatu z budżetem państwa w 2004 r. 

8

10.03.2005 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego

9

14.06.2005 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Przepływ informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego a Gminnymi Zespołami Reagowania

Kontrola Systemu Wczesnego Ostrzegania

10

 09.09.2005 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola z zakresu przestrzegania procedur związanych z realizacją Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialnew ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego

11

2.03.- 14.04.2006

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Gospodarka finansowa Powiatu – kontrola kompleksowa

12

10.03.2006

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola realizacji projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów ponadgimnazjalnych w Powiecie jeleniogórskim -  umowa nr Z/2.02/II/2.2/03/04/4/03/04”

13

6.06.2006

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola problemowa - Organizacja powiatowej administracji drogowej oraz zarządzenie ruchem na drogach powiatowych i gminnych

14

19.06.2006

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola realizacji projektu nr Z/2.02/III/3.3.2/306/04 – „Nowa siedziba urzędu pracy przyjazna dla klientów poradnictwa zawodowego i klubu pracy”

15

5.07.-10.07.2006

0/ZUS Wałbrzych

Wydz. Finansowy i Kadry

16

13.07.2006

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola realizacji projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów ponadgimnazjalnych w Powiecie jeleniogórskim

17

21.11.2006

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

(Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego)

Kontrola problemowa ewidencji gruntów

18

 

18.12.2006

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

(Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego)

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych

19

 

9.03.2007

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o/Jelenia Góra

Kontrola sprawdzająca

Kontrola dokumentów i wizja w terenie – montaż okien w bud. przy ul. Podchorążych 15 

20

16.03.2007

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola sprawdzająca

Sprawdzenie wykonania zaleceń dot. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zawartymi w piśmie Wojewody Dolnośląskiego RR.II.7741 -92/05 z 5.08.2005 r. pkt 2-6

21

27.06.2007

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Kontrola problemowa realizacji zadań bezpieczeństwa wewnętrznego i obrony narodowej

22

20.08. – 3.09. 2007

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola zakończenia realizacji projektu stypendialnego nr 2/2.02/II/2.2/03/05 umowa z 22.09.2005

23

10.-12.10.2007

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola realizacji dotacji rządowych

24

12.10.-19.11.2007

Najwyższa Izba Kontroli 

Wydawanie zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz przestrzeganie … w nich zawartych

25

17.10.2007

MSWiA

Audyt bezpieczeństwa st.pojazd i st. kierowca

26

7-8.11.2007

Najwyższa Izba Kontroli 

Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli

27

20.12.2007

Archiwum Państwowe

Kontrola archiwum zakładowego

28

14.01.-20.02.2008

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola problemowa z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa Andrzej Studziński i Monika Klein

29

3.03.2008

Euroregion Nysa

Kontrola mikroprojektu

30

11.03.-11.04.2008

Najwyższa Izba Kontroli 

Sprawdzenie nadzoru nad stacjami diagnostycznymi dopuszczającymi pojazdy do ruchu

31

 

23-30.04.2008

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola realizacji projektu pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie

32

19-23.05.2008

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola ZPORR „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”

33

4.07-1.09.2008

Najwyższa Izba Kontroli 

Aktualizacja stanu faktycznego i prawnego nieruchomości przez organy gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, gminny zasób nieruchomości i mienie gminne w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze

34

20.10.-20.11.2008

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

Nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym

35

6.11.-7.11.2008

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola realizacji projektu „Modernizacja dr0ogi powiatowej nr 2653 D ul. Karkonoska w Karpaczu” 

36

20-24. 04.2009

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola realizacji dotacji rządowych (wizytacja terenowa)

37

 9.11.2009 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie inwentaryzacji stanu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 147,54 ha

38

 18.09.- 4.12.

2009 r.

Najwyższa Izba Kontroli

Wybrane zagadnienia związane z przekształceniami własnościowymi w SP ZOZ i PCZ Sp. z o.o.

39

11.1. -15.03. 2010

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

Gospodarka finansowa powiatu

40

19.05 – 24.05

2010

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kontrola realizacji projektu „Pomoc stypendialna dla uczniów ponadgimnazjalnych w Powiecie jeleniogórskim

41

15.11.-26.11.

2010

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola realizacji zadań usuwania skutków klęsk żywiolowych

42

26.11.2010

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego

Kontrola problemowa prowadzenia PODGiK

43

2.12.2010

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Kontrola problemowa prowadzenia Archiwum Zakładowego

44

15.12.2010

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja zadania „ Inwentaryzacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa”

45

23.03.2011

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

46

23.03.2011

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Kontrola problemowa – Zarządzanie kryzysowe, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, ochrona przeciwpowodziowa, w tym system powiadamiania ratunkowego, obrona cywilna i logistyka kryzysowa

47

17.05.2011

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Kontrola problemowa realizacji zadania pn.” Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 2491 D i nr 2744 D – ul. Długa w Jeżowie Sudeckim”  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 

48

6.06.-10.06.2011

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Kontrola kompleksowa z zakresu geodezji i kartografii

 

49

 

23.05. – 17.06.

2011

 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Kontrola problemowa wybranych zagadnień zleconych administracji zleconej z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz obowiązków wynikających z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa

50

20.06.2011

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków   

51

29.07.2011

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Kontrola trwałości projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w Zespole Placówek Resocjalizacyjno – Wychowawczych w Szklarskiej Porębie”

52

12.10. – 10.11.

2011

Urząd Kontroli Skarbowej

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania w 2008 r. wybranymi środkami publicznymi

53

28.11.2011

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontrola zadania: Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

54

5 – 8 .01.2012

Powiatowy Urząd Pracy

Kontrola realizacji umów o zorganizowanie stażu

56

27.03- 10.04.

2012

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania „ Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wspieranie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW).....

57

3-13.04.2012

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Kontrola realizacji projektu „ Przebudowa dróg powiatowych nr 2491 D w Siedlęcinie – etap II i nr 2646 D w Siedlęcinie, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011

58

15 – 17. 05.2012

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiolowych”

59

9 -18. 07. 2012

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Program wieloletni pn: „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia.”

60

21.11.2012

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa – analiza dokumentów

61

28.01.2013

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Realizacja zadań z ustawy o fundacjach

62

8.-28.03. 2013

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa

63

23.04.2013

ZUS Oddział Wałbrzych

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

64

11-14.06.2013 r.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego

Wykonanie zaleceń pokontrolnych. Stosowanie systemu odniesień przestrzennych. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

65

4.09.2013

Archiwum Państwowe Oddział Jelenia Góra

Kontrola archiwum zakładowego

66 13.12.2013

Państowowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu

Prawo pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
67 17.12.2013 Najwyższa Izba Kontroli Realizacja zadań organu ochrony środowiska
68 17.12.2013 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Inwentaryzacja stanu lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa
69 10.01. - 14.03. 2014 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Gospodarka finansowa powiatu
70 8-9.05.2014

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie ochrony gruntów rolnych.
71

21.07. - 2014

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2010 r. i 2011 r.
72 17-24. 11.2015 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Ocena działalności organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę
73 1-15.03.2015 Dolnośląski Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Prawidłowość wykonywania zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
74 7.05.2015

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Kontrola sprawdzająca prawidłowość realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących ochrony gruntów rolnych
75 31.08.2015

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Kontrola Projektu Nr CZ.3.22./2.2.00/14.04234 PT. Promocja Karkonoszy
76 28-30.11.2015

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

we Wrocławiu

Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu pńnstwa na na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpienia zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych

Załączniki do pobrania: 2005-10-14 11:54:39 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2004 r. (140.50 kB)
2005-10-14 11:55:49 - Plan kontroli na 2005 r. (137.00 kB)
2006-03-20 12:26:16 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2005 r. (140.50 kB)
2006-03-20 12:27:56 - Plan kontroli na 2006 r. (184.00 kB)
2007-10-02 10:59:35 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2006 r. (192.50 kB)
2007-10-02 11:01:47 - Plan kontroli na 2007 r. (154.00 kB)
2008-02-27 12:02:24 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2007 r. (169.50 kB)
2008-02-27 12:03:02 - Plan kontroli na 2008 r. (179.00 kB)
2009-05-19 13:44:58 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2008 r. (187.00 kB)
2009-05-19 13:45:48 - Plan kontroli na 2009 r. (207.00 kB)
2010-04-14 08:41:46 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2009 r. (214.00 kB)
2010-08-05 09:10:53 - Plan kontroli w 2010 r. po zmianach (230.00 kB)
2011-05-04 10:53:11 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2010 r. (260.50 kB)
2011-03-31 12:30:48 - Plan kontroli w 2011 r. (240.00 kB)
2011-08-03 14:36:34 - Zmiany w planie kontroli w 2011 r. (34.50 kB)
2012-02-20 14:23:10 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2011 r. (260.50 kB)
2012-02-13 12:22:48 - Plan kontroli w 2012 r. (149.00 kB)
2012-08-02 15:00:54 - Aneks nr 1 do Planu kontroli w 2012 r. (88.22 kB)
2014-02-13 11:37:46 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2012 r. (136.00 kB)
2013-02-01 12:16:21 - Plan kontroli w 2013 r. (3.09 MB)
2014-02-13 11:44:23 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2013 r. (155.50 kB)
2014-02-12 13:43:13 - Plan kontroli w 2014 r. (210.00 kB)
2014-02-17 14:21:16 - Aneks nr 1 do Planu kontroli w 2014 r. (31.50 kB)
2015-02-18 11:10:16 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2014 r. (144.50 kB)
2015-02-10 13:59:31 - Plan kontroli w 2015 r. (172.50 kB)
2015-09-07 13:02:18 - Aneks nr 1 do Planu kontroli w 2015 r. (693.03 kB)
2016-02-18 10:36:11 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2015 r. (189.46 kB)
2016-02-03 15:50:32 - Plan kontroli w 2016 r. (203.11 kB)
2017-06-26 14:39:30 - Wykaz zrealizowanych kontroli w 2016 r. (201.48 kB)
2017-01-17 14:52:49 - Plan Kontroli w 2017 r. (204.03 kB)

Ilość odwiedzin: 7462
Nazwa dokumentu: Informacja o kontrolach
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: pracownicy wydziałów Starostwa
Osoba, która wprowadzała dane: Damian Kubiak
Data wytworzenia informacji: 2003-07-21 13:53:30
Data udostępnienia informacji: 2003-07-21 13:53:30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-26 14:40:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner