logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
minus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
   minus Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze
   minus Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
      plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
      plus Bilans
   plus Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Spis dokumentów:
1. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska
2. Bilans

 

 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Adres: ul. Podchorążych 15

58-508 Jelenia Góra

Telefon:                (75) 64 73 251         – sekretariat       Fax:  (75) 64 73 252

e-mail: podgik@podgik.jgora.pl

strona internetowa: www.podgik.jgora.pl

Dyrektor Ośrodka: Krzysztof Preisner

Godziny pracy :

- od poniedziałku do piątku: 7.30 - 15.30

 

 

1. Status prawny

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatu Jeleniogórskiego, utworzoną na podstawie Uchwały Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr XLIX/286/10 z dnia 26 października 2010r.

Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Starosta Jeleniogórski, przy czym w sprawach związanych z realizacją zadań z dziedziny geodezji i kartografii nadzór i kontrolę sprawuje za pośrednictwem Geodety Powiatowego.

 

2. Zakres i przedmiot działalności :

PODGiK obsługuje mieszkańców i prowadzi sprawy z terenu powiatu jeleniogórskiego.

Przedmiotem działalności PODGiK jest prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w części dotyczącej powiatu jeleniogórskiego.


 

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – podstawowa mapa kraju:

 • udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobie jego wykorzystania, przetwarzania i udostępniania

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

 • analiza materiałów, uzgadnianie i wydawanie wytycznych technicznych do wykonania zgłoszonych prac

 • przyjmowanie i kontrola przekazywanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

 • koordynacja realizacji różnych prac zgłoszonych na tym samym terenie

 • prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

 • analiza i ocena stanu zasobu, jego przetwarzanie oraz wyłączanie materiałów z zasobu

 • prowadzenie powiatowych baz danych krajowego systemu informacji o terenie

 • tworzenie komputerowego zasobu zabezpieczającego.


 

     2. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

 • prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali

 • sporządzania wypisów i wyrysów oraz udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków

 • prowadzenie przetwarzanie i udostępnianie map ewidencyjnych w postaci numerycznej

 • prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości

 • sporządzanie rocznych zestawień i wykazów danych ewidencyjnych

 

 1. Prowadzenie obsługi technicznej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

 • analiza, porównanie i uzgadnianie usytuowania przedłożonych dokumentacji projektowych

 • ewidencja i udostępnianie uzgodnionych projektów sieci uzbrojenia terenu

 • przygotowanie materiałów do wydania opinii na cotygodniowe, czwartkowe posiedzenia zespołu uzgadniającego.

 

3. Przyjmowanie i załatwianie spraw:

1.  Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki  wykonawstwa geodezyjnego

         Regulacja prawna:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych- ewidencjonowaniu systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianiu tych baz. (Dz.U. Nr 78/01 poz.837)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 37/04 poz. 333 )

          Zasób geodezyjny i kartograficzny – zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Regulacja prawna:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych- ewidencjonowaniu systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianiu tych baz. (Dz.U. Nr 78/01 poz.837)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 37/04 poz. 333 )

Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych dokonuje się na druku zgodnym z Rozporządzeniem

Sposób przekazania zgłoszenia do Ośrodka:

 • bezpośredni – u osoby prowadzącej zasób

 • faksem fax (75) 64 73 252

 • pocztą elektroniczną ( e-mail ) adres: podgik_jg@wp.pl

 • przyjęcie zgłoszenia potwierdza Ośrodek oraz wydaje materiały do wykonania prac oraz ustala z wykonawcą warunki techniczne tych prac

2.  Ewidencja gruntów i budynków

       Regulacja prawna:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38//01 poz. 454 )
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 101/02 poz. 926 z póżn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 1998 r. Nr. 80, poz. 522) 
 • Ustawa kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. Nr 98/2000 poz. 1071 tekst jednolity )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 37/04 poz. 333 )

Wnioski o dokonanie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków składają na odpowiednich drukach zainteresowane strony ( właściciele, dzierżawcy )w Ośrodka

Zmiany mogą dotyczyć np.:

 • zmiany nazwiska właściciela

 • adresu zamieszkania właściciela

 • zmiany użytków gruntowych

 • zmiany powierzchni działki po nowych pomiarach geodezyjnych

 • rejestracja umów dzierżawnych potwierdzonych przez właściwy urząd gminy lub notariusza

Wnioski o zarejestrowanie umowy dzierżawy powinny być podpisane przez 2 strony; właściciela i dzierżawcę.

Uwaga ! Zgłaszanie wniosków o zmianę w operacie ewidencji gruntów jest bezpłatne i nie podlega opłacie skarbowej.

 • udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków odbywa się na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia o Ewidencji gruntów i budynków

 • informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne.

Informacji tych udziela się odpłatnie. Udostępnienie danych osobowych z bazy danych EGiB jest chronione ustawą o ochronie danych osobowych. Udzielanie informacji o osobach fizycznych następuje po złożeniu dodatkowego wniosku o udostępnienie danych osobowych na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem i przedstawieniu uzasadnionych potrzeb pozyskania tych informacji.

Wyrysy i wypisy ( art. 24 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne ) z operatu ewidencyjnego są wydawane odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, oraz osób fizycznych i prawnych , które mają interes prawny w tym zakresie.

Udostępnienie danych z operatu ewidencyjnego odbywa się na wniosek i podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł od wniosku i 0,50zł od każdego załącznika.

3. Składanie wniosków o uzgodnienie dokumentacji projektowej w celu uzyskania opinii ZUDP.

        Regulacja prawna:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. Nr 100, poz.1086, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( dz. U. Nr 38/01 poz. 455 )
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 37/04 poz. 333 )

Posiedzenia ZUDP odbywają się raz w tygodniu, w czwartki.

Skład zespołu uzgadniającego:

 • Przewodniczący ZUDP – geodeta powiatowy

 • Przedstawiciel Wydziału Budownictwa, Architektury i Gospodarki Przestrzennej

 • Przedstawiciel Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

 • Przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych

oraz członkowie na prawach konsultanta.

Dokumentacje projektową do uzgodnienia należy składać w 3 egzemplarzach. Uzgodnienie dokumentacji dokonywane jest odpłatnie. Wniosek o uzgodnienie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł i 0,50 zł od każdego załącznika.

 

 
 
Ogłoszenia:
                                    
   Jelenia Góra 14.02.2018 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 

                                      
Jelenia Góra 16.09.2017 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
 OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

                                                                                    

  24.03.2017

Nabór na wolne stanowisko pracy - Młodszy Geodeta - informacja w załaczniku poniżej

13.04.2018

Nabór na wolne stanowisko pracy - Księgowy - informacja w załaczniku poniżej

Ilość odwiedzin: 51037
Nazwa dokumentu: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Sławiński
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Preisner
Osoba, która wprowadzała dane: Jakub Sławiński
Data wytworzenia informacji: 2003-07-23 10:37:07
Data udostępnienia informacji: 2003-07-23 10:37:07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-17 10:16:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner