logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
minus ZARZĄD POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   plus Przedmiot działalności i kompetencje, KONSULTACJE SPOŁECZNE
   minus Skład osobowy
   minus Uchwały Zarządu Powiatu
      minus Rejestr uchwał
      minus Treść uchwał II kadencji.
      plus Treść uchwał III kadencji.
      plus Treść uchwał IV kadencji.
      minus Treść uchwał V kadencji
         minus Uchwały 2014 rok.
         minus Uchwały 2015 rok
         minus Uchwały 2016 rok
         minus Uchwały 2017 rok
         minus Uchwały 2018 rok
      plus Treść uchwał VI kadencji
   plus Informacja o kontrolach
   minus Audyt wewnętrzny
   minus Rejestry, ewidencje - udostępnianie
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-24 11:13:23 - Uchwała Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2018 rok. (34.50 kB)
2018-01-24 11:15:50 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. (72.37 kB)
2018-01-24 11:17:24 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. (122.84 kB)
2018-01-24 11:18:37 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. (46.74 kB)
2018-01-24 11:19:39 - Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. (50.71 kB)
2018-01-24 11:21:32 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. (66.68 kB)
2018-01-24 11:25:16 - Uchwała Nr 193/598/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom budżetowym powiatu jeleniogórskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bud (14.60 kB)
2018-01-24 11:29:30 - Uchwała Nr 194/599/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (16.80 kB)
2018-01-24 11:34:24 - Uchwała NR 194/600/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa (17.81 kB)
2018-01-24 11:36:22 - Uchwała Nr 194/601/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (18.02 kB)
2018-01-24 11:39:31 - Uchwała Nr 194/602/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (16.27 kB)
2018-01-24 11:41:13 - Uchwała Nr 194/603/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie analizy średniorocznej struktury zatrudnienia i poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Powiecie Jeleniogórskim. (12.58 kB)
2018-01-24 11:42:34 - Uchwała Nr 194/604/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia treści sprawozdania w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Je (25.43 kB)
2018-01-24 11:56:29 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 194/602/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. (28.26 kB)
2018-01-24 12:07:04 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 194/603/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. (80.92 kB)
2018-01-24 12:15:09 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 194/603/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. (126.12 kB)
2018-02-07 09:17:51 - Uchwała Nr 197/605/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 2615D od km 0+ (38.00 kB)
2018-02-14 10:07:30 - Uchwała Nr 198/606/18 z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (14.04 kB)
2018-02-14 10:14:40 - Uchwała Nr 199/607/18 z dnia 9lutego 2018 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1 do umów z radcami prawnymi o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (14.53 kB)
2018-02-14 10:15:21 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 199/607/18 z dnia 9 lutego 2018 r. (14.70 kB)
2018-02-14 10:15:57 - Uchwała Nr 199/608/18 z dnia 9lutego 2018 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1 do umów z adwokatami o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (14.40 kB)
2018-02-14 10:16:21 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 199.608.18 z dnia 9 lutego 2018 r. (14.71 kB)
2018-02-14 10:16:49 - Uchwała Nr 199/609/18 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (14.21 kB)
2018-02-20 09:38:49 - Uchwała nr 199/610/18 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach pro (57.50 kB)
2018-02-23 09:30:53 - Uchwała Nr 200/611/18 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Podgórzyn w sprawie realizacji i współfinansowania w 2018 roku zadani (35.50 kB)
2018-02-23 09:31:33 - Uchwała Nr 200/612/18 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Mysłakowice w sprawie realizacji i współfinansowania w 2018 roku zada (35.50 kB)
2018-03-05 11:52:17 - Uchwała Nr 201/613/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaakceptowania aneksu nr 6 do Porozumienia Nr 21/12 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej bibliotek (18.38 kB)
2018-03-05 11:52:40 - Uchwała Nr 201/614/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032” za rok 2017. (30.00 kB)
2018-03-05 11:53:09 - Uchwała Nr 201/615/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze urządzeń technicznych (31.50 kB)
2018-03-05 11:54:42 - Uchwała Nr 201/616/18z dnia 28 lutego 2018 rokuw sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (16.06 kB)
2018-03-09 08:31:06 - Uchwała Nr 201/617/18 z dnia28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (27.47 kB)
2018-03-09 08:32:44 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 201.617.18 z dnia 28 lutego 2018 r (45.78 kB)
2018-03-09 08:33:16 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 201.617.18 z dnia 28 lutego 2018 r (52.77 kB)
2018-03-09 08:33:35 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 201.617.18 z dnia 28 lutego 2018 r (47.85 kB)
2018-03-09 08:33:54 - Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 201.617.18 z dnia 28 lutego 2018 r (53.15 kB)
2018-03-09 08:34:30 - Uchwała Nr 202/618/18 z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli zw (36.00 kB)
2018-03-13 10:39:26 - Uchwała Nr 202/619/18 z dnia 7 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie (44.00 kB)
2018-03-13 10:44:39 - Uchwała Nr 202/620/18 z dnia 7 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem (54.00 kB)
2018-03-23 08:42:05 - Uchwała Nr 203/621/18 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zawarcia z Powiatem Lubańskim Porozumienia w sprawie wykonywania przez Ośrodek Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (12.75 kB)
2018-03-23 09:18:51 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/621/18 z dnia 19 marca 2018 r. (29.61 kB)
2018-03-23 09:34:52 - Uchwała Nr 203/622/18 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w roku 2017 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie (12.18 kB)
2018-03-23 09:37:35 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/622/18 z dnia 19 marca 2018 r. (9.76 MB)
2018-03-23 09:38:56 - Uchwała Nr 203/623/18 z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (12.86 kB)
2018-03-23 09:40:41 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/623/18 z dnia 19 marca 2018 r. (422.15 kB)
2018-03-23 09:41:53 - Uchwała Nr 203/624/18 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu umówPowiatu Jeleniogórskiego z Gminami Powiatu dotyczących wspólnej realizacji finasowania zadania polegającego na (20.21 kB)
2018-03-23 09:42:22 - Uchwała Nr 203/625/18 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ustalenia formy i wysokości Nagrody Starosty Jeleniogórskiego oraz wysokości stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego przyznawanych uczniom sz (13.31 kB)
2018-03-23 09:42:48 - Uchwała Nr 203/626/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego na 2 (16.14 kB)
2018-03-23 09:44:00 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/626/18 z dnia 19 marca 2018 r. (162.68 kB)
2018-03-23 09:44:32 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 203/626/18 z dnia 19 marca 2018 r. (14.59 kB)
2018-03-23 09:44:57 - Uchwała Nr 203/627/18 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu (53.50 kB)
2018-03-23 09:45:26 - Uchwała Nr 203/628/18 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia na realizację zadania pn.: „Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych dla Powiatu Jeleniogórskiego” Polskiej Wytwórni (52.00 kB)
2018-04-04 09:40:49 - Uchwała Nr 204/629/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie kandydata do nagrody specjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (5.78 kB)
2018-04-04 09:44:13 - Uchwała Nr 204/630/18z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2017 rok z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunal (15.50 kB)
2018-04-04 09:49:38 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (419.51 kB)
2018-04-04 09:51:18 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (104.11 kB)
2018-04-04 09:52:26 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (104.00 kB)
2018-04-04 09:55:37 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (71.27 kB)
2018-04-04 09:57:01 - Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (81.00 kB)
2018-04-04 09:57:51 - Załącznik nr 5b do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (67.07 kB)
2018-04-04 09:59:51 - Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (72.72 kB)
2018-04-04 10:13:28 - Załącznik nr 7a do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (78.44 kB)
2018-04-04 10:14:11 - Załącznik nr 7b do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (78.06 kB)
2018-04-04 10:18:16 - Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (76.70 kB)
2018-04-04 10:19:16 - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (72.45 kB)
2018-04-04 10:20:12 - Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (55.96 kB)
2018-04-04 10:21:38 - Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (88.15 kB)
2018-04-04 10:22:36 - Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (3.13 MB)
2018-04-04 10:23:23 - Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (120.55 kB)
2018-04-04 10:24:02 - Załącznik nr 14 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (88.82 kB)
2018-04-04 10:26:35 - Uchwała Nr 204/631/18z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Janowice Wielkie w sprawie realizacji i współfinansowania w 2018 roku (18.00 kB)
2018-04-04 10:29:20 - Uchwała Nr 204/632/18z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z (10.76 kB)
2018-04-04 10:33:11 - Uchwała Nr 204/633/18z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położo (11.04 kB)
2018-04-04 10:36:02 - Uchwała Nr 205/634/18z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem roz (35.00 kB)
2018-04-04 10:45:07 - Uchwała Nr 206/635/18z dnia30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018rok . (10.72 kB)
2018-04-04 11:40:57 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 206/635/18 z dnia 30 marca 2018 r. (53.72 kB)
2018-04-04 11:42:52 - Uchwała Nr 206/636/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia Powiatu Jeleniogórskiego z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze dotycząc (11.65 kB)
2018-04-04 11:43:39 - Uchwała Nr 206/637/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia Części II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup licencji oprogramowania wraz z wdr (27.50 kB)
2018-04-04 11:44:57 - Uchwała Nr 206/638/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Modernizacja strony internetowej (25.50 kB)
2018-04-10 09:41:44 - Uchwała Nr 207/639/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania zadania „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – C (32.00 kB)
2018-04-10 09:42:18 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 207/639/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. (66.00 kB)
2018-04-10 09:42:40 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 207/639/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. (87.09 kB)
2018-04-10 09:42:58 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 207/639/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. (34.00 kB)
2018-04-12 09:41:21 - Uchwała Nr 207/640/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Jeleniogórskiego do Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach (30.50 kB)
2018-04-12 09:41:46 - Uchwała Nr 207/641/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego (78.00 kB)
2018-04-17 11:56:38 - Uchwała Nr 208/642/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zwołania XLV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego (18.77 kB)
2018-04-17 11:57:00 - Uchwała Nr 208/643/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2017 r. (12.96 kB)
2018-04-17 11:57:36 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/643/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. (582.01 kB)
2018-04-17 11:58:08 - Uchwała Nr 208/644/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu naboru uczniów do ponadpodstawowych szkół prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2018/2019 (36.50 kB)
2018-04-17 11:58:36 - Uchwała Nr 208/645/18 z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach w 2017 r. (13.40 kB)
2018-04-17 11:58:59 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/645/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. (113.50 kB)
2018-04-17 11:59:42 - Uchwała Nr 208/646/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu zagospodarowania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Jeleniogórskiego, będącego na wyposażeniu Domu Dziecka im. Marii K (12.71 kB)
2018-04-17 12:00:12 - Uchwała Nr 208/647/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Podgórzyn w sprawie realizacji i współfinansowania w 2018 roku zada (35.50 kB)
2018-04-17 12:00:42 - Uchwała Nr 208/648/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Mysłakowice w sprawie realizacji i współfinansowania w 2018 roku za (35.50 kB)
2018-04-23 12:01:46 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (41.96 kB)
2018-04-23 12:02:31 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (48.82 kB)
2018-04-23 12:02:50 - Załącznik nr 3a do Uchwały nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (53.11 kB)
2018-04-23 12:03:16 - Uchwała Nr 209/650/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p (83.50 kB)
2018-04-25 15:49:40 - Uchwała Nr 210/651/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłak (45.50 kB)
2018-04-27 12:13:48 - Uchwała Nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok . (12.37 kB)
2018-04-27 12:20:56 - Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (51.35 kB)
2018-05-14 14:44:29 - Uchwała Nr 211/652/18 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę nier (16.85 kB)
2018-05-14 14:47:38 - Uchwała Nr 211/653/18 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania rokowań przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę nie (15.62 kB)
2018-05-14 14:48:50 - Uchwała Nr 211/654/18 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie akceptacji treści umowy dotyczącej opracowania „Strategii SUDETY 2030” (14.11 kB)
2018-05-18 08:12:02 - Uchwała Nr 212/655/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekazania oganowi stanowiącemu sprawozdania finansowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2017 (8.82 MB)
2018-05-18 08:13:57 - Uchwała Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (28.85 kB)
2018-05-18 08:14:37 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 212.656/18 z dnia 14 maja 2018 r. (46.64 kB)
2018-05-18 08:15:03 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. (49.33 kB)
2018-05-18 08:15:32 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. (48.57 kB)
2018-05-18 08:16:04 - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. (52.75 kB)
2018-05-18 08:16:24 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. (72.48 kB)
2018-05-18 08:17:11 - Uchwała Nr 212/657/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Stara Kamienica dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów (41.50 kB)
2018-05-18 08:17:38 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 212/657/18 z dnia 14 maja 2018 r. (60.00 kB)
2018-05-18 08:18:10 - Uchwała Nr 212/658/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Szklarska Poręba dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztó (41.00 kB)
2018-05-18 08:18:35 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 212/658/18 z dnia 14 maja 2018 r. (59.00 kB)
2018-05-29 11:50:49 - Uchwała Nr 213/659/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaakceptowania treści umowy w sprawie udzielenia przez Gminę Mysłakowice na rzecz Powiatu Jeleniogórskiego dotacji na dofinansowanie kosztów dzia (15.92 kB)
2018-05-29 11:51:19 - Uchwała Nr 213/660/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej wPr (15.19 kB)
2018-05-29 11:51:45 - Uchwała Nr 213/661/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 (15.65 kB)
2018-05-29 11:53:12 - Uchwała Nr 213 /662 /18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy w zakresie usuwania skutków zdarzeń losowych na drogach Powiatu Jeleniogórskiego (36.00 kB)
2018-05-30 15:55:46 - Uchwała Nr 215 /663 /18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegające (34.00 kB)
2018-06-05 10:38:41 - Uchwała Nr 215/664/18 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (29.05 kB)
2018-06-05 10:41:15 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 215/664/18 z dnia 29 maja 2018 r. (42.73 kB)
2018-06-05 10:41:35 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/664/18 z dnia 29 maja 2018 r. (51.95 kB)
2018-06-05 10:52:48 - Uchwała Nr 216/665/18 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 d (75.00 kB)
2018-06-11 07:57:56 - Uchwała Nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (25.62 kB)
2018-06-11 07:58:41 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. (43.20 kB)
2018-06-11 08:00:05 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. (40.71 kB)
2018-06-11 08:00:39 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. (48.84 kB)
2018-06-11 08:01:02 - Załącznik nr 3A do Uchwały nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. (53.00 kB)
2018-06-25 09:23:34 - Uchwała Nr 220/667/18 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym (14.07 kB)
2018-06-25 09:24:03 - Uchwała Nr 220/668/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położon (15.97 kB)
2018-06-25 09:24:37 - Uchwała Nr 220/669/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2018-2020 (30.00 kB)
2018-06-25 09:25:26 - Uchwała Nr 220/670/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do konkursu dla Działania 10.2 w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląs (15.21 kB)
2018-06-25 09:26:36 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 220/670/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. (533.45 kB)
2018-06-25 09:27:07 - Uchwała Nr 220/671/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie akceptacji treści umowy użyczenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym położonym w Jeleniej Gór (15.68 kB)
2018-06-25 09:27:28 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 220/671/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. (17.41 kB)
2018-06-25 09:27:51 - Uchwała Nr 220/672/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla (55.50 kB)
2018-06-25 09:28:22 - Uchwała Nr 220/673/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa systemu multimedialnego w ramach pro (57.00 kB)
2018-07-02 09:28:10 - Uchwała Nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (27.44 kB)
2018-07-02 09:28:36 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (45.82 kB)
2018-07-02 09:28:54 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (49.66 kB)
2018-07-02 09:29:09 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (48.87 kB)
2018-07-02 15:01:04 - Załącznik nr 3a do Uchwały nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (53.09 kB)
2018-07-10 12:34:09 - Uchwała Nr 223/675/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Janowice Wielkie dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z u (46.50 kB)
2018-07-10 12:34:33 - Uchwała Nr 223/676/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Stara Kamienica z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związany (35.00 kB)
2018-07-10 12:37:11 - Uchwała Nr 223/677/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie nauczycielowi – trenerowi badmintona w Zespole Sz (37.00 kB)
2018-07-10 12:37:38 - Uchwała Nr 223/678/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie nauczycielowi – wychowawcy w Internacie Młodzieżo (36.00 kB)
2018-07-10 12:38:14 - Uchwała Nr 223/679/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia z firmą Serwis Samochodowy Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, dotyczącego uregulowania rozliczeń w przedmiocie świadczen (33.00 kB)
2018-07-10 12:38:48 - Uchwała Nr 223/680/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomoś (18.00 kB)
2018-07-10 15:05:43 - Uchwała Nr 223/681/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy darowizny na rzecz gminy Podgórzyn składników majątku ruchomego Powiatu Jeleniogórskiego, w postaci drewna poch (44.00 kB)
2018-07-10 15:06:11 - Uchwała Nr 223/682/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Jeleniogórskiego do projektu pn. „Wsparcie na zawodowym starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województ (58.50 kB)
2018-07-10 15:06:50 - Uchwała Nr 223/683/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Jeleniogórskiego, (50.50 kB)
2018-07-10 15:07:43 - Uchwała Nr 223/684/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach do działań w ramach projektu pn. „Wsparcie na zawodowym starc (55.50 kB)
2018-07-16 12:08:30 - Uchwała Nr 224/685/18 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Mysłakowice dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów zwi (46.00 kB)
2018-07-16 12:08:48 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/685/18 z dnia 13 lipca 2018 r. (59.50 kB)
2018-07-16 12:09:29 - Uchwała Nr 224/686/18 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zaakceptowania treści aneksu do umowy w sprawie współfinansowania ze środków budżetowych Powiatu Jeleniogórskiego kosztów działalności Warszta (8.75 kB)
2018-07-20 10:25:31 - Uchwała Nr 225/687/18 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Janowice Wielkie w sprawie dofinansowania w 2018 roku przeprojektowani (41.00 kB)
2018-07-20 12:12:44 - Uchwała Nr 226/688/18 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zwołania XLIX Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego (17.31 kB)
2018-07-26 11:43:35 - Uchwała Nr 227/689/18 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – mi (50.00 kB)
2018-07-31 13:54:54 - Uchwała Nr 228/690/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (26.70 kB)
2018-07-31 13:56:18 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 228/690/18 z dnia 31 lipca 2018 r. (45.72 kB)
2018-07-31 13:56:37 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 228/690/18 z dnia 31 lipca 2018 r. (50.07 kB)
2018-07-31 13:56:59 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 228/690/18 z dnia 31 lipca 2018 r. (49.67 kB)
2018-07-31 13:57:18 - Załącznik nr 3a do Uchwały nr 228/690/18 z dnia 31 lipca 2018 r. (53.43 kB)
2018-07-31 13:57:48 - Uchwała Nr 228/691/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych (55.40 kB)
2018-07-31 13:58:49 - Uchwała Nr 228/692/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia do konsultacji treści projektu: „Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotam (15.49 kB)
2018-07-31 13:59:22 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 228/692/18 z dnia 31 lipca 2018 r. (41.01 kB)
2018-07-31 13:59:43 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 228/692/18 z dnia 31 lipca 2018 r. (13.64 kB)
2018-07-31 14:00:25 - Uchwała Nr 228/693/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego dotyczących zmiany granic administracyjnych Powiatu Jeleniogórs (23.93 kB)
2018-08-13 15:47:22 - Uchwała Nr 229/694/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r.w sprawie powołania stałej Komisji do dokonywania czynności odbiorów technicznych robót budowlanych związanych z utrzymaniem, remontami i modernizacją dr (38.00 kB)
2018-08-13 15:48:33 - Uchwała Nr 229/695/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r.w sprawie akceptacji aneksu do umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą w Mysłakowicach (48.00 kB)
2018-08-13 15:49:47 - Uchwała Nr 229/696/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r.zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w (47.50 kB)
2018-08-20 10:28:59 - Uchwała Nr 230/697/18 z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Jeleniogórskiego (68.50 kB)
2018-08-20 10:29:33 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 230/697/18 z dnia 16 sieprnia 2018 r. (35.31 kB)
2018-08-20 10:31:45 - Uchwała Nr 230/698/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (27.09 kB)
2018-08-20 10:32:21 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 230/698/18 z dnia 16 sieprnia 2018 r. (44.09 kB)
2018-08-20 10:32:51 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 230/698/18 z dnia 16 sieprnia 2018 r. (46.13 kB)
2018-08-20 10:33:05 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 230/698/18 z dnia 16 sieprnia 2018 r. (51.13 kB)
2018-08-20 10:34:24 - Uchwała Nr 231/699/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomi (50.50 kB)
2018-08-20 12:26:51 - Uchwała Nr 231/700/18. z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze (15.19 kB)
2018-08-20 12:29:44 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Ne 231/700/18 z dnia 20 sierpnia 2018 r. (98.00 kB)
2018-08-29 14:42:36 - Uchwała Nr 232/702/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogór (67.37 MB)
2018-08-29 14:45:55 - Uchwała Nr 232/701/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa systemu multimedialnego w ramach projektu pn. Wzmocnienie bez (83.50 kB)
2018-08-30 08:28:31 - Uchwała Nr 233/703/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach naboru uczniów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2018/2019 (43.50 kB)
2018-08-30 08:29:10 - Uchwała Nr 233/704/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego dotyczących zmiany granic administr (14.13 kB)
2018-08-30 08:29:53 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 233/704/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. (17.43 kB)
2018-08-30 10:45:27 - Uchwała Nr 233/705/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1 do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zlecone zadanie administracji rządowej z zakre (18.16 kB)
2018-08-30 10:46:15 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 233/705/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. (13.63 kB)
2018-08-30 10:47:05 - Uchwała Nr 233/706/18 z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok . (27.19 kB)
2018-08-30 10:47:38 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 233/706/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. (46.29 kB)
2018-08-30 10:47:51 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 233/706/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. (52.19 kB)
2018-08-30 10:48:07 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 233/706/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. (49.72 kB)
2018-08-30 10:48:21 - Załącznik nr 3a do Uchwały nr 233/706/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. (55.12 kB)
2018-09-13 12:15:34 - Uchwała Nr 236/707/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Janowice Wielkie z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów zw (15.50 kB)
2018-09-17 15:15:48 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 236/707/18 z dnia 10 września 2018 r. (16.50 kB)
2018-09-17 15:17:01 - Uchwała Nr 236/708/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie akceptacji aneksu nr 2 do umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „KAMA” Rzońca Ryszard z siedzibą w Mysłakowicach (23.00 kB)
2018-09-17 15:17:55 - Uchwała Nr 236/709/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz – J (24.00 kB)
2018-09-18 09:59:38 - Uchwała Nr 237/710/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Podgórzynie obręb 0006 Przesieka na rzecz Gminy Podgórzyn (14.14 kB)
2018-09-18 10:00:24 - Uchwała Nr 237/711/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu w sprawie (36.00 kB)
2018-09-18 10:00:52 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/711/18 z dnia 17 września 2018 r. (23.64 kB)
2018-09-18 10:01:33 - Uchwała Nr 237/712/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Miejską Kowary dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieodpłat (40.50 kB)
2018-09-18 10:01:55 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/712/18 z dnia 17 września 2018 r. (48.50 kB)
2018-09-18 10:02:28 - Uchwała Nr 237/713/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Karpacz dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieodpłatnej pomo (41.00 kB)
2018-09-18 10:02:47 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/713/18 z dnia 17 września 2018 r. (40.50 kB)
2018-09-18 10:03:28 - Uchwała Nr 237/714/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Miejską Szklarska Poręba dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania (41.00 kB)
2018-09-18 10:03:45 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/714/18 z dnia 17 września 2018 r. (49.50 kB)
2018-09-18 10:04:28 - Uchwała Nr 237/715/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Janowice Wielkie dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieodpł (40.50 kB)
2018-09-18 10:04:47 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/715/18 z dnia 17 września 2018 r. (51.00 kB)
2018-09-18 10:05:25 - Uchwała Nr 237/716/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Mysłakowice dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieodpłatnej (41.00 kB)
2018-09-18 10:05:42 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/716/18 z dnia 17 września 2018 r. (49.50 kB)
2018-09-18 10:06:11 - Uchwała Nr 237/717/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Stara Kamienica dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieodpła (40.50 kB)
2018-09-18 10:06:39 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/717/18 z dnia 17 września 2018 r. (50.00 kB)
2018-09-18 10:07:10 - Uchwała Nr 237/718/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy z adwokatem o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (14.04 kB)
2018-09-18 10:07:32 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/718/18 z dnia 17 września 2018 r. (21.36 kB)
2018-09-18 10:08:00 - Uchwała Nr 237/719/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy z radcą prawnym o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (13.99 kB)
2018-09-18 10:08:27 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/719/18 z dnia 17 września 2018 r. (21.21 kB)
2018-09-18 10:09:17 - Uchwała Nr 237/720/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzenia punktów przeznaczonych n (39.50 kB)
2018-09-18 10:10:28 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 237/720/18 z dnia 17 września 2018 r. (109.00 kB)
2018-09-18 10:10:44 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 237/720/18 z dnia 17 września 2018 r. (84.00 kB)
2018-09-18 10:10:57 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 237/720/18 z dnia 17 września 2018 r. (84.50 kB)
2018-09-18 10:11:14 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 237/720/18 z dnia 17 września 2018 r. (29.00 kB)
2018-09-18 10:11:28 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 237/720/18 z dnia 17 września 2018 r. (29.50 kB)
2018-09-18 10:11:41 - Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 237/720/18 z dnia 17 września 2018 r. (28.50 kB)
2018-09-18 10:11:54 - Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 237/720/18 z dnia 17 września 2018 r. (15.49 kB)
2018-09-18 10:12:06 - Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 237/720/18 z dnia 17 września 2018 r. (15.29 kB)
2018-09-18 10:12:41 - Uchwała Nr 23/721/18 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie akceptacji treści Ugody dotyczącej rozliczenia kar umownych określonych w nocie księgowej Nr 44/2018 z dnia 10 maja 2018 r. w związku z realiz (24.43 kB)
2018-09-25 12:08:57 - Uchwała Nr 238/722/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zwolnienia dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin (39.00 kB)
2018-09-25 12:09:35 - Uchwała Nr 238/723/18 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i ilości nagród specjalnych przyznawanych przez Starostę Jeleniogórskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 201 (7.49 kB)
2018-09-25 12:11:21 - Uchwała Nr 238/724/18 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Mysłakowice z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związany (35.00 kB)
2018-09-25 12:13:00 - Załacznik Nr 1 do uchwały Nr 238.724.18 z dnia 20 września 2018 r. (40.00 kB)
2018-09-25 12:13:35 - Uchwała Nr 238/725/18 z dnia 20 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Stara Kamienica z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związ (34.50 kB)
2018-09-25 12:14:10 - Załacznik Nr 1 do uchwały Nr 238/725/18 z dnia 20 września 2018 r. (36.00 kB)
2018-10-01 13:43:26 - Uchwała Nr 239/726/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomi (55.00 kB)
2018-10-01 13:44:03 - Uchwała Nr 239/727/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogę nr 3482D relacji Stara (42.50 kB)
2018-10-03 11:27:29 - Uchwała Nr 240/728/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (27.06 kB)
2018-10-03 11:30:40 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240/728/18 z dnia 28 września 2018 r. (195.75 kB)
2018-10-03 11:34:41 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 240/728/18 z dnia 28 września 2018 r. (220.81 kB)
2018-10-03 11:36:15 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 240/728/18 z dnia 28 września 2018 r. (204.43 kB)
2018-10-03 11:41:00 - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr 240/728/18 z dnia 28 września 2018 r. (212.99 kB)
2018-10-03 11:41:19 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 240/728/18 z dnia 28 września 2018 r. (209.50 kB)
2018-10-03 11:42:29 - Uchwała Nr 240/729/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realiza (38.00 kB)
2018-10-03 11:43:18 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 240/729/18 z dnia 28 września 2018 r. (15.44 kB)
2018-10-03 11:43:55 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 240/729/18 z dnia 28 września 2018 r. (47.00 kB)
2018-10-03 15:46:54 - Uchwała Nr 241/730/18 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie sposobu zagospodarowania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Jeleniogórskiego, będącego na wyposażeniu Domu Pomocy Społeczne (6.62 kB)
2018-10-03 15:47:29 - Uchwała Nr 241/731/18 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie sposobu zagospodarowania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Jeleniogórskiego, będącego na wyposażeniu Domu Pomocy Społeczne (6.64 kB)
2018-10-03 15:48:07 - Uchwała Nr 241/732/18 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji oraz ustalenia treści projektu: „Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozar (17.22 kB)
2018-10-03 15:49:01 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 241/732/18 z dnia 3 pażdziernika 2018 r. (38.00 kB)
2018-10-03 15:51:55 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 241/732/18 z dnia 3 pażdziernika 2018 r. (41.71 kB)
2018-10-11 10:03:28 - Uchwała Nr 242/733/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (16.60 kB)
2018-10-11 10:03:53 - Uchwała Nr 242/734/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych (63.50 kB)
2018-10-11 10:04:24 - Uchwała Nr 242/735/18 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Stara Kamienica w sprawie powierzenia zadania polegającego na zi (36.00 kB)
2018-10-17 13:25:40 - Uchwała Nr 243/736/18 z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (26.57 kB)
2018-10-17 13:26:15 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 243/736/18 z dnia 11 października 2018 r. (194.76 kB)
2018-10-17 13:26:40 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 243/736/18 z dnia 11 października 2018 r. (207.13 kB)
2018-10-17 13:26:58 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 243/736/18 z dnia 11 października 2018 r. (205.04 kB)
2018-10-17 13:27:15 - Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 243/736/18 z dnia 11 października 2018 r. (214.50 kB)
2018-10-17 13:27:28 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 243/736/18 z dnia 11 października 2018 r. (69.00 kB)
2018-10-17 13:27:59 - Uchwała Nr 243/737/18 z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Stara Kamienica w sprawie powierzenia Gminie Stara Kamienica pr (36.50 kB)
2018-10-19 08:34:12 - Uchwała Nr 244/738/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania a (42.00 kB)
2018-10-24 11:02:41 - Uchwała Nr 244/739/18 z dnia 18 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok . (27.00 kB)
2018-10-24 11:04:13 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 244/739/18 z dnia 18 pażdziernika 2018 r. (197.24 kB)
2018-10-24 11:05:29 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 244/739/18 z dnia 18 pażdziernika 2018 r. (202.81 kB)
2018-10-24 11:06:48 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 244/739/18 z dnia 18 pażdziernika 2018 r. (205.24 kB)
2018-10-24 11:08:17 - Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 244/739/18 z dnia 18 pażdziernika 2018 r. (215.28 kB)
2018-10-24 11:09:03 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 244/739/18 z dnia 18 pażdziernika 2018 r. (293.00 kB)
2018-10-26 10:33:53 - Uchwała Nr 245/740/18 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na t (54.00 kB)
2018-10-26 10:35:07 - Uchwała Nr 245/741/18 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 6 komputerów przenośnych wraz (51.50 kB)
2018-10-26 10:36:16 - Uchwała Nr 245/742/18 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 6 komputerów przenośny (58.50 kB)
2018-11-02 13:02:30 - Uchwała Nr 248/743/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Jeleniogórskiego z zakresu pomocy społecznej (67.00 kB)
2018-11-06 12:08:28 - Uchwała Nr 248/744/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Mysłakowice z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związ (30.50 kB)
2018-11-06 12:09:13 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 248/744/18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r (35.00 kB)
2018-11-06 12:09:57 - Uchwała Nr 248/745/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania zadania „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich (31.50 kB)
2018-11-06 12:10:24 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 248/745/18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r (53.00 kB)
2018-11-06 12:10:49 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 248/745/18 z dnia 30 pażdziernika 2018 r (64.50 kB)
2018-11-06 12:11:43 - Uchwała Nr 248/746/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Rady Gminy Podgórzyn w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (36.00 kB)
2018-11-06 12:16:15 - Uchwała Nr 248/747/18 z dnia 30 października 2018r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Stara Kamienica w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (35.50 kB)
2018-11-06 12:17:05 - Uchwała Nr 248/748/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Miejską Piechowice w sprawie powierzenia zadania polegającego na (13.39 kB)
2018-11-06 12:17:34 - Uchwała Nr 248/749/18 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz (49.50 kB)
2018-11-06 12:19:15 - Uchwała Nr 249/750/18 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (28.66 kB)
2018-11-06 12:19:43 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 249/750/18 z dnia 31 pażdziernika 2018 r (199.46 kB)
2018-11-06 12:20:14 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 249/750/18 z dnia 31 pażdziernika 2018 r (220.10 kB)
2018-11-06 12:21:18 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 249/750/18 z dnia 31 pażdziernika 2018 r (294.63 kB)
2018-11-06 12:29:16 - Uchwała Nr 250/751/18 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie akceptacji treści Aneksów do Porozumień z gminami dotyczących użyczenia lokali stanowiących własność gminy w celu udzielania nieodpłatnej po (18.42 kB)
2018-11-06 12:29:44 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 250/751/18 z dnia 5 listopada 2018 r (14.51 kB)
2018-11-06 12:30:12 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 250/751/18 z dnia 5 listopada 2018 r (14.57 kB)
2018-11-06 12:30:26 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 250/751/18 z dnia 5 listopada 2018 r (14.57 kB)
2018-11-06 12:30:39 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 250/751/18 z dnia 5 listopada 2018 r (14.35 kB)
2018-11-06 12:30:51 - Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 250/751/18 z dnia 5 listopada 2018 r (14.54 kB)
2018-11-06 12:31:40 - Uchwała Nr 250/752/18 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku o (46.50 kB)
2018-11-06 12:32:10 - Uchwała Nr 250/753/18 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie obrę (16.66 kB)
2018-11-06 12:32:36 - Uchwała Nr 250/754/18 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Podgórzynie obręb 0006 (18.14 kB)
2018-11-13 11:15:28 - Uchwała Nr 251/755/18 z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie upoważnienia Pani Marty Janiewskiej Sekretarza Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej do podpisywania niektórych dokumen (42.50 kB)
2018-11-13 11:15:52 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 251/755/18 z dnia 7 listopada 2018 r (15.01 kB)
2018-11-13 11:16:41 - Uchwała Nr 251/756/18 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie akceptacji projektu umowy o korzystanie z Usługi Paybynet (14.01 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały 2018 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Damian Kubiak
Osoba, która odpowiada za treść: Damian Kubiak
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Urbanowicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 13:01:05
Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 13:01:05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-13 11:17:17

Wersja do wydruku...

corner   corner