logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
minus ZARZĄD POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   plus Przedmiot działalności i kompetencje, KONSULTACJE SPOŁECZNE
   minus Skład osobowy
   minus Uchwały Zarządu Powiatu
      minus Rejestr uchwał
      minus Treść uchwał II kadencji.
      plus Treść uchwał III kadencji.
      plus Treść uchwał IV kadencji.
      plus Treść uchwał V kadencji
      minus Treść uchwał VI kadencji
         minus Uchwaly 2018 rok
         minus Uchwały 2019 rok
         minus Uchwały 2020 rok
   plus Informacja o kontrolach
   minus Rejestry, ewidencje - udostępnianie
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-01-10 10:37:24 - Uchwała Nr 10/30/19 z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położ (14.64 kB)
2019-01-10 10:38:09 - Uchwała Nr 10/31/19 z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntow (14.71 kB)
2019-01-10 10:39:10 - Uchwała Nr 10 /32 /19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Panią Bożeną Staszulonek, prowadzącą działalność gospodarczą pn. RO (38.50 kB)
2019-01-21 09:50:40 - Uchwała Nr 12/33/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie analizy średniorocznej struktury zatrudnienia i poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Powiecie Jeleniogórskim (13.51 kB)
2019-01-21 09:51:13 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/33/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. (43.94 kB)
2019-01-21 09:51:31 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/33/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. (290.66 kB)
2019-01-21 09:52:02 - Uchwała Nr 12/34/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia treści sprawozdania w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jelenio (25.32 kB)
2019-01-22 10:33:40 - Uchwała Nr 13/35/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Janowice Wielkie w sprawie realizacji i współfinansowania w 2019 roku (39.50 kB)
2019-01-22 10:34:26 - Uchwała Nr 13/36/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (18.80 kB)
2019-01-22 10:35:04 - Uchwała Nr 13/37/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa (18.95 kB)
2019-01-22 10:35:34 - Uchwała Nr 13/38/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (18.78 kB)
2019-02-05 09:25:42 - Uchwała Nr 14/39/19 z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie obręb 0006 na rzecz Gminy Szklarska Poręba (14.61 kB)
2019-02-05 09:27:07 - Uchwała NR 14/40/19 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2019 rok. (14.03 kB)
2019-02-05 09:27:54 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (231.69 kB)
2019-02-05 09:28:08 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (286.89 kB)
2019-02-05 09:28:22 - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (200.22 kB)
2019-02-05 09:28:37 - Załącznik nr 3b do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (204.39 kB)
2019-02-05 09:28:49 - Załącznik nr 4a do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (275.21 kB)
2019-02-05 09:29:01 - Załącznik nr 4b do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (342.62 kB)
2019-02-05 09:29:37 - Uchwała Nr 14/41/19 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom budżetowym powiatu jeleniogórskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (13.79 kB)
2019-02-05 09:30:27 - Uchwała Nr 14/42/19 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie P (18.11 kB)
2019-02-05 09:31:02 - Uchwała Nr 14/43/19 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudy (14.54 kB)
2019-02-19 14:47:51 - Uchwała Nr 15/44/19 z dnia 15 lutego 2019 r.w sprawie zaakceptowania aneksu nr 7 do Porozumienia Nr 21/12 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki (146.42 kB)
2019-02-19 14:48:25 - Uchwała Nr 15/45/19 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Jeleniogórskiego w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu (89.80 kB)
2019-02-19 14:48:55 - Uchwała Nr 15/46/19 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie jednostkom organizacyjnym Powiatu pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym położonym w Jeleniej Górze przy ul. Podcho (110.69 kB)
2019-03-04 12:40:05 - Uchwała Nr 17/47/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia Powiatu Jeleniogórskiego z Karkonoskim Parkiem Narodowym (80.91 kB)
2019-03-04 12:40:38 - Uchwała Nr 17/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. W sprawie akceptacji treści projektu umów Powiatu Jeleniogórskiego z gminami Powiatu dotyczących realizacji i współfinansowania w roku 2019 zadania polegaj (92.90 kB)
2019-03-04 12:41:16 - Uchwała Nr 17/49/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (1.43 MB)
2019-03-04 12:41:45 - Uchwała Nr 17/50/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego (198.92 kB)
2019-03-12 08:30:58 - Uchwała Nr 18/51/19 z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji "Programu usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032" za rok 2018. (195.11 kB)
2019-03-20 15:21:04 - Uchwała Nr 19/52/19 z dnia 18 marca 2019 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w roku 2018 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie syste (101.48 kB)
2019-03-20 15:25:15 - Uchwała Nr 19/53/19 z dnia 18 marca 2019 r.w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej G (120.29 kB)
2019-03-20 15:26:11 - Uchwała nr 19/54/19 z dnia 18 marca 2019 r.w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok. (932.57 kB)
2019-03-20 15:27:07 - Uchwała nr 19/55/19 z dnia 18 marca 2019 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych. (92.10 kB)
2019-03-20 15:33:10 - Uchwała nr 20/56/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „ (194.08 kB)
2019-03-20 15:33:57 - Uchwała nr 20/57/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap I, Ra (107.11 kB)
2019-03-20 15:34:30 - Uchwała nr 20/58/19 z dnia 20 marca 2019 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii drogi powiatowej (92.28 kB)
2019-03-26 12:49:58 - Uchwała nr 21/59/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania zadania "Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czy (266.22 kB)
2019-03-27 10:16:07 - Uchwała nr 21/60/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok” z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunal (8.02 MB)
2019-04-03 10:59:35 - Uchwała nr 22/61/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy w zakresie usuwania skutków zdarzeń drogowych na drogach powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego (90.57 kB)
2019-04-03 11:00:05 - Uchwała nr 22/62/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (721.00 kB)
2019-04-17 12:51:30 - Uchwała Nr 22/63/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego na 2019 rok (150.67 kB)
2019-04-17 12:52:07 - Uchwała Nr 22/64/19 dnia 29 marca 2019 r. w sprawie akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie (109.08 kB)
2019-04-17 12:53:12 - Uchwała Nr 23/65/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu naboru uczniów do ponadpodstawowych szkół prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2019/2020 (194.65 kB)
2019-04-17 12:53:52 - Uchwała Nr 23/66/19 z dnia 10 kweitnia 2019 r. w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia w Technikum Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach (188.99 kB)
2019-04-17 12:54:32 - Uchwała Nr 23/67/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia komunikatu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego dotyczącego podjęcia przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego uchwały w sprawie aktualizacji (255.42 kB)
2019-04-17 12:54:59 - Uchwała Nr 23/68/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Gór (219.23 kB)
2019-04-17 12:55:25 - Uchwała Nr 23/69/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleni (224.86 kB)
2019-04-24 12:40:50 - Uchwała Nr 24/70/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Klubu Sportowego „Funakoshi Shotokan Karate” z Kowar na realizację zadania publicznego pn.: „XV Otwarte (194.53 kB)
2019-04-24 12:41:28 - Uchwała Nr 24/71/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach w 2018 r. (263.74 kB)
2019-04-24 12:42:02 - Uchwała Nr 24/72/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie akceptacji projektu porozumienia z Gminą Miejską Kowary w sprawie utworzenia w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach Edukacyjnego (195.14 kB)
2019-04-30 09:37:59 - Uchwała Nr 25/73/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2018 r. (265.10 kB)
2019-04-30 09:38:30 - Uchwała Nr 25/74/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozszerzenia oferty kształcenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (188.38 kB)
2019-04-30 09:39:28 - Uchwała Nr 25/75/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy w Janowicach Wielkich w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (159.12 kB)
2019-04-30 09:40:04 - Uchwała Nr 25/76/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (574.55 kB)
2019-04-30 09:40:38 - Uchwała Nr 25/77/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek Klubu Sportowego „Funakoshi Shotokan Karate” z Kowar z pominięciem konkursu ofert na realizację zadania (158.67 kB)
2019-04-30 09:41:11 - Uchwała Nr 25/78/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania publicznego pn. (178.12 kB)
2019-04-30 09:41:47 - Uchwała Nr 25/79/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielki (225.27 kB)
2019-05-13 11:03:42 - Uchwała Nr 26/80/19 z dnia 07 maja 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z pominięciem konkursu ofert na realizację zad (192.92 kB)
2019-05-15 15:45:40 - Uchwała Nr 27/81/19 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania finansowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2018 (12.19 MB)
2019-05-15 15:46:30 - Uchwała Nr 27/82/19 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (412.25 kB)
2019-05-15 15:47:30 - Uchwała Nr 27/83/19 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1 do Porozumienia z Gminą Miejską Kowary dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania n (242.97 kB)
2019-05-15 15:48:21 - Uchwała Nr 27/84/19 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie akceptacji aneksu nr 1 do umowy z Firmą "VICARO" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (194.31 kB)
2019-05-24 08:46:25 - Uchwała Nr 28/85/19 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie akceptacji treści projektu darowizny na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze pojazdu specjalistycznego, osobowego ma (197.06 kB)
2019-05-24 08:47:05 - Uchwała Nr 28/86/19 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Szklarska Poręba w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztory (197.28 kB)
2019-05-24 08:47:36 - Uchwała Nr 28/87/19 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegającego (192.43 kB)
2019-05-24 08:48:07 - Uchwała Nr 28/88/19 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Założenie baz danych BDOT 500 oraz (234.45 kB)
2019-05-24 08:49:00 - Uchwała Nr 28/89/19 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utwardzenie części działki budowlanej w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowsk (225.56 kB)
2019-05-29 12:35:31 - Uchwała Nr 29/90/19 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Miłkowie gm. Podgórzyn obręb 0004 Miłków or (241.41 kB)
2019-05-29 12:36:09 - Uchwała Nr 29/91/19 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia dotyczącgo powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Stara Kamienica zadania polegającego (193.64 kB)
2019-05-29 12:36:57 - Uchwała Nr 29/92/19 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą w Jeleniej Górze a Konsorcjum brokerskim, które tworzą spółki: (455.01 kB)
2019-05-29 12:38:23 - Uchwała Nr 29/93/19 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia treści Raportu o stanie Powiatu Jeleniogórskiego za 2018 rok (190.90 kB)
2019-05-29 12:38:55 - Uchwała Nr 29/94/19 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 Funduszu Mikroprojektów Euror (198.26 kB)
2019-06-05 11:43:52 - Uchwała nr 30/95/19 z dnia 31 maja 2019 r.w sprawie opłat za usługi świadczone przez Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie (307.00 kB)
2019-06-05 11:47:18 - Uchwała Nr 30/96/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „RUDAWY’’ z Janowic Wielkich na realizację zadania publicznego pn.: „Tur (156.67 kB)
2019-06-05 11:48:34 - Uchwała Nr 30/97/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania polegającego na ub (232.34 kB)
2019-06-05 11:50:01 - Uchwała nr 30/98/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok. (1.00 MB)
2019-06-10 08:30:59 - Uchwała Nr 31/99/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu (188.19 kB)
2019-06-10 08:32:13 - Uchwała Nr 31/100/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Szklarska Poręba w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztor (162.43 kB)
2019-06-14 09:59:39 - Uchwała Nr 32/101/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonywania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku usług w zakresie interwencji (522.67 kB)
2019-06-14 10:01:15 - Uchwała Nr 32/102/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „RUDAWY” z Janowic Wielkich z pominięciem konkursu ofert na realizację (159.22 kB)
2019-06-26 09:05:36 - Uchwała Nr 34/103/19 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Jeleniogórskiego w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w (191.73 kB)
2019-06-26 09:06:56 - Uchwała Nr 34/104/19 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Jeleniogórskiego” (260.65 kB)
2019-06-26 09:07:56 - Uchwała Nr 34/105/19 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie akceptacji projektu umowy z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na realizację obsługi bankowej jednostek organizacyjnych Powiatu Jelen (290.06 kB)
2019-06-28 08:08:17 - Uchwała Nr 35/106/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie na rzecz Gminy Szklarska Poręb (197.91 kB)
2019-07-02 10:11:43 - Uchwała Nr 36/107/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dotyczącym obsługi Systemu Sygnalizacji Po (233.70 kB)
2019-07-02 10:12:58 - Uchwała Nr 36/108/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok. (610.25 kB)
2019-07-15 11:18:16 - Uchwała Nr 37/109/19 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT miasta (226.87 kB)
2019-07-15 11:19:05 - Uchwała Nr 37/110/19 z dnia 09 lipca 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Mysłakowice w sprawie realizacji i współfinansowania w 2019 roku zadania (194.27 kB)
2019-07-15 11:19:47 - Uchwała Nr 38/111/19 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (1.01 MB)
2019-07-18 13:09:38 - Uchwała Nr 39/112/19 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie nauczycielowi przedmiotów zawodowych informatycznych w Zespole Szkół (206.60 kB)
2019-08-06 08:14:34 - Uchwała Nr 39/113/19 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia woli zamiany nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego drogi powiatowej nr 2733D (223.02 kB)
2019-08-06 08:15:37 - Uchwała Nr 40/114/19 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie założenia dla Powiatu Jeleniogórskiego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania umożliwiającej odbiór ustrukturyzowanych faktur elektroni (190.65 kB)
2019-08-06 08:16:20 - Uchwała Nr 41/115/19 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (792.15 kB)
2019-08-06 08:16:47 - Uchwała Nr 41/116/19 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazwy odcinkowi drogi powiatowej nr 2763D położonej w granicach działki nr 137 w Piechowicach (157.96 kB)
2019-08-06 08:17:29 - Uchwała Nr 41/117/19 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Panią Jolantą Kenig dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (226.46 kB)
2019-08-06 08:17:59 - Uchwała Nr 41/118/19 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze (228.24 kB)
2019-08-06 08:18:41 - Uchwała Nr 41/119/19 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej dzi (229.05 kB)
2019-08-06 08:19:36 - Uchwała Nr 42/120/19 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych (157.64 kB)
2019-08-06 08:20:17 - Uchwała Nr 43/121/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p (257.81 kB)
2019-08-06 08:20:52 - Uchwała Nr 43/122/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap II (172.79 kB)
2019-08-08 10:56:37 - Uchwała Nr 45/123/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 r. (1.01 MB)
2019-08-14 13:41:24 - Uchwała Nr 46/124/19 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na teren (226.86 kB)
2019-08-28 14:55:31 - Uchwała Nr 47/125/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Fundacji Przejście Kotliny z Piechowic na realizację zadania publicznego pn.: „VII edycja ultra mara (157.86 kB)
2019-08-29 07:47:30 - Uchwała Nr 47/126/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Fundacji Przejście Kotliny z Piechowic na realizację zadania publicznego pn.: „XVI Przejście Dookoła K (159.08 kB)
2019-08-29 07:48:07 - Uchwała Nr 47/127/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Miejskiej Piechowice dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związ (375.55 kB)
2019-08-29 07:48:32 - Uchwała Nr 47/128/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miastu Szklarska Poręba dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanyc (377.73 kB)
2019-08-29 07:49:03 - Uchwała Nr 47/129/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Weryfikacja inicjalnej bazy danych GESUT miasta Karpacza oraz miasta (232.67 kB)
2019-08-29 07:49:28 - Uchwała Nr 47/130/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położo (174.38 kB)
2019-08-29 07:49:57 - Uchwała Nr 47/131/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach naboru uczniów w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2019/2020 (247.12 kB)
2019-08-29 07:50:27 - Uchwała Nr 47/132/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu Nr 2 do Porozumienia Nr 2/13 zawartego 27 września 2013 r. w sprawie współdziałania organów prowadzących różne typy (404.91 kB)
2019-08-29 07:51:14 - Uchwała Nr 48/133/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Jeleniogórskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Jeleniogó (4.71 MB)
2019-08-29 07:51:46 - Uchwała Nr 48/134/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (1.05 MB)
2019-09-05 14:37:21 - Uchwała Nr 49/135/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap II, Strużnica-Gruszków, km (191.03 kB)
2019-09-05 14:38:15 - Uchwała Nr 50/136/19 z dnia 03 września 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości oferty Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” z Piechowic na (159.10 kB)
2019-09-05 14:39:35 - Uchwała Nr 50/137/19 z dnia 03 września 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek Fundacji Przejście Kotliny z Piechowic z pominięciem konkursu ofert na realizację zadania publicznego p (158.87 kB)
2019-09-05 14:41:22 - Uchwała Nr 50/138/19 z dnia 03 września 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek Fundacji Przejście Kotliny z Piechowic z pominięciem konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. (158.27 kB)
2019-09-05 14:42:28 - Uchwała Nr 50/139/19 z dnia 03 września 2019 r. w sprawie przyjęcia do konsultacji treści projektu: "Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiota (647.03 kB)
2019-09-06 10:29:20 - Uchwała Nr 50/140/19 z dnia 03 września 2019 r. w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego (206.71 kB)
2019-09-06 10:29:55 - Uchwała Nr 50/141/19 z dnia 03 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania z pojazdami przejmowanymi na własność Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogow (294.55 kB)
2019-09-23 12:21:04 - Uchwała Nr 51/142/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na wniosek Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Zarząd Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” z Piechowic z pom (194.65 kB)
2019-09-23 12:22:35 - Uchwała Nr 51/143/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 oraz (1.38 MB)
2019-09-23 12:22:59 - Uchwała Nr 51/144/19 z dnia 12 września 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Janowice Wielkie dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych (408.45 kB)
2019-09-23 12:23:28 - Uchwała Nr 51/145/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania zadania "Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Cz (438.44 kB)
2019-09-23 12:24:04 - Uchwała Nr 51/146/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji do dokonywania czynności odbiorów technicznych robót budowlanych związanych z utrzymaniem, remontami i modernizacj (196.81 kB)
2019-09-23 12:24:32 - Uchwała Nr 51/147/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia z Polskim Związkiem Biathlonu dotyczącego realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w szkołach mistr (233.82 kB)
2019-09-23 12:24:59 - Uchwała Nr 51/148/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zwołania X Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego (225.61 kB)
2019-09-23 12:25:33 - Uchwała Nr 52/149/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Mysłakowice w sprawie realizacji i współfinansowania w 2019 roku zad (161.63 kB)
2019-09-23 12:26:37 - Uchwała Nr 54/150/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie g (189.88 kB)
2019-09-27 11:39:52 - Uchwała Nr 55/151/19 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na teren (194.96 kB)
2019-10-08 12:06:39 - Uchwała Nr 56/152/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie (937.38 kB)
2019-10-08 12:07:26 - Uchwała Nr 56/153/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie założenia konta instytucjonalnego na e-platformie Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny (121.37 kB)
2019-10-08 12:07:59 - Uchwała Nr 56/154/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwołania XII Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego (223.12 kB)
2019-10-08 12:09:07 - Uchwała Nr 56/155/19 z dnia 30 września 2019 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (197.29 kB)
2019-10-08 12:09:54 - Uchwała Nr 56/156/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (609.71 kB)
2019-10-10 14:43:04 - Uchwała Nr 57/157/19 z dnia 02 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie (197.89 kB)
2019-10-10 14:44:12 - Uchwała Nr 58/158/19 z dnia 07 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i ilości nagród specjalnych przyznawanych przez Starostę Jeleniogórskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 ro (196.06 kB)
2019-10-10 14:44:58 - Uchwała Nr 58/159/19 z dnia 07 października 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Miejską Piechowice w sprawie powierzenia zadania polegającego na z (194.48 kB)
2019-10-10 14:45:55 - Uchwała Nr 58/160/19 z dnia 07 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji oraz ustalenia treści projektu: „Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogorskiego z organizacjami poza (380.10 kB)
2019-10-10 14:46:40 - Uchwała Nr 58/161/19 z dnia 07 października 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z przygotowaniem wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazwy Powia (238.89 kB)
2019-10-10 14:47:16 - Uchwała Nr 58/162/19 z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jeleniogórskiego dotyczących zmiany nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powia (300.95 kB)
2019-10-10 14:47:51 - Uchwała Nr 58/163/19 z dnia 07 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, obręb 0003 (167.52 kB)
2019-10-18 13:43:01 - Uchwała Nr 59/164/19 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia z Polskim Związkiem Narciarskim dotyczącego realizacji szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w szkołac (1.20 MB)
2019-10-18 13:44:18 - Uchwała Nr 59/165/19 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Mysłakowice w sprawie realizacji i współfinansowania w 2019 roku (161.51 kB)
2019-10-28 14:00:42 - Uchwała Nr 61/166/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Wałbrzychu w sprawie udzielani (215.23 kB)
2019-10-28 14:03:56 - Uchwała Nr 61/167/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Miejską Kowary dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieod (211.49 kB)
2019-10-28 14:20:14 - Uchwała Nr 61/168/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Karpacz dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieodpłatnej (208.86 kB)
2019-10-28 14:21:02 - Uchwała Nr 61/169/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Miejską Szklarska Poręba dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udziel (211.00 kB)
2019-10-28 14:21:54 - Uchwała Nr 61/170/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Janowice Wielkie dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nie (210.76 kB)
2019-10-28 14:27:32 - Uchwała Nr 61/171/19 z dnia 24 października 2019 r. sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Mysłakowice dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieodpłatn (212.04 kB)
2019-10-28 14:28:51 - Uchwała Nr 61/172/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie akceptacji projektu Porozumienia z Gminą Stara Kamienica dotyczącego użyczenia lokalu stanowiącego własność Gminy w celu udzielania nieo (211.41 kB)
2019-10-28 14:29:42 - Uchwała Nr 61/173/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie akceptacji treści projektów umów o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnej mediacji przez adwokata i radcę prawnego (386.41 kB)
2019-10-28 14:35:10 - Uchwała Nr 61/174/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej prowadzenia punktów przeznaczonyc (557.74 kB)
2019-10-28 14:36:46 - Uchwała Nr 61/175/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn w s (226.09 kB)
2019-10-28 14:37:20 - Uchwała Nr 61/176/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wycinka 103 drzew wraz z pracami porząd (223.78 kB)
2019-10-28 14:38:03 - Uchwała Nr 61/177/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo- (226.98 kB)
2019-10-28 14:38:46 - Uchwała Nr 61/178/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Mysłakowice w sprawie powierzenia zadania polegającego na zimowy (193.56 kB)
2019-11-06 13:17:56 - Uchwała Nr 62/179/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Miasta Szklarska Poręba z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów (410.32 kB)
2019-11-06 13:19:26 - Uchwała Nr 62/180/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Janowice Wielkie z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztó (371.01 kB)
2019-11-06 13:20:17 - Uchwała Nr 62/181/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (640.51 kB)
2019-11-06 13:20:53 - Uchwała Nr 62/182/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: „Dostawa trzech samochodów osobowych (226.03 kB)
2019-11-06 13:22:47 - Uchwała Nr 63/183/19 z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśni (165.42 kB)
2019-11-14 11:26:39 - Uchwała Nr 64/184/19 z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie akceptacji treści umowy pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a firmą „EffiCon sp. z o.o. sp.k.” z siedzibą we Wrocławiu, dotyczącej usługi opraco (200.56 kB)
2019-11-14 11:28:22 - Uchwała Nr 64/185/19 z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie sposobu zagospodarowania samochodów: marki Skoda model Superb Limousine Classic 1,9 TDI, marki Skoda model Octavia Sedan 1,6 TDI, marki KIA (201.54 kB)
2019-11-14 11:29:15 - Uchwała Nr 64/186/19 z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (198.66 kB)
2019-11-19 12:32:53 - Uchwała Nr 65/187/19 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchom (301.56 kB)
2019-11-19 12:33:27 - Uchwała Nr 65/188/19 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania admin (162.62 kB)
2019-11-19 12:34:19 - Uchwała Nr 65/189/19 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu jeleniogórskiego na 2020 rok wraz z objaśnieniami (120.60 kB)
2019-11-19 12:34:54 - Uchwała Nr 65/190/19 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu jeleniogórskiego (117.31 kB)
2019-11-19 12:35:28 - Uchwała Nr 66/191/19 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wycinka 103 drzew wraz z pracami porządkowymi oraz nasadzeniami zast (199.71 kB)
2019-11-19 13:17:06 - Uchwała Nr 67/192/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia formy i wysokości Nagrody Starosty Jeleniogórskiego oraz wysokości stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego przyznawanych uczniom (252.72 kB)
2019-11-19 13:17:51 - Uchwała Nr 67/193/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zwołania XIV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego (189.97 kB)
2019-11-28 13:16:13 - Uchwała Nr 69/194/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku (200.37 kB)
2019-11-28 13:18:58 - Uchwała Nr 69/195/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie akceptacji treści uchwały Wspólników Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach z siedzibą w Kowarach (191.87 kB)
2019-11-28 13:19:34 - Uchwała Nr 69/196/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztoryso (223.60 kB)
2019-11-28 13:21:38 - Uchwała Nr 69/197/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-koszt (230.33 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały 2019 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Urbanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Urbanowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Urbanowicz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-03 11:00:08
Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 11:00:08
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-28 13:23:08

Wersja do wydruku...

corner   corner