logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
minus ZARZĄD POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   plus Przedmiot działalności i kompetencje, KONSULTACJE SPOŁECZNE
   minus Skład osobowy
   minus Uchwały Zarządu Powiatu
      minus Rejestr uchwał
      minus Treść uchwał II kadencji.
      plus Treść uchwał III kadencji.
      plus Treść uchwał IV kadencji.
      minus Treść uchwał V kadencji
         minus Uchwały 2014 rok.
         minus Uchwały 2015 rok
         minus Uchwały 2016 rok
         minus Uchwały 2017 rok
         minus Uchwały 2018 rok
      plus Treść uchwał VI kadencji
   plus Informacja o kontrolach
   minus Rejestry, ewidencje - udostępnianie
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-01-24 11:13:23 - Uchwała Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2018 rok. (34.50 kB)
2018-01-24 11:15:50 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. (72.37 kB)
2018-01-24 11:17:24 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. (122.84 kB)
2018-01-24 11:18:37 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. (46.74 kB)
2018-01-24 11:19:39 - Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. (50.71 kB)
2018-01-24 11:21:32 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 193/597/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. (66.68 kB)
2018-01-24 11:25:16 - Uchwała Nr 193/598/18 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom budżetowym powiatu jeleniogórskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bud (14.60 kB)
2018-01-24 11:29:30 - Uchwała Nr 194/599/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (16.80 kB)
2018-01-24 11:34:24 - Uchwała NR 194/600/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa (17.81 kB)
2018-01-24 11:36:22 - Uchwała Nr 194/601/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (18.02 kB)
2018-01-24 11:39:31 - Uchwała Nr 194/602/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (16.27 kB)
2018-01-24 11:41:13 - Uchwała Nr 194/603/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie analizy średniorocznej struktury zatrudnienia i poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Powiecie Jeleniogórskim. (12.58 kB)
2018-01-24 11:42:34 - Uchwała Nr 194/604/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia treści sprawozdania w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2017 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Je (25.43 kB)
2018-01-24 11:56:29 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 194/602/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. (28.26 kB)
2018-01-24 12:07:04 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 194/603/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. (80.92 kB)
2018-01-24 12:15:09 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 194/603/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. (126.12 kB)
2018-02-07 09:17:51 - Uchwała Nr 197/605/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Złotoryjskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 2615D od km 0+ (38.00 kB)
2018-02-14 10:07:30 - Uchwała Nr 198/606/18 z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (14.04 kB)
2018-02-14 10:14:40 - Uchwała Nr 199/607/18 z dnia 9lutego 2018 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1 do umów z radcami prawnymi o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (14.53 kB)
2018-02-14 10:15:21 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 199/607/18 z dnia 9 lutego 2018 r. (14.70 kB)
2018-02-14 10:15:57 - Uchwała Nr 199/608/18 z dnia 9lutego 2018 r. w sprawie akceptacji treści Aneksu nr 1 do umów z adwokatami o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (14.40 kB)
2018-02-14 10:16:21 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 199.608.18 z dnia 9 lutego 2018 r. (14.71 kB)
2018-02-14 10:16:49 - Uchwała Nr 199/609/18 z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (14.21 kB)
2018-02-20 09:38:49 - Uchwała nr 199/610/18 z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach pro (57.50 kB)
2018-02-23 09:30:53 - Uchwała Nr 200/611/18 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Podgórzyn w sprawie realizacji i współfinansowania w 2018 roku zadani (35.50 kB)
2018-02-23 09:31:33 - Uchwała Nr 200/612/18 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Mysłakowice w sprawie realizacji i współfinansowania w 2018 roku zada (35.50 kB)
2018-03-05 11:52:17 - Uchwała Nr 201/613/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zaakceptowania aneksu nr 6 do Porozumienia Nr 21/12 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej bibliotek (18.38 kB)
2018-03-05 11:52:40 - Uchwała Nr 201/614/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu usuwania azbestu z terenu powiatu jeleniogórskiego na lata 2012-2032” za rok 2017. (30.00 kB)
2018-03-05 11:53:09 - Uchwała Nr 201/615/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Społecznej Straży Rybackiej Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Jeleniej Górze urządzeń technicznych (31.50 kB)
2018-03-05 11:54:42 - Uchwała Nr 201/616/18z dnia 28 lutego 2018 rokuw sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach (16.06 kB)
2018-03-09 08:31:06 - Uchwała Nr 201/617/18 z dnia28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (27.47 kB)
2018-03-09 08:32:44 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 201.617.18 z dnia 28 lutego 2018 r (45.78 kB)
2018-03-09 08:33:16 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 201.617.18 z dnia 28 lutego 2018 r (52.77 kB)
2018-03-09 08:33:35 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 201.617.18 z dnia 28 lutego 2018 r (47.85 kB)
2018-03-09 08:33:54 - Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 201.617.18 z dnia 28 lutego 2018 r (53.15 kB)
2018-03-09 08:34:30 - Uchwała Nr 202/618/18 z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach oraz upoważnienia do składania oświadczeń woli zw (36.00 kB)
2018-03-13 10:39:26 - Uchwała Nr 202/619/18 z dnia 7 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie (44.00 kB)
2018-03-13 10:44:39 - Uchwała Nr 202/620/18 z dnia 7 marca 2018 r w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem (54.00 kB)
2018-03-23 08:42:05 - Uchwała Nr 203/621/18 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zawarcia z Powiatem Lubańskim Porozumienia w sprawie wykonywania przez Ośrodek Wsparcia – Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (12.75 kB)
2018-03-23 09:18:51 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/621/18 z dnia 19 marca 2018 r. (29.61 kB)
2018-03-23 09:34:52 - Uchwała Nr 203/622/18 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze w roku 2017 wraz z zestawieniem potrzeb w zakresie (12.18 kB)
2018-03-23 09:37:35 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/622/18 z dnia 19 marca 2018 r. (9.76 MB)
2018-03-23 09:38:56 - Uchwała Nr 203/623/18 z dnia 19 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich (12.86 kB)
2018-03-23 09:40:41 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/623/18 z dnia 19 marca 2018 r. (422.15 kB)
2018-03-23 09:41:53 - Uchwała Nr 203/624/18 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu umówPowiatu Jeleniogórskiego z Gminami Powiatu dotyczących wspólnej realizacji finasowania zadania polegającego na (20.21 kB)
2018-03-23 09:42:22 - Uchwała Nr 203/625/18 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ustalenia formy i wysokości Nagrody Starosty Jeleniogórskiego oraz wysokości stypendium Rady Powiatu Jeleniogórskiego przyznawanych uczniom sz (13.31 kB)
2018-03-23 09:42:48 - Uchwała Nr 203/626/2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oświatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego na 2 (16.14 kB)
2018-03-23 09:44:00 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 203/626/18 z dnia 19 marca 2018 r. (162.68 kB)
2018-03-23 09:44:32 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 203/626/18 z dnia 19 marca 2018 r. (14.59 kB)
2018-03-23 09:44:57 - Uchwała Nr 203/627/18 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa infrastruktury sprzętowej w ramach projektu (53.50 kB)
2018-03-23 09:45:26 - Uchwała Nr 203/628/18 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie udzielenia zamówienia na realizację zadania pn.: „Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych dla Powiatu Jeleniogórskiego” Polskiej Wytwórni (52.00 kB)
2018-04-04 09:40:49 - Uchwała Nr 204/629/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie kandydata do nagrody specjalnej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (5.78 kB)
2018-04-04 09:44:13 - Uchwała Nr 204/630/18z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za 2017 rok z objaśnieniami oraz informacji o stanie mienia komunal (15.50 kB)
2018-04-04 09:49:38 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (419.51 kB)
2018-04-04 09:51:18 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (104.11 kB)
2018-04-04 09:52:26 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (104.00 kB)
2018-04-04 09:55:37 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (71.27 kB)
2018-04-04 09:57:01 - Załącznik nr 5a do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (81.00 kB)
2018-04-04 09:57:51 - Załącznik nr 5b do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (67.07 kB)
2018-04-04 09:59:51 - Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (72.72 kB)
2018-04-04 10:13:28 - Załącznik nr 7a do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (78.44 kB)
2018-04-04 10:14:11 - Załącznik nr 7b do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (78.06 kB)
2018-04-04 10:18:16 - Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (76.70 kB)
2018-04-04 10:19:16 - Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (72.45 kB)
2018-04-04 10:20:12 - Załącznik nr 10 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (55.96 kB)
2018-04-04 10:21:38 - Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (88.15 kB)
2018-04-04 10:22:36 - Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (3.13 MB)
2018-04-04 10:23:23 - Załącznik nr 13 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (120.55 kB)
2018-04-04 10:24:02 - Załącznik nr 14 do Uchwały Nr 204/630/18 z dnia 27 marca 2018 r. (88.82 kB)
2018-04-04 10:26:35 - Uchwała Nr 204/631/18z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Janowice Wielkie w sprawie realizacji i współfinansowania w 2018 roku (18.00 kB)
2018-04-04 10:29:20 - Uchwała Nr 204/632/18z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 na rzecz Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z (10.76 kB)
2018-04-04 10:33:11 - Uchwała Nr 204/633/18z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położo (11.04 kB)
2018-04-04 10:36:02 - Uchwała Nr 205/634/18z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup licencji oprogramowania wraz z wdrożeniem roz (35.00 kB)
2018-04-04 10:45:07 - Uchwała Nr 206/635/18z dnia30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018rok . (10.72 kB)
2018-04-04 11:40:57 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 206/635/18 z dnia 30 marca 2018 r. (53.72 kB)
2018-04-04 11:42:52 - Uchwała Nr 206/636/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia Powiatu Jeleniogórskiego z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze dotycząc (11.65 kB)
2018-04-04 11:43:39 - Uchwała Nr 206/637/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia Części II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Zakup licencji oprogramowania wraz z wdr (27.50 kB)
2018-04-04 11:44:57 - Uchwała Nr 206/638/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Modernizacja strony internetowej (25.50 kB)
2018-04-10 09:41:44 - Uchwała Nr 207/639/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia dotyczącego realizacji i współfinansowania zadania „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – C (32.00 kB)
2018-04-10 09:42:18 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 207/639/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. (66.00 kB)
2018-04-10 09:42:40 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 207/639/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. (87.09 kB)
2018-04-10 09:42:58 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 207/639/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. (34.00 kB)
2018-04-12 09:41:21 - Uchwała Nr 207/640/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Powiatu Jeleniogórskiego do Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach (30.50 kB)
2018-04-12 09:41:46 - Uchwała Nr 207/641/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego (78.00 kB)
2018-04-17 11:56:38 - Uchwała Nr 208/642/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zwołania XLV Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego (18.77 kB)
2018-04-17 11:57:00 - Uchwała Nr 208/643/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie jeleniogórskim w 2017 r. (12.96 kB)
2018-04-17 11:57:36 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/643/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. (582.01 kB)
2018-04-17 11:58:08 - Uchwała Nr 208/644/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu naboru uczniów do ponadpodstawowych szkół prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski w roku szkolnym 2018/2019 (36.50 kB)
2018-04-17 11:58:36 - Uchwała Nr 208/645/18 z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach w 2017 r. (13.40 kB)
2018-04-17 11:58:59 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 208/645/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. (113.50 kB)
2018-04-17 11:59:42 - Uchwała Nr 208/646/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu zagospodarowania samochodu osobowego stanowiącego własność Powiatu Jeleniogórskiego, będącego na wyposażeniu Domu Dziecka im. Marii K (12.71 kB)
2018-04-17 12:00:12 - Uchwała Nr 208/647/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Podgórzyn w sprawie realizacji i współfinansowania w 2018 roku zada (35.50 kB)
2018-04-17 12:00:42 - Uchwała Nr 208/648/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Mysłakowice w sprawie realizacji i współfinansowania w 2018 roku za (35.50 kB)
2018-04-23 12:01:46 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (41.96 kB)
2018-04-23 12:02:31 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (48.82 kB)
2018-04-23 12:02:50 - Załącznik nr 3a do Uchwały nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (53.11 kB)
2018-04-23 12:03:16 - Uchwała Nr 209/650/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p (83.50 kB)
2018-04-25 15:49:40 - Uchwała Nr 210/651/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłak (45.50 kB)
2018-04-27 12:13:48 - Uchwała Nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok . (12.37 kB)
2018-04-27 12:20:56 - Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 209/649/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r. (51.35 kB)
2018-05-14 14:44:29 - Uchwała Nr 211/652/18 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę nier (16.85 kB)
2018-05-14 14:47:38 - Uchwała Nr 211/653/18 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania rokowań przy sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę nie (15.62 kB)
2018-05-14 14:48:50 - Uchwała Nr 211/654/18 z dnia 08 maja 2018 r. w sprawie akceptacji treści umowy dotyczącej opracowania „Strategii SUDETY 2030” (14.11 kB)
2018-05-18 08:12:02 - Uchwała Nr 212/655/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przekazania oganowi stanowiącemu sprawozdania finansowego Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2017 (8.82 MB)
2018-05-18 08:13:57 - Uchwała Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (28.85 kB)
2018-05-18 08:14:37 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 212.656/18 z dnia 14 maja 2018 r. (46.64 kB)
2018-05-18 08:15:03 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. (49.33 kB)
2018-05-18 08:15:32 - Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. (48.57 kB)
2018-05-18 08:16:04 - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. (52.75 kB)
2018-05-18 08:16:24 - Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 212/656/18 z dnia 14 maja 2018 r. (72.48 kB)
2018-05-18 08:17:11 - Uchwała Nr 212/657/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Stara Kamienica dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów (41.50 kB)
2018-05-18 08:17:38 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 212/657/18 z dnia 14 maja 2018 r. (60.00 kB)
2018-05-18 08:18:10 - Uchwała Nr 212/658/18 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Szklarska Poręba dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztó (41.00 kB)
2018-05-18 08:18:35 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 212/658/18 z dnia 14 maja 2018 r. (59.00 kB)
2018-05-29 11:50:49 - Uchwała Nr 213/659/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaakceptowania treści umowy w sprawie udzielenia przez Gminę Mysłakowice na rzecz Powiatu Jeleniogórskiego dotacji na dofinansowanie kosztów dzia (15.92 kB)
2018-05-29 11:51:19 - Uchwała Nr 213/660/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej wPr (15.19 kB)
2018-05-29 11:51:45 - Uchwała Nr 213/661/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. 1 Maja nr 62 (15.65 kB)
2018-05-29 11:53:12 - Uchwała Nr 213 /662 /18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy w zakresie usuwania skutków zdarzeń losowych na drogach Powiatu Jeleniogórskiego (36.00 kB)
2018-05-30 15:55:46 - Uchwała Nr 215 /663 /18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Jeleniogórski oraz przyjęcia przez Gminę Janowice Wielkie zadania polegające (34.00 kB)
2018-06-05 10:38:41 - Uchwała Nr 215/664/18 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (29.05 kB)
2018-06-05 10:41:15 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 215/664/18 z dnia 29 maja 2018 r. (42.73 kB)
2018-06-05 10:41:35 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/664/18 z dnia 29 maja 2018 r. (51.95 kB)
2018-06-05 10:52:48 - Uchwała Nr 216/665/18 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 d (75.00 kB)
2018-06-11 07:57:56 - Uchwała Nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (25.62 kB)
2018-06-11 07:58:41 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. (43.20 kB)
2018-06-11 08:00:05 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. (40.71 kB)
2018-06-11 08:00:39 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. (48.84 kB)
2018-06-11 08:01:02 - Załącznik nr 3A do Uchwały nr 217/666/18 z dnia 7 czerwca 2018 r. (53.00 kB)
2018-06-25 09:23:34 - Uchwała Nr 220/667/18 z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w rachunku bieżącym (14.07 kB)
2018-06-25 09:24:03 - Uchwała Nr 220/668/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położon (15.97 kB)
2018-06-25 09:24:37 - Uchwała Nr 220/669/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Jeleniogórskiego na lata 2018-2020 (30.00 kB)
2018-06-25 09:25:26 - Uchwała Nr 220/670/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do konkursu dla Działania 10.2 w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląs (15.21 kB)
2018-06-25 09:26:36 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 220/670/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. (533.45 kB)
2018-06-25 09:27:07 - Uchwała Nr 220/671/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie akceptacji treści umowy użyczenia Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym położonym w Jeleniej Gór (15.68 kB)
2018-06-25 09:27:28 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 220/671/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. (17.41 kB)
2018-06-25 09:27:51 - Uchwała Nr 220/672/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Założenie baz danych BDOT 500 oraz GESUT dla (55.50 kB)
2018-06-25 09:28:22 - Uchwała Nr 220/673/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Dostawa systemu multimedialnego w ramach pro (57.00 kB)
2018-07-02 09:28:10 - Uchwała Nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2018 rok (27.44 kB)
2018-07-02 09:28:36 - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (45.82 kB)
2018-07-02 09:28:54 - Załącznik nr 2 do Uchwały nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (49.66 kB)
2018-07-02 09:29:09 - Załącznik nr 3 do Uchwały nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (48.87 kB)
2018-07-02 15:01:04 - Załącznik nr 3a do Uchwały nr 222/674/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. (53.09 kB)
2018-07-10 12:34:09 - Uchwała Nr 223/675/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Janowice Wielkie dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związanych z u (46.50 kB)
2018-07-10 12:34:33 - Uchwała Nr 223/676/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy o dotacji celowej dla Gminy Stara Kamienica z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów związany (35.00 kB)
2018-07-10 12:37:11 - Uchwała Nr 223/677/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie nauczycielowi – trenerowi badmintona w Zespole Sz (37.00 kB)
2018-07-10 12:37:38 - Uchwała Nr 223/678/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania o nadanie nauczycielowi – wychowawcy w Internacie Młodzieżo (36.00 kB)
2018-07-10 12:38:14 - Uchwała Nr 223/679/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia z firmą Serwis Samochodowy Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, dotyczącego uregulowania rozliczeń w przedmiocie świadczen (33.00 kB)
2018-07-10 12:38:48 - Uchwała Nr 223/680/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomoś (18.00 kB)
2018-07-10 15:05:43 - Uchwała Nr 223/681/18 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie akceptacji treści projektu umowy darowizny na rzecz gminy Podgórzyn składników majątku ruchomego Powiatu Jeleniogórskiego, w postaci drewna poch (44.00 kB)
2018-07-10 15:06:11 - Uchwała Nr 223/682/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Jeleniogórskiego do projektu pn. „Wsparcie na zawodowym starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województ (58.50 kB)
2018-07-10 15:06:50 - Uchwała Nr 223/683/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu Jeleniogórskiego, (50.50 kB)
2018-07-10 15:07:43 - Uchwała Nr 223/684/18 z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia nauczyciela Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach do działań w ramach projektu pn. „Wsparcie na zawodowym starc (55.50 kB)
2018-07-16 12:08:30 - Uchwała Nr 224/685/18 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Mysłakowice dotacji celowej z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego na dofinansowanie kosztów zwi (46.00 kB)
2018-07-16 12:08:48 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/685/18 z dnia 13 lipca 2018 r. (59.50 kB)
2018-07-16 12:09:29 - Uchwała Nr 224/686/18 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zaakceptowania treści aneksu do umowy w sprawie współfinansowania ze środków budżetowych Powiatu Jeleniogórskiego kosztów działalności Warszta (8.75 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały 2018 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Damian Kubiak
Osoba, która odpowiada za treść: Damian Kubiak
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Urbanowicz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-23 13:01:05
Data udostępnienia informacji: 2018-01-23 13:01:05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-16 12:09:41

Wersja do wydruku...

corner   corner