logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
minus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
   plus Program współpracy
   minus Stowarzyszenia i ich jednostki terenowe
   minus Wzory druków do pobrania: ofert, umów i sprawozdań
   minus Konsultacje programów współpracy
      minus Program współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2012 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2013 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2015 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2017 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku
      minus Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019 r.
   plus Konsultacje aktów prawa miejscowego
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 132/493/13
Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego                                  z dnia 21 października 2013 r.

 

OGŁOSZENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW KONSULTACJI

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwałą Nr 124/470/13 z dnia 9 września 2013 roku ustalił treść projektu Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku i przedstawił do konsultacji.

            Konsultacje trwały od dnia 9 września do 7 października 2013 roku, w trybie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr XLVI/268/10 Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 134, poz. 2069).

            Projekt Programu opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 9 września 2013 r.

            Organizacjom umożliwiono wyrażanie opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji poprzez kartę konsultacyjną, która została wysłana do 221 organizacji nadzorowanych wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału w konsultacjach. Nadto, opublikowano kartę konsultacyjną w Biuletynie Informacji Publicznej z możliwością automatycznej wysyłki po jej wypełnieniu. .

        W wyznaczonym terminie do przeprowadzenia konsultacji przedstawiciele organizacji pozarządowych wypełnili elektronicznie jedną kartę konsultacyjną a  pocztą tradycyjną nadesłano 2 stanowiska do projektu Programu. W sumie 3 organizacje skorzystały z zaproszenia do konsultacji, z których 1 nie wniosła uwag i zastrzeżeń do projektu, aprobując jego treść i formę.

Propozycje i wątpliwości organizacji pozarządowych poniżej przedstawiono czcionką pogrubioną, a kursywą stanowisko Zarządu Powiatu, w tych kwestiach.

 

  1. uszczegółowić § 2 pkt 1 projektu Programu „ w zakresie jakich problemów” dotyczyłaby współpraca Powiatu Jeleniogórskiego.

 

W projekcie Programu wyjaśniliśmy co rozumiemy pod pojęciem pomocniczości, tj. „prawa podmiotów Programu do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów”, dla których rozwiązania powołano stowarzyszenie, związanych z działalnością organizacji. Natomiast współpraca Powiatu dotyczyłaby tylko sfery zadań publicznych, które wymienia art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) i tylko w tej sferze urzeczywistniałaby się pomocniczość organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów. Sfera zadań/problemów wykraczająca poza zakres ustawowy, o którym wyżej jest wyłączną domeną organizacji i w tym względzie organizacje pozarządowe mają prawo samodzielnie definiować i rozwiązywać problemy, które ich zdaniem tego wymagają.

 

  1. określając zasadę efektywności, stwierdza się, że: „Powiat przy zlecaniu zadań publicznych podmiotom Programu dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych (...)” Czy wprowadzono jasne i wyraźnie zdefiniowane reguły oraz standardy oceny efektywności działania podmiotów Programu? Czy w sposób przejrzysty określono szczegółowe kryteria oceny wniosków, tak by wykluczyć jakąkolwiek możliwość uznaniowego i dowolnego traktowania organizacji?

 

Tak, w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadania publicznego jest informacja o trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert. Jest to wymóg ustawowy, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dzięki zastosowaniu kryteriów oceny można dokonać wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych na realizację zadania przez organizację pozarządową.

 

  1. rozważenie tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

 

Działa Powiatowa Rada Zatrudnienia, która jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Jeleniogórskiego w zakresie polityki rynku pracy. Starosta powołuje do rady zatrudnienia osoby spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej, każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców oraz społeczno – zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, a także organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyka rynku pracy.

Funkcjonuje również Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Jeleniogórskim.

Do zakresu zadań Rady należy: podejmowanie działań zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów: powiatowych programów działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uchwał, przyjmowanych przez Radę Powiatu Jeleniogórskiego, ocena realizacji ww. programów i uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Rada składa się z osób, powoływanych przez Starostę Jeleniogórskiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu jeleniogórskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zamierzając powołać komisję konkursową do oceny ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządową kierowane jest zaproszenie o zgłaszanie przedstawicieli do komisji konkursowych. Niestety, organizacje nie korzystają z tego uprawnienia. Zatem, próba tworzenia nowych zespołów opiniodawczo – doradczych może spotkać się z podobnym odzewem z ich strony.

 

  1.   brak wśród priorytetowych zadań publicznych ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także wsparcia dla seniorów

 

Brak wystarczającej ilości środków finansowych nie pozwolił na dalsze deklarowanie w Programie priorytetu dla wspierania lub powierzania organizacjom pozarządowym działającym w sferze pożytku publicznego tego zadania. Co nie oznacza, że to zdanie zostanie zaniechane, straciło tylko priorytet. Wymienione zadania w rozdziale V projektu Programu są zadaniami priorytetowymi. Nie wyklucza to wsparcia innych zadań, nie wymienionych w projekcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze udziela wsparcia organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

  1. pomija się kwestię ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, udostępnienia informacji na temat składu komisji konkursowych

 

Zarówno ogłoszenie o konkursie, jak i jego wynik jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej . Komisje konkursowe są powoływane uchwałami Zarządu Powiatu, a te są publikowane w ww. Biuletynie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

  1. rozważenie uzupełnienia Programu o informację o możności uczestnictwa w komisji konkursowej osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy

 

W Programie pominięto kwestie unormowane ustawowo bowiem powtarzanie tekstu z ustawy w akcie niższego rzędu jest niezgodne z techniką legislacyjną (§ 137 w związku z § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej"/ Dz. U. Nr 100, poz. 908/) i stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności aktu, w tej części, przez organ nadzoru prawnego (wojewodę).

 

== : ==

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konsultacjach, tj.: 

  •  Stowarzyszeniu SENIOR 60 w Szklarskiej Porębie,
  •  Stowarzyszeniu ,,NASZ SIEDLĘCIN” w Siedlęcinie,
  •  Polsko-Niemieckiemu Stowarzyszeniu Promocji na Rzecz Odbudowy i Utrzymania Historycznych Wartości Zabytków Kultury i Tradycji Śląska – Bobrów 9A .

Kolejność wymienienia ww. organizacji wynika z daty wpływu ich stanowisk.

 

 

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego

 

 

=======================================================================================

KARTA KONSULTACYJNA

PRZEDMIOT KONSULTACJI - projekt Programu i form współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE PODMIOTY OBJĘTE KONSULTACJAMI - wszystkie organizacje działające na terenie Powiatu Jeleniogórskiego

DATĘ ROZPOCZĘCIA/ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI - 9.IX/7.X.2013

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI - Sekretarz Powiatu,

tel. 756473124; e-mail: iwuc@starostwo.jgora.pl

Pytanie:

Czy konsultowany projekt wymaga korekt i uzupełnień, jeśli tak to jakich ?

 

Ilość odwiedzin: 1147
Nazwa dokumentu: Program i formy współpracy Powiatu Jeleniogórskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2014 roku
Podmiot udostępniający: Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Słodkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2012-09-12 11:55:52
Data udostępnienia informacji: 2012-09-12 11:55:52
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-22 13:03:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner