logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   plus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   minus Wydział Komunikacji
      minus Dane adresowe
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Zestawienie rozstrzyganych spraw
         minus Ewidencja pojazdów
         minus Rejestracja pojazdów
         minus Wydawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów
         minus Transport drogowy i szkolenie
         minus Ośrodki szkolenia kierowców
      plus Prowadzone rejestry, ewidencje
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 

USŁUGI EWIDENCJA

pok. nr 3

 1.  E-01 Wydanie decyzji w sprawie nadania/nabicia cech identyfikacyjnych dla pojazdu zarejestrowanego
 2. E-02 Wydanie decyzji w sprawie wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej
 3. E-03  Zwrot stałego dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję
 4. E-04  Wpisywanie i wykreślanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego
 5. E-05   Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej
 6. E-06  Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu pojazdu
 7. E-07  Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty
 8. E-08  Wyrejestrowanie pojazdu
 9. E-09  Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 10. E-10 Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych dla pojazdu marki SAM
 11. E-11 Wpis adnotacji: HAK, TAXI, VAT, L- w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
 12. E-12 Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej lub tablic rejestracyjnych.

 

 

Od 1 stycznia 2004 r. przy wszystkich czynnościach rejestracyjnych pojazdu organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów mają obowiązek ustawowy kontroli spełnienia przez posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązku ubezpieczenia OC.

 

       Spełnienie obowiązku ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń. Jeżeli zatem osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ prowadzący kontrolę tj. Wydział Komunikacji zawiadamia o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

     Nie okazanie dokumentu ubezpieczenia nie skutkuje odmową dokonania przez pracownika Wydziału Komunikacji określonych czynności rejestracyjnych pojazdu.

 Podstawa prawna : art. 84 ust. 2 pkt. 1 lit. d oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1152)

 


 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-09-28 09:33:59 - E-01 Wydanie decyzji w sprawie nadania/nabicia cech identyfikacyjnych dla pojazdu zarejestrowanego (86.63 kB)
2015-09-28 09:35:00 - E-02 Wydanie decyzji w sprawie wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej (84.21 kB)
2015-09-28 09:35:53 - E-03 Zwrot stałego dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję (85.75 kB)
2015-09-28 09:36:44 - E-04 Wpisywanie i wykreślanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (85.04 kB)
2015-09-28 09:37:36 - E-05 Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej (85.43 kB)
2015-09-28 09:38:29 - E-06 Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu pojazdu (84.72 kB)
2015-09-28 09:39:27 - E-07 Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty (85.39 kB)
2015-09-28 09:40:34 - E-08 Wyrejestrowanie pojazdu (127.59 kB)
2015-09-28 09:42:09 - E-09 Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (84.46 kB)
2015-09-28 09:43:26 - E-10 Wydanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych dla pojazdu marki SAM (84.94 kB)
2015-09-28 09:44:29 - E-11 Wpis adnotacji: HAK, TAXI, VAT, L- w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (87.50 kB)
2015-09-28 09:45:23 - E-12 Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej lub tablic rejestracyjnych (85.56 kB)
2017-09-05 13:27:16 - Wniosek o zwrot dowodu rej. zatrzymanego przez Policję (195.55 kB)
2017-09-05 13:29:49 - Wniosek o wpisanie/zniesienie współwłaściciela. (175.90 kB)
2017-09-05 13:31:04 - Wniosek o wpisanie GAZ, HAK, TAXI, L. (136.83 kB)
2017-09-05 13:49:43 - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (195.42 kB)
2017-09-05 13:52:52 - Wniosek o wydanie trzeciej tablicy na bagażnik (123.49 kB)
2017-09-05 13:57:19 - Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu (300.23 kB)
2017-09-05 13:59:05 - Wniosek o wpisanie współmałżonka. (149.22 kB)
2018-06-12 10:33:14 - Pełnomocnictwo (227.36 kB)
2019-12-07 10:58:33 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o utraconym dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu (191.34 kB)
2019-12-07 11:50:55 - Wniosek o odblokowanie zatrz. dowodu rej. zatrzymanego przez Policję (194.25 kB)
2019-12-07 11:52:03 - Wniosek o wpisanie/zniesnienie współwłaściciela (203.17 kB)
2019-12-07 11:52:45 - Wniosek o wpisanie współmałżonka (187.12 kB)
2019-12-07 11:53:52 - Wniosek o wydanie wtórnika lub dodatkowej tablicy na bagażnik (236.83 kB)
2019-12-07 11:54:36 - Wniosek o wpisanie GAZ, HAK, TAXI, L, VAT (226.58 kB)
2019-12-07 11:55:34 - Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (227.98 kB)
2019-12-07 11:56:51 - Pełnomocnictwo (222.78 kB)
2019-12-07 11:57:29 - Wniosek w wydanie wtórnika nalepki kontr. na szybę (242.41 kB)
2019-12-07 11:58:37 - Wniosek o wydanie decyzji na nabicie nr VIN lub tabliczki znam. (238.28 kB)
2019-12-07 11:59:51 - Wniosek o wpisanie/wykreślenie zastawu rejestrowego (163.89 kB)
2019-12-07 12:00:48 - Wnosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (244.72 kB)

Nazwa dokumentu: Ewidencja pojazdów
Osoba, która wytworzyła informację: Bronisław Guminiak
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Regner
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Regner
Data wytworzenia informacji: 2003-12-18 10:09:32
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18 10:09:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-07 12:01:07

Wersja do wydruku...

corner   corner