logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   plus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   minus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
      plus Wzory wniosków i karty usług
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      plus Zestawienie rozstrzyganych spraw
      minus Prowadzone rejestry, ewidencje
      minus Informacja o środowisku
      minus Informacje o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
         minus 2008
         minus 2009
         minus 2010
         minus 2011
         minus 2012
         minus 2013
         minus 2014
         minus 2015
         minus 2016
         minus 2017
      minus Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
      plus Powiatowy program ochrony środowiska
      minus Program usuwania azbestu z terenu Powiatu Jeleniogórskiego
      minus Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej
      minus Informacje o wydanych decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
      minus Ogłoszenia
      minus Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego
      minus Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
      minus Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
      minus Obwieszczenie Regionalnej Dyrekscji Ochrony Środowiska we Wrocławiu
      minus Obwieszczenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego
      plus Pozwolenia zintegrowane
      plus Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-01-13 11:18:07 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do pot. Malina w km 2+870 i odprowadz. wód opad. z terenu projekt. domu opieki seniora w Kowarach ul. Główna (81.79 kB)
2017-01-13 11:28:12 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do rowu oraz na odprowadzanie wód opadowych z terenu stacji demontażu pojazdów na dz. nr 121/9 i 158/1 w Kostrzycy (81.93 kB)
2017-01-16 13:20:33 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na przebudowę wylotu do rowu i odprowadzenie wód opad. z terenu misy transformatora na Stacji 110/20 kV R-347 w Piechowicach (81.43 kB)
2017-01-17 14:45:46 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadzenie do rzeki Kamiennej 9 wylotami na odcinku 13+991 do 14+498 wód opadowych z ul. Tysiąclecia w Piechowicach (81.51 kB)
2017-02-09 13:07:11 - informacja o wszcz. postęp.wodnoprawnego na wyk. urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opad. z odwodnienia terenu projekt. kompleksu wypoczynkowego przy ul. Tyrolskiej w Sosnówce na dz. nr 100/6 (81.17 kB)
2017-02-10 11:33:46 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykonanie 29 przekroczeń siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej Potoku „G” w miejscowości Mała Kamienica (82.58 kB)
2017-02-13 10:26:13 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia potoku Bystrzyk w km 0+165 rurociągiem wodnym ϕ 160 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem cieku. (80.54 kB)
2017-02-16 11:42:33 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód pot. Łomnica w/z poboru wody dla potrzeb komun. Karpacza i systemu naśnieżania stoków narciarskich kompleksu „Kopa” w Karpaczu (82.64 kB)
2017-03-02 14:47:13 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do rowu dla potrzeb odprowadzenia wód opad. z projekt.na dz. nr 876 w Siedlęcinie budynku jednorodzinnego (80.78 kB)
2017-03-15 10:29:38 - informacja o wszcz. postęp.wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ist. ujęcia wody dla potrzeb byt. kompleksu hotelowego Hotel „JAN” w Wojcieszycach 231 (82.10 kB)
2017-03-22 14:13:12 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu na dz. nr 176/4 na terenie obiektu pałacowego Pałac Pakoszów w Piechowicach przy ul. Zamkowej (79.82 kB)
2017-03-28 12:14:00 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do potoku Kamieńczyk w km 0+281 i na odprowadzanie wód opadowych z odwodnienia ul. Turystycznej w Szklarskiej Porębie (81.48 kB)
2017-03-28 13:32:34 - informacja o wszcz.postęp.wodnoprawnego na wyk. zabudowy potoku Piastówka przepustem ramowym, na terenie obiektu pałacowego Pałac Pakoszów w Piechowicach (80.75 kB)
2017-03-31 11:41:18 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na przebudowę rowu (zarurowanie i wyk. 2 wylotów kan. deszczowej) na dz. 119/25 i 119/7 w Jeżowie Sudeckim (80.97 kB)
2017-04-12 13:54:26 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykonanie wylotu do pot. Skałka i na odprowadzanie wód opad. z odwodnienia ul. Granitowej i Sikorskiego w Karpaczu (81.65 kB)
2017-04-13 13:12:23 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykon. 5-ciu wylotów wód opad. do rowu na dz. nr 176/4, na terenie Pałacu Pakoszów przy ul. Zamkowej w Piechowicach (80.30 kB)
2017-05-05 07:54:22 - informacja o wszcz. postęp.wodnoprawnego na odprowadzenie do pot. Bystrzyk w km 0+450 ścieków byt. z pensjonatu przy ul. Piastowskiej 5c w Karpaczu (81.33 kB)
2017-05-05 09:04:10 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadzenie do pot. Płomnica w km 0+360 wód opadowych z terenu obiektu Instytutu Zdrowia SOFRA przy ul. Zacisznej w Karpaczu. (81.55 kB)
2017-05-05 09:53:51 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do rowu i odprowadzenie wód opad. z odwodnienia kanałów kablowych na stacji 110/20 kV R-350 SKP Szklarska Poręba (dz. nr 137) (81.74 kB)
2017-05-05 11:01:25 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. ujęcia wód podziemn. i na pobór wody dla kompleksu hotelowego Lake Hill Resort & SPA w Sosnówce (dz. nr 100/6). (81.54 kB)
2017-05-09 14:08:09 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykonanie metodą bezwykopową 3 przejść siecią wod-kan. pod dnem potoku Szumiąca w Jeżowie Sudeckim (81.60 kB)
2017-05-12 11:00:12 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadzanie wód opad. z terenu stacji paliw w Piechowicach (dz.nr 5/1), do rowu przydrożnego drogi krajowej Nr 3 (80.69 kB)
2017-05-12 13:58:33 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykonanie likwidacji nieczynnego obiektu stawowego położonego na dz. nr 175/1 w Staniszowie (80.09 kB)
2017-05-22 09:34:12 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do rowu przydroż. i na odprowadz. ścieków byt. z projekt. 2 budynków jednorodzinnych w zabud. bliźniaczej, na dz. nr 627/212 w Jeżowie Sudeck (80.75 kB)
2017-05-22 09:43:42 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do rowu dla odprowadzenia wód opad. z budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karkonoskiej 12 w Karpaczu (80.70 kB)
2017-05-22 14:35:44 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadz. ist. wylotem do pot. Łomniczka w km 2+730 wód opad. z rejonu ulic Wąskiej, Dolnej, Konstytucji 3 Maja i Obrońców Pokoju w Karpaczu (81.96 kB)
2017-05-23 13:20:53 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do rowu oraz na odprowadzanie wód opad. z terenu projekt. zespołu szkolno-przedszkolnego w Podgórzynie przy ul. Stawy Podgórzyńskie (dz. nr 448 (81.89 kB)
2017-05-30 12:13:24 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadz. do pot. Łomnicy w km 12+275 ścieków komunanych z Karpacza, oczyszczonych na oczyszczalni przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu (dz. nr 170) (80.80 kB)
2017-06-05 14:22:22 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. urządzeń wodnych w ramach odbudowy budowli regulacyjnych w korycie Szklarskiego Potoku w Szklarskiej Porębie przy ul. Dolnej 5 (81.19 kB)
2017-06-12 12:48:04 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadz. do ziemi ścieków bytowych ze Schroniska „Kamieńczyk” w Szklarskiej Porębie (dz. nr 294/3 i 294/4). (81.33 kB)
2017-06-14 12:06:42 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do potoku Złoty Potok i odprow. wód opad. z terenu projekt. hotelu przy ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (dz.nr 707) (81.59 kB)
2017-06-19 12:44:25 - informacja o wszcz. postęp.wodnoprawnego na wyk. wylotu do rowu i na odprowadzanie ścieków byt. z projekt. budynku jednorodzinnego na dz. nr 627/257 w Jeżowie Sudeckim (80.31 kB)
2017-06-19 13:18:53 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. urządzeń wodnych w ramach zadania odbudowy budowli regulacyjnych w pot. Bednarz w Szklarskiej Porębie (80.58 kB)
2017-06-19 14:06:30 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadzenie do rzeki Kamiennej, ist. wylotem w km 19+000, ścieków byt. z Hotelu LAS w Piechowicach przy ul. Turystycznej 8 (82.54 kB)
2017-06-21 11:56:58 - informacja o wszcz.postęp. wodnoprawnego na wyk. 2 wylotów do rowu i na odprow. wód opad.z terenu projekt. obiektu usług.-handl. na dz. nr 130/5 przy ul. Widokowej w Łomnicy (81.39 kB)
2017-06-29 11:10:09 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do pot. Złoty Potok i odprow. wód opad. z zespołu zabudowy mieszk.-usługowej ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie (dz.nr 709/7) (81.66 kB)
2017-06-30 14:18:20 - informacja o wszcz. postep. wodnoprawnego na wyk. wylotu do rowu i odprow. ścieków byt. i wód opadow. z terenu projek. zespołu zabudowy usług turystycznych w Karpnikach (dz. nr 236/5) (80.62 kB)
2017-07-06 11:33:38 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rowu oraz na odprowadz. wód opad. z terenu projekt. bud. usług. przy ul. Osiedle Grottgera w Szklarskiej Porębie (81.15 kB)
2017-07-12 15:09:32 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. 2 wylotów do rowu dla odprow. ścieków byt. z dwóch bud. mieszkalnych w zab. bliźniaczej na dz. 596/31 w Dziwiszowie (81.56 kB)
2017-07-24 10:48:28 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadzenie do rowu R-N ścieków bytowych z Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie gm. Podgórzyn (81.95 kB)
2017-07-24 12:34:02 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. przekroczenia pot. Bystrzyk w km 0+540 mostem drogowym dla potrzeb zjazdu z ul. Piastowskiej na działkę nr 319 w Karpaczu (81.43 kB)
2017-07-26 14:17:59 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na likwidację stawu rybnego pn.„Olszynowy” na dz. nr 313/34 w Podgórzynie (80.88 kB)
2017-08-17 12:15:42 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do Karpnickiego Potoku w km 5+165 i odprowadzanie ścieków byt. z bud. wielorodzinnego na dz. nr 153/4 w Karpnikach (80.68 kB)
2017-08-17 14:57:02 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. urządzeń wodn. dla odwodnienia terenu proj. osiedla mieszk. na dz. nr 35/10, 35/8....35/3 w Karpaczu i odprow. wód gruntowych i opadowych (81.28 kB)
2017-08-18 11:23:40 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. 2 studni chłonnych i odprow. wód opadowych z terenu budynku hotelu przy ul Sarniej w Karpaczu (81.03 kB)
2017-08-18 12:53:18 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. zbiornika wodnego dla potrzeb infrastruktury Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie i pobór wody z rowu (81.55 kB)
2017-08-22 14:10:58 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na użytkowanie wód rowu R-O dla potrzeb istniejącego stawu rybnego na dz. nr 159/4 w Bukowcu (79.73 kB)
2017-08-23 12:39:07 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadz. do pot. Czerwień w km 2+300 ścieków byt. z obiektu Rezydencja „MARKUS” w Przesiece (81.67 kB)
2017-08-23 13:55:51 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. przebudowy rowu (zarurowanie) przy ul. Polnej na dz. nr 609 w Jeżowie Sudeckim (80.59 kB)
2017-10-02 11:36:40 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. 5 studni chłonnych i odprowadz. wód opad. z terenu bud. hotelu ul Sarnia 9 w Karpaczu (dz. nr 937) (81.00 kB)
2017-10-05 13:58:38 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadzenie do ziemi ścieków byt. z budynku stacji paliw płynnych w Łomnicy (dz. nr 134/23) (79.90 kB)
2017-10-12 09:30:07 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu R-CC (zarurowanie) na dz. nr 92/2 w Marczycach gm. Podgórzyn (79.89 kB)
2017-10-13 12:23:56 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. syst. urządzeń wod. dla odwodnienia proj. Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie i na odprow. wód opad. do pot. Buczki (81.98 kB)
2017-10-13 13:23:53 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadzanie wód opad. ze stacji paliw na dz. nr 134/23 w Łomnicy do rowu przydrożnego (80.97 kB)
2017-11-02 09:45:24 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. ujęcia wody na pot. Lipka w km 9+990 oraz na pobór wody do celów p.poż. pensjonatu na dz. nr 246/7 w Chrośnicy (80.45 kB)
2017-11-02 10:37:36 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykonanie kompleksu stawów rybnych na dz. nr 32/5 w Janowicach Wielkich oraz na pobór wody z rowu R-O (79.40 kB)
2017-11-02 12:45:03 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. ujęcia wód podziemnych na dz. nr 357/4 w Kostrzycy dla potrzeb obiektu „Karczma Gniewków” (80.60 kB)
2017-11-02 13:49:04 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do rowu i odprow. ścieków byt. z bud. jednorodzinnego na dz. 275/4 w Antoniowie (80.01 kB)
2017-11-02 14:50:05 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadz. ścieków byt. do cieku b/n ze Stacji Ekologicznej "Storczyk" w Karpaczu ul. Leśna (82.48 kB)
2017-11-03 10:09:17 - informacja o wscz. postęp.wodnoprawnego na wyk. przekroczeń pot. Podgórna w km 2+898-2+879 mostem drogowym, siecią gazową, siecią wodociągową i linią kablową w Podgórzynie (80.72 kB)
2017-11-07 12:32:48 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. 2 wylot. do kanału otwartego i odprowadz. wód opad. z terenu projekt. obiektu handl. na dz. 1192/4 w Mysłakowicach (79.23 kB)
2017-11-13 11:30:04 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. przekroczenia gazociągiem w/c DN250 MOP 5,5 MPa rzeki Bóbr w km 222+230 w Wojanowie- Bobrowie (81.20 kB)
2017-11-13 14:35:03 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. urządzeń wod. oraz na korzystanie z wód rowu R-S7 i b/n dla potrzeb ist. stawów na dz. nr 665/3 w Kowarach (80.58 kB)
2017-11-15 09:43:00 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadz. do ziemi ścieków byt. z obiektu usł.-turyst. „Chaty na Przełęczy Okraj” w Kowarach (80.85 kB)
2017-11-15 10:37:20 - informacja o wszcz.postęp. wodnoprawnego na odbudowę ujęcia wody na pot. Jodłówka w km 0+100 i na pobór wody do ist. stawu na dz. 100/3 w Borowicach (79.82 kB)
2017-11-16 12:04:03 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadzenie do pot. Kurzacka Woda ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków przy ul. Hofmana w Szklarskiej Porębie (82.40 kB)
2017-11-16 13:39:06 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na pobór wody z pot. Mała Kamienna na ist. ujęciu wody „Górzyniec” w km 4+815 , dla potrzeb komunal. Piechowic (81.00 kB)
2017-11-17 11:24:57 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. wylotu do rowu i odprowadzanie ścieków bytowych z terenu pola campingowego CAMP 66 w Ściegnach (dz. nr 544/1) (81.46 kB)
2017-11-17 12:36:21 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na pobór wód podziem. z ist. ujęcia wody na dz. nr 222 w Szklarskiej Porębie, dla potrzeb byt. domów wczasowych przy ul. Partyzantów (84.93 kB)
2017-11-20 09:22:02 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadz. do pot. Skałka ist. wylotem km 2+895 wód opad. z terenu bud. mieszk. Wspólnoty Mieszkaniowej „Pod Śnieżką” w Karpaczu (82.29 kB)
2017-11-21 13:55:22 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. urządzeń wodnych oraz na pobór wody z rz. Bóbr w km 234+227 dla potrzeb MEW w Janowicach Wielkich (81.53 kB)
2017-11-22 10:14:33 - informacja o wszcz. postep. wodnoprawnego na wyk. 6 st. chłonnych i odprowadzanie wód opad. z terenu projekt. zespołu bud. hotelowych przy ul Sarniej w Karpaczu (dz. nr 986/4...) (81.19 kB)
2017-11-23 12:55:06 - informacja o wszcz. postep. wodnoprawnego na wykonanie rowu opaskowego wraz wylotem do rowu przydrożnego na terenie Gospodarstwa rybackiego „Wieloryb” w Mysłakowicach (87.90 kB)
2017-11-24 09:51:18 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wyk. ujęcia wód podziem. na dz. nr 17 w Karpaczu oraz na pobór wody do celów pitnych użytkowników ROD „Łomniczka” i podlewania upraw (80.42 kB)
2017-11-24 12:18:54 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na odprowadz. do rowu wód opadowych pochodzących z terenu zakładu prod. LBF Technika Wentylacyjna Sp. z o.o. w Starej Kamienicy (dz. nr 32) (82.30 kB)
2017-11-24 13:59:06 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na wykonanie w m. Dąbrowica gm. Mysłakowice przekroczenia rzeki Bóbr w km 217+670 składanym tymczasowym mostem drogowym DMS-65 (79.38 kB)
2017-11-28 13:34:50 - informacja o wszcz. postęp. wodnoprawnego na modern. ujęcia wody na p. Jodłówka w km 0+720 i na pobór wody dla OW „Na stoku” na dz. nr 22/1 w Borowicach (79.99 kB)

Nazwa dokumentu: 2017
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Żurawska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Żurawska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Żurawska
Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 10:57:07
Data udostępnienia informacji: 2017-01-03 10:57:07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-28 13:34:59

Wersja do wydruku...

corner   corner