logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
minus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
   plus Biuro Informatyki
   minus Biuro Zamówień Publicznych
   plus Wydział Architektury,Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
   plus Wydział Finansowy
   plus Wydział Dróg Powiatowych
   plus Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
   plus Wydział Komunikacji
   plus Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
   plus Wydział Organizacyjny
   plus Wydział Oświaty i Zdrowia
   plus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
   plus Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

STAROSTWA POWIATOWEGO W JELENIEJ GÓRZE

ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra

III piętro, pokój nr 42-43

tel. kontaktowy: (75) 6473103, 6473102

faks: (75) 7526419

e-mail: bzp@powiat.jeleniogorski.pl

poniedziałki, wtorki i czwartki: 7:30-15:30

środy: 7:30-16:30

piątki: 7:30-14:30

 

Informacje ogólne:

Zamówienia publiczne, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, realizowane są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz akty do niej wykonawcze.

Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro udzielane są na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, tj. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.).

Sprawy dotyczące udzielania zamówień publicznych na rzecz Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, prowadzone są przez Biuro Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze – zgodnie z § 42 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 28/78/15 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.

Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych są:

1) Urszula Kasica – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych (tel.: 75 6473103),

2) Małgorzata Maras – Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych (tel.: 75 6473102).

Zakres działania:

Biuro Zamówień Publicznych wykonuje następujące zadania:

1) przygotowuje i przeprowadza procedury udzielania zamówień publicznych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego – w powierzonym zakresie;

2) współpracuje z właściwymi merytorycznie komórkami lub jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) prowadzi rejestry dotyczące realizowanych przez Biuro Zamówień Publicznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

4) prowadzi dokumentację realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

5) sporządza wymagane ustawą z dnia Prawo zamówień publicznych sprawozdania o udzielonych w danym roku przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zamówieniach publicznych;

6) publikuje wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych, a także wewnętrznymi przepisami z zakresu zamówień publicznych, ogłoszenia oraz wszelkie materiały dotyczące prowadzonych postępowań;

7) przeprowadza kontrole zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, wszelkie ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych (oraz ich zmiany) zamieszczane są:

1) w przypadku wartości zamówień mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – w Biuletynie Zamówień Publicznych – na portalu Urzędu Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl;

2) w przypadku wartości zamówień równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – po przekazaniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Baza danych TED, zawierająca ogłoszenia o zamówieniach publicznych, dostępna jest pod adresem: http://simap.europa.eu.

3)  w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na stronie: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1;

4) na stronie internetowej Zamawiającego: http://zp.powiat.jeleniogorski.pl;

5) na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, a także wszelkie informacje dotyczące ich treści, ewentualne zmiany i wyjaśnienia dla wykonawców – publikowane są:

1) na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.powiat.jeleniogorski.pl/;

2) na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

Materiały dotyczące zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego na stronie: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?przetargi=1;

Informacje o postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego, zamieszczane są na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.powiat.jeleniogorski.pl/.

Biuro Zamówień Publicznych poniżej udostępnia do pobrania – na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, a także jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego:

1) Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wraz z załącznikami, a takze zmianami.

Nazwa dokumentu: Biuro Zamówień Publicznych
Podmiot udostępniający: Biuro Zamówień Publicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Urszula Kasica
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Kasica
Osoba, która wprowadzała dane: Urszula Kasica
Data wytworzenia informacji: 2015-09-16 14:18:22
Data udostępnienia informacji: 2015-09-16 14:18:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-16 14:48:33

Wersja do wydruku...

corner   corner