logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


 
 
Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
 ul. Górna 29
58-580 Szklarska Poręba               
-------------------------------------------------------------------------
 
                     Procedura przyjmowania   dzieci i młodzieży
 
1/  z  zaburzeniami zachowania    do Młodzieżowego  Ośrodka Socjoterapii
     w Szklarskiej Porębie
 
    - do Gimnazjum   - kl. I, II, III
    - do Zasadniczej Szkoły Zawodowej - w zawodzie   kucharz małej gastronomii
                                  - kl I , II
 
2/ niedostosowanych  społecznie do   Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
    w Szklarskiej Porębie
    - do Gimnazjum   -   kl. I, II,      - w roku szkolnym      2006 / 2007
                                  -   kl. I, II,III - od roku  szkolnego 2007 / 2008
 
           
 I. Informacje ogólne.
 
     Procedura działań związana z kierowaniem nieletnich do placówek resocjalizacyjnych
      resortu edukacji typu młodzieżowe ośrodki socjoterapii i młodzieżowe ośrodki wychowawcze
      określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. ( Dz.U. 
      Nr 178 poz. 1833) w sprawie szczegółowych zasad, kierowania, przyjmowania, przenoszenia,   
      zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym
      ośrodku socjoterapii stanowiących akt wykonawczy do art. 81 ustawy z dnia 26 października  
     1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich ( Dz.U. z 202 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz.542  
      oraz z 2003 r. Nr 137 ,poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217 ).
 
II. Zasady kierowania.
 
      1. Nieletni , wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy
           w  postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub  
           młodzieżowym ośrodku socjoterapii
          kierowany jest przez starostę   właściwego ze względu na  miejsce   
          zamieszkania nieletniego,
          do ośrodka wskazanego przez Centrum Metodyczne Pomocy  
                           Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie 
 
 
2.     Zasady kierowania dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie , jak również kierowanie nieletnich z powiatu jeleniogórskiego podlegają cmentarnemu systemowi kierowań, poprzez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.
 
3.     Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Porębie na podstawie upoważnienia Starosty Jeleniogórskiego Nr 10 / 06 z dnia 10.08.2006 r. zgłasza za pomocą centralnego systemu do CMPPP w Warszawie dane nieletnich z powiatu jeleniogórskiego i oczekuje na wskazanie odpowiedniej placówki a następnie  wystawia skierowanie zgodne ze skazaniem.
 
 
4.     Dokumentacja nieletniego zawiera :
 
   1/   orzeczenie ( postanowienie ) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego
    w ośrodku ( MOW lub MOS ) 
         - które w pierwszej kolejności   przysyła do Dyrektora ZPRW w Szklarskiej 
           Porębie Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Jeleniej   
           Górze w celu realizacji ,
 
   *    Dyrektor ZPRW zgodnie z upoważnieniem Starosty Jeleniogórskiego     
         występuje o pozostałą dokumentację nieletniego:
        2/   kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora  
              sadowego ,
        3/   kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego
        4/   skrócony odpis aktu urodzenia,
        5/   potwierdzenie stałego zameldowania
        6/   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( jeżeli zostało wydane )
        7/  ostatnie świadectwo szkolne
        8/   karta zdrowia ucznia
        9/   karta szczepień
       10/ potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych
       11/ 2 zdjęcia.
 
 
5.     Wydanie skierowania 
- po uzyskaniu wskazania z CMPPP w Warszawie dyrektor ZPRW
   w Szklarskiej Porębie wystawia skierowanie, które wraz
 z dokumentami przesyła do wskazanej placówki.
     - skierowanie wysyłane jest również do rodziców ( opiekunów prawnych )
        i do sadu rodzinnego.
 
6.     O przyjęciu nieletniego do ośrodka dyrektor ośrodka powiadamia właściwe 
     organy obowiązane do kontroli spełniania obowiązku szkolnego lub   
     obowiązku nauki.
     
      
 
 
 
III. Odpłatność za pobyt wychowanka w placówce MOS i MOW w Szklarskiej 
       Porębie.
 
1.       Za pobyt dziecka w ośrodku rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są   
      do odpłatności oraz mogą skorzystać z ulg.
      Wysokość odpłatności za jeden dzień wynosi   8 ,50 zł w br. szkolnym
     2006 /2007 , co stanowi wysokość kosztów surowca przeznaczonego na   
     wyżywienie )
 
2. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka ( szczególnie   
     rodzina, której   przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)   
     oraz w szczególnie   uzasadnionych przypadkach losowych rodzice mogą złożyć  
     wniosek do Dyrektora   Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w   
     Szklarskiej Porębie o zwolnienie   z części lub całości opłaty za wyżywienie.    
 
 
IV.    Dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Szklarskiej     
       Porębie posiada  upoważnienie Starosty Jeleniogórskiego Nr 10 / 06
       również do :
     
1.     zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dziecku posiadającemu 
orzeczenie kwalifikacyjne o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 
2.     Zasady umieszczania dzieci w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
odbywają się na podstawie wystąpienia do starosty, któremu podlega
dana placówka o wydanie skierowania dla wskazanego nieletniego.
 
            - dokumentacja -komplet jak w pkt.4. ( z pominięciem dokumentów  
                                                                sądowych ,które nie dotyczą).
 
 
 
        Informaje można uzyskać pod numerem telefonu 075 717- 27 69
        Lub w siedzibie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
        w Szklarskiej Porębie, ul. Górna 29.
        Poczta internetowa - mos.mow@zprw.pl
 
 
 
 
 
                                                

Ilość odwiedzin: 11392
Osoba, która wytworzyła informację: Halina Curyło
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Curyło
Osoba, która wprowadzała dane: Halina Curyło
Data wytworzenia informacji: 2004-04-29 12:10:21
Data udostępnienia informacji: 2004-04-29 12:10:21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-21 10:42:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner