logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
minus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
   plus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   minus Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
      minus Organizacja jednostki
      minus Status jednostki
      plus Przedmiot działalności
      minus Misja jednostki
      minus Kodeks Etyki
      plus Kontrola zarządcza
      plus Dokumentacja z kontroli
      minus Majątek jednostki
      minus Budżet jednostki
      plus Rejestry i Ewidencje
      minus Archiwum
      plus Zamówienia i przetargi
      minus Realizacja zadań publicznych
      minus Status załatwionych spraw
      minus Udostępnianie informacji publicznej
      minus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
      minus Poszukujemy spadkobierców
      minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
      minus Dostępność
   plus Dom Pomocy Społecznej w Kowarach
   plus Dom Pomocy Spolecznej w Sosnówce
   plus Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU > POMOC SPOŁECZNA RODZINIE > Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich > Dostępność

Oświadczenie w sprawie dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

 

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Data publikacji strony: 23 lipca 2003 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28 stycznia 2021 roku

 

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • część plików pdf nie jest dostępna cyfrowo, są skanami dokumentów,

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie wyników darmowych walidatorów on-line, testu czytnikiem ekranu dla niewidomych NVDA oraz samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia Tab
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia Shift + Tab
 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK  Enter
 • Przewijanie widocznej części strony przy pomocy strzałek:  ↑ ↓ 
   

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Powiększenie rozmiaru czcionki: jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze Ctrl i znaku +
 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki: jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze Ctrl i znaku -
 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki: jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze Ctrl i cyfry 0

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu

 

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów.

  

Tłumacz języka migowego

Dostępność tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu się i ustaleniu terminu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, e-mail: sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75/75-15-212.

Kontakt w celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności:

Sekretariat Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich,

ul. Chłopska 1

58-520 Janowice Wielkie
e-mail: sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl,
tel. 75/75-15-212

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegokolwiek ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz określenie preferowanego sposobu kontaktu ze zgłaszającym. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna siedziby Domu Pomocy Społecznej

Budynki Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich położone są przy ul. Chłopskiej 1. Przed budynkami dostępne są miejsca do zaparkowania samochodu, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a, są oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 

Powiadomienie o braku dostępności cyfrowej

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

 

Dane teleadresowe Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

Adres strony internetowej: www.dpsjanowicewielkie.pl

Adres strony internetowej BIP: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=435

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem

Adres poczty elektronicznej sekretariat@dpsjanowicewielkie.pl

Nr telefonu osoby kontaktowej 75/75-15-212

Załączniki do pobrania: 2021-03-31 14:39:13 - Raport o stanie zapewnienia dostępności (105.36 kB)

Ilość odwiedzin: 2054
Nazwa dokumentu: Dostępność
Podmiot udostępniający: Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Madera
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Rudnik
Osoba, która wprowadzała dane: Grażyna Krawiec
Data wytworzenia informacji: 2020-09-22 12:53:13
Data udostępnienia informacji: 2020-09-22 12:53:13
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-31 14:39:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner