logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
minus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
   plus Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
   plus Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
   plus Dom Pomocy Społecznej w Kowarach
   minus Dom Pomocy Spolecznej w Sosnówce
      minus Dane adresowe
      plus Informacje
      minus Statut
      minus Regulamin organizacyjny
      minus Status jednostki
      minus Zamówienia Publiczne
         plus 2017
         minus 2018
            minus Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi pralnicze
            minus Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
            minus Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę żywności
            minus Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności
            minus Dostawa żywności dla DPS II tura pieczywo + mrożonki
            minus Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności II tura pieczywo + mrożonki
            minus Dostawa żywności dla DPS III tura mrożonki
            minus Informacja z otwarcia ofert - dostawa żywności III tura mrożonki
            minus Ogłoszenie - zapytanie o cenę
            minus Informacja z otwarcia ofert - zapytanie o cenę
            minus Ogłoszenie - zapytanie o cenę - remont łazienki
         plus 2019
         plus 2020
      minus Realizacja zadań publicznych
      plus Ogłoszenia
      plus Fundusze UE
   plus Dom Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Dom Dziecka im. M.Konopnickiej w Szklarskiej Porębie
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Sosnówka, dnia 07.08.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Liczyrzepy 87, 58-564 Sosnówka

Tel. 757610237 Fax. 757610326

NIP 611-13-01-216 REGON 001242521

Sprawę prowadzi Krzysztof Łubiński

Tel. 757610237 wew. 15

Adres e-mail: dps.sosnowka@powiat.jeleniogorski.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

 

OGŁASZA ZAPYTANIE O CENĘ NA

„Zakup pojazdu dla Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce”

CVP:

34000000-7 - sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

Przedmiot zamówienia:

Zakup pojazdu osobowego typu BUS (9 osób) przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej dla potrzeb transportowych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce.

UWAGI:

Termin wykonania zamówienia: 02.10.2018

- Nie dopuszczamy składania ofert wariantowych ani częściowych

- Oferty można składać w siedzibie zamawiającego w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00.

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dps.sosnowka@powiat.jeleniogorski.pl

- Nie wymaga się wnoszenia wadium

Zapytanie o cenę skierowane jest do wykonawców, którzy:

a) Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

b) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

Na potwierdzenie warunków zawartych w punkcie c oferent musi złożyć odpowiednie oświadczenia.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium ceny, gwarancji i czasu realizacji:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60%

Czas realizacji (do 5 tygodni – 40%, do 6 tygodni – 30%, do 7 tygodni – 20%, do 8 tygodni 10%, powyżej 8 tygodni - 0%).

40%

- termin związania ofertą - 30 dni

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 14.08.2018 r do godz. 10.00

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 14.08.2018 r. o godz. 11.00

Osobą wyznaczoną przez zamawiającego do porozumiewania się z oferentami jest pan Krzysztof Łubiński –administrator tel. 757610237 wew. 15

Załączniki do pobrania: 2018-08-07 09:12:55 - Samochód 2018 r (20.45 kB)
2018-08-07 09:13:17 - Zał. 1 Oferta wzor (31.00 kB)
2018-08-07 09:13:36 - Zał. 2 Oswiadczenie (32.50 kB)
2018-08-07 09:13:53 - Zał. 3 Wzór umowy (109.40 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie - zapytanie o cenę
Skrócony opis: Zakup pojazdu dla Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Łubiński
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Łubiński
Osoba, która wprowadzała dane: Bożena Jacewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-07 08:49:22
Data udostępnienia informacji: 2018-08-07 08:49:22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-07 09:14:10

Wersja do wydruku...

corner   corner