logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatne poradnictwo w 2019
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   minus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
 Sprawy do załatwienia
A A A


Ogłoszenia: 2015 > maj > 2015-05-06
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015r.

 

 

                        OGŁOSZENIE

 

                                                                 ZARZĄD POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

 

                                          ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
                                                z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku.


 

I. Rodzaj zadania

Zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

- organizowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, mających szczególne znaczenie dla kultury powiatu i regionu, przede wszystkim działań o charakterze nowatorskim.

 

II. Wysokość przeznaczonych środków publicznych

Na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert w 2015 r. Powiat Jeleniogórski planuje przeznaczyć dotację w kwocie 22 000,00 zł (słownie:dwadzieścia dwa tysięcy złotych).

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zas      1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

2. Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zostaną przekazane po zawarciu umowy o wykonanie zadań publicznych.

 

3. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpocznie się od daty podpisania umowy i zakończy się nie później niż do 10 grudnia 2015 roku.

 2. Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia zadania.

 3. Wsparcie finansowe z budżetu powiatu w formie dotacji mogą uzyskać zadania realizowane na terenie Powiatu Jeleniogórskiego na rzecz jego mieszkańców.

 4. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wniesienie przez Oferenta pieniężnego wkładu własnego w realizację zadania w wysokości minimum 10% całkowitego kosztu zadania oraz dotacji ze źródeł innych niż budżet Powiatu Jeleniogórskiego w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitych kosztów zadania. Finansowy wkład własny należy udokumentować wyciągiem z rachunku bankowego na dzień składania oferty, a środki pochodzące z innych źródeł dokumentami je przyznającymi.

 5. Wybór oferty przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z Oferentem.

 6. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy, Oferent, po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty, sporządza i dostarcza do Sekretariatu Starosty Jeleniogórskiego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (ul .Kochanowskiego 10) skorygowany (zaktualizowany) harmonogram i kosztorys realizacji zadania, dostosowany do wysokości przyznanej dotacji.

 7. Warunki realizacji zadania określa umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 9. W sytuacji rezygnacji przez Oferenta z przystąpienia do zawarcia umowy bądź niemożności osiągnięcia celu zakładanego w ofercie, Zarząd Powiatu może podjąć decyzję o przyznaniu niewykorzystanej kwoty dotacji innemu wybranemu podmiotowi, którego oferta uzyskała w konkursie ilość punktów kwalifikujących zadanie do dofinansowania.

 

V. Termin i warunki składania ofert

1.Oferty wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach z napisem „Kultura – konkurs ofert” należy składać w terminie do dnia 28 maja 2015r. . do godz. 15.00.

Na kopercie należy umieścić pieczątkę Podmiotu występującego o dotację z pełną jego nazwą, adresem, numerem telefonu oraz nazwiskiem i telefonem osoby upoważnionej do kontaktu.

2.Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej lub czytelnym pismem ręcznym, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.

3.Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (parter) lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego).

4.Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

5.Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6.Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

7.Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

 

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania dołączyć należy dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań oraz aktualny statut, jeżeli dotyczy,

Oświadczenie (oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia)

 

 • o aktualności dokumentów rejestracyjnych i statutu,

 • o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,

 • o posiadaniu uprawnień i kwalifikacji niezbędnych do realizacji zadania publicznego,

 • o nieprowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności,

 

Fakultatywnie (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru)

dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta.

 

 

Kserokopie będące załącznikami do oferty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

UWAGA!

Oferty należy składać odrębnie dla każdych realizowanych przedsięwzięć.

W przypadku składania przez podmioty więcej niż jednej oferty wymagane jest dołączenie kompletów załączników do każdej z ofert.

 

VI. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

 1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)

 2. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową.

 3. Skład Komisji Konkursowej ustala w formie uchwały Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego.

 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

 6. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na :

 • zakup żywności,
 • zadania i zakupy inwestycyjne,

 • pokrycie kosztów administracyjnych (np. zakup materiałów biurowych),

 • zakup, budowę lub remonty budynków,

 • działalność gospodarczą,

 • pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć,

 • działalność polityczną i religijną,

 • zlecenie realizacji zadania innemu podmiotowi niebędącemu stroną umowy i nie spełniającemu wymogów określonych w art.3 ust.2 i 3 ustawy.

         7. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość przyznanej dotacji zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu – www.starostwo.jgora.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwały w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadań publicznych powiatu w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r.

        8. Do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku nie stosuje się trybu odwoławczego.

        9. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, mail-em lub pisemnie.

      10. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

      11. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

      12. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia, który przekaże zbiorczo oferty powołanej przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego Komisji Konkursowej.

      13. Komisja Konkursowa dokona merytorycznej oceny ofert oraz przedstawi propozycje wysokości dotacji.

      14. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 

1. Zawartość merytoryczna oferty:

 

 

3 p.

 • zgodność oferty z priorytetami ujętymi w ogłoszeniu o konkursie,

 • miejsce i cel wykonania zadania,

 • nowatorstwo projektu, walory artystyczne i kulturotwórcze,

 • szczegółowy opis zadania spójny z kosztorysem,

 • spójny harmonogram planowanych działań,

 • zakładane rezultaty wykonania zadania.

2. Potencjał finansowy:

 

2 p

 • koszt realizacji,

 • zamierzonych celów i efektów,

 • wysokość finansowego wkładu własnego, wiarygodność wkładu własnego,

 • udokumentowane zewnętrzne źródła finansowania (decyzje przyznające środki, w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne złożenie dokumentów świadczących o złożeniu wniosków aplikacyjnych lub ewentualne oświadczenie Oferenta).

 

3. Potencjał realizacyjny:

1 p.

 • posiadane zasoby osobowe i rzeczowe (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków),

 • doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań; posiadane

 • rekomendacje.

4. Efekty oddziaływania:

 

 

3 p.

 • grupa docelowa - zakładani odbiorcy,

 • dostępność dla odbiorców z różnych grup wiekowych i społecznych,

 • zasięg oddziaływania (powiatowy, regionalny, międzynarodowy),

 • promocja powiatu i dostępność projektu dla jego mieszkańców.

 

5. Poświadczenie patronatu medialnego przy organizacji projektu:

1 p.

RAZEM:

10 p.

UWAGA!

 

OFERTY:

 • złożone na niewłaściwych drukach lub po terminie,

 • nieczytelne,

 • niekompletne,

 • przesłane faksem lub pocztą elektroniczną,

 • nie uwzględniające w budżecie zadania własnego wkładu finansowego Oferenta w realizację zadania w wysokości 10% całkowitych kosztów zadania oraz dotacji ze źródeł innych niż budżet Powiatu Jeleniogórskiego w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania

zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

Łączna maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 10 pkt.

 

Oferty zostaną odrzucone ze względów merytorycznych jeśli uzyskają łączną ocenę 5 punktów i poniżej lub uzyskają w kryterium "zawartość merytoryczna oferty" O punktów.

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zastrzega sobie prawo odstąpienie od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

 

UWAGA!

Oferty należy składać odrębnie na każde z realizowanych przedsięwzięć.

W przypadku składania przez podmioty więcej niż jednej oferty, wymagane jest dołączenie kompletów załączników do każdej z ofert.

 

VII. W roku bieżącym do momentu ogłoszenia konkursu nie udzielono wsparcia finansowego żadnej organizacji pozarządowej ani innym podmiotom ,o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).W 2014 r. z budżetu powiatu przeznaczono na ten cel kwotę 25 500,00 zł.

VIII. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Sekretariacie Starosty Jeleniogórskiego Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, pod numerem telefonu (75) 64 73 110.

IX. Formularze do pobrania:

 • Wzór oferty,

 • Ramowy wzór umowy,

 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

 

 

 

Załączniki do pobrania:

2015-05-06 10:14:16 - Wzór oferty (81.00 kB)
2015-05-06 10:14:56 - Wzór umowy (73.00 kB)
2015-05-06 10:15:35 - Wzór sprawozdania (67.50 kB)

Ilość odwiedzin: 848
Podmiot udostępniający: Zarząd Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Nina Osyra
Osoba, która odpowiada za treść: Nina Osyra
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Słodkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2015-05-06 09:45:09
Data udostępnienia informacji: 2015-05-06 09:45:09
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-06 10:35:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner