logo
Wersja dla niedowidzących
  Archiwum Powiat Karkonoski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu karkonoskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
minus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE > Biuro Rzeczy Znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

ul. Kochanowskiego 10 , 58-506 Jelenia Góra

Wydział Organizacyjny

I piętro, pokój nr 22, tel. 75 64-73-130

godziny urzędowania:

poniedziałek, wtorek i czwartek: 7:30-15:30 

środa: 7:30-16:30

piątek: 7:30-14:30 

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

 1. art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.),
 2. art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

Zakres działania Biura Rzeczy Znalezionych określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

 

Przedmiotem działalności Biura Rzeczy Znalezionych jest:

 1. prowadzenie postępowań w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru;
 2. udzielanie wyjaśnień dotyczących prowadzonych postępowań w sprawach rzeczy znalezionych, w tym informowanie o depozytach, a także wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw;
 3. zamieszczanie ogłoszeń w sprawie rzeczy znalezionych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach – w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim;
 4. wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym (właścicielowi lub znalazcy);
 5. sprzedaż rzeczy albo likwidacja niepodjętych depozytów.

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:

 1. rzeczy znalezione na terenie powiatu jeleniogórskiego albo rzeczy znalezione przez mieszkańca powiatu jeleniogórskiego;
 2. rzeczy znalezione, których wartość szacunkowa przekracza 100 zł, chyba, że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 3. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły oraz koral – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu;
 4. rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, a także dokumenty wojskowe, a w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe albo karty powołania – przekazując niezwłocznie najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej;
 5. rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – dostarczone przez zarządcę, który przekazuje rzecz do Biura po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy od znalazcy (zastosowanie ma przepis pkt. 1).

Do Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

 1. rzeczy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 100 złotych, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
 2. gdy istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności;
 3. rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodów osobistych lub paszportów – zawiadomienie o znalezieniu tego rodzaju rzeczy czy dokumentów, a także ich znalazcy, Biuro przyjmuje od jednostki organizacyjnej Policji;
 4. zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Odmowa przyjęcia rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych uprawnia znalazcę albo zarządcę budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego do postąpienia z rzeczą według swojego uznawania.

 

Zasady składania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy:

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych 15 (III piętro, pokój nr 307).

Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia rzeczy na przechowanie pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządzi protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo zawiadomienia oraz przyjęcia rzeczy. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397), wymagane jest, aby znalazca w w/w protokole potwierdził własnoręcznym podpisem: złożenie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, zgłoszenie żądania znaleźnego, a w przypadku upłynięcia terminów do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną – nabycie własności tej rzeczy.

 

Zasady wzywania do odbioru rzeczy znalezionych, w tym publikowanie ogłoszeń o znalezieniu rzeczy:

W przypadku ustalenia danych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy oraz jej adresu zamieszkania albo siedziby, Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie wzywa tę osobę do odbioru rzeczy. Natomiast
w przypadku braku możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub gdy osoba ta jest nieznana, Biuro Rzeczy Znalezionych:

 1. dokonuje wezwania na tablicy ogłoszeń przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, a także zamiescza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu jeleniogórskiego;
 2. gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5.000 złotych – dodatkowo zamieszcza ogłoszenie o znalezieniu rzeczy w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

Osoba uprawniona do odbioru rzeczy (właściciel) przed wydaniem rzeczy z depozytu zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech charakterystycznych.

W razie wystąpienia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy – przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych właściciel rzeczy zobowiązany będzie do uiszczenia tych kosztów i okazania dowodu dokonania opłaty.

Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadomi znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby.

 

Zasady wydawania rzeczy znalezionych znalazcom:

W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru
w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadomi o tym znalazcę oraz wezwie go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie).

Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowywania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów – o ile wystąpiły.

Znalazcy nie przysługuje wydanie rzeczy znalezionej, o ile stanowi ona zabytek lub materiał archiwalny.

 

W przypadku nieodebrania przez znalazcę rzeczy w określonym terminie, jej właścicielem stanie się powiat jeleniogórski.

 

Szczegółowych informacji udziela Violetta Wieszkowska  – Archiwista w Wydziale Organizacyjnym,

tel.: 75 64 73 130 w godzinach pracy urzędu.

 

Ilość odwiedzin: 11245
Nazwa dokumentu: Biuro Rzeczy Znalezionych
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjny
Osoba, która wytworzyła informację: Violetta Wieszkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Słodkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Violetta Wieszkowska
Data wytworzenia informacji: 2015-09-16 11:26:17
Data udostępnienia informacji: 2015-09-16 11:26:17
Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-24 12:13:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner