logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatne poradnictwo w 2019
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2005
   plus2006
   plus2007
   plus2008
   plus2009
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   minus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
 Sprawy do załatwienia
A A A


Ogłoszenia: 2016 > październik > 2016-10-20
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego o ogłoszeniu konkursu na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej

                                                                                                                                           Załącznik

                                                                                          do uchwały Nr 106/320/16

                                                                             Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego

                                                                                     z dnia 13 października 2016 r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄD  POWIATU  JELENIOGÓRSKIEGO

ogłasza konkurs na powierzenie realizacji  zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

 1. Rodzaj zadania

„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. usytuowanego w czterech lokalach na terenie Janowic Wielkich, Jeleniej Góry, Karpacza i Szklarskiej Poręby”, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 

 1. Wysokość przeznaczonych środków publicznych

 

Na realizację zadania planuje przeznaczyć dotację w wysokości 60.725,88 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji
 1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.         z 2016, poz. 239 z póź. zm.),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego.
 2. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 2 stycznia do 31 grudnia w 2017 roku w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
 2. Realizując zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej należy zapewnić profesjonalne i rzetelne udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów oraz poufność w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.
 3. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 4. Warunki realizacji zadania określa umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

V. Termin i warunki składania ofert

Oferty w zamkniętych kopertach, sporządzone wg wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 25 listopada 2016 r. do godz. 14 na adres: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra  (I piętro pokój nr 22).

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie należy umieścić pieczątkę Podmiotu występującego o dotację z pełną jego nazwą, adresem, numerem telefonu oraz nazwiskiem i telefonem osoby upoważnionej do kontaktu.

 

 1. Oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej lub czytelnym pismem ręcznym, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie.
 2. Oferty powinny być sporządzone na drukach określonych w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)
 3. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta
 5. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
 6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

Do oferty należy dołączyć:

 

Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji

 • odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

Oświadczenie

 • o aktualności dokumentów rejestracyjnych
 • o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego,

Potwierdzenie posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych

 

 • dokumenty potwierdzające nieprzerwane wykonywanie tych zadań, od co najmniej 30 października 2014 r. do dnia złożenia oferty.

Umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 • kserokopie umowy lub promesy, potwierdzającej świadczenie pomocy prawnej w okresie od 2 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ,

Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.

- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1               do ogłoszenia

Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.

- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2           do ogłoszenia

Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3            do ogłoszenia

Fakultatywnie (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru)

dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta.

 

 

Kserokopie będące załącznikami do oferty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

VI. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert

 

 1. Otwarcie kopert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dokona Komisja Konkursowa w dniu 25 listopada.2016 r. o godz. 14.10, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10
 2. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 z póź. zm.).
 3. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową.
 4. Skład Komisji Konkursowej  ustala w formie uchwały Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego.
 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 6. Oferty: złożone na niewłaściwych drukach lub po terminie, nieczytelne, niekompletne, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na :
 • zakup żywności,
  • zadania i zakupy inwestycyjne, z wyjątkiem zakupu urządzeń niezbędnych do realizacji zadania będącego przedmiotem postepowania konkursowego,
  • pokrycie kosztów administracyjnych (z wyłączeniem  materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania),
  • zakup, budowę lub remonty budynków,
  • działalność gospodarczą,
  • pokrycie deficytu wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć,
  • działalność polityczną i religijną,
  • zlecenie realizacji zadania innemu podmiotowi niebędącemu stroną umowy i nie spełniającemu wymogów określonych w art.3 ust.2 i 3 ustawy.
 1. Informacja o wynikach konkursu wraz z listą podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość przyznanej dotacji zostanie umieszczona na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej    i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, niezwłocznie po podjęciu  przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwały w sprawie  przyznania dotacji na wsparcie zadania konkursowego.
 2. Do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
 3. O wyborze oferty i przyznaniu dofinansowania oferent zostanie powiadomiony telefonicznie, mail-em lub pisemnie.
 4. Oferty wraz z dokumentami nie będą zwracane Oferentowi.
 5. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania ofert.  Komisja Konkursowa dokona oceny ofert oraz przedstawi  propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej

14. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 

Kryteria oceny ofert

Maksymalna liczba punktów

Zawartość merytoryczna oferty:

 

Liczba świadczących pomoc prawną na obszarze powiatu jeleniogórskiego lub Jeleniej Góry adwokatów lub radców prawnych wynikająca z umów lub promes

8

 

 Potencjał realizacyjny:

2

Doświadczenie Oferenta w realizacji podobnych zadań na obszarze powiatu jeleniogórskiego lub Jeleniej Góry; posiadane rekomendacje.

RAZEM:

10

 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

 

 1.  W 2015 r. z budżetu powiatu przeznaczono 59.946 zł. na ten cel.
 2. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, pod numerem telefonu (75) 64 73 131.

 

 1. Załączniki do ogłoszenia

załącznik nr 1 wzór „Pisemne zobowiązanie do zapewnienia poufności w związku z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem.”

załącznik nr 2 wzór „Zobowiązanie do zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.”

załącznik nr 3  wzór „Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.   

 

 1. Umowa
 1. Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest uchwała Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.
 2. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć:
  1. kserokopię umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11. ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w przypadku gdy do oferty załączona została promesa jej zawarcia wraz z oryginałem celem dokonania jej uwierzytelnienia.
  2. oświadczenie oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym                       i faktycznym w dniu podpisania umowy.

Ilość odwiedzin: 575
Podmiot udostępniający: Zarząd Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Zarząd Powiatu
Osoba, która odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Osoba, która wprowadzała dane: Włodzimierz Słodkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-20 08:07:11
Data udostępnienia informacji: 2016-10-20 08:07:11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-20 08:49:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner