logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
minus Raport o stanie powiatu jeleniogórskiego
 ORGANY POWIATU
plus RADA POWIATU
minus ZARZĄD POWIATU
   minus Dane adresowe
   minus Status prawny
   plus Przedmiot działalności i kompetencje, KONSULTACJE SPOŁECZNE
   minus Skład osobowy
   minus Uchwały Zarządu Powiatu
      minus Rejestr uchwał
      minus Treść uchwał II kadencji.
      plus Treść uchwał III kadencji.
      plus Treść uchwał IV kadencji.
      plus Treść uchwał V kadencji
      minus Treść uchwał VI kadencji
         minus Uchwaly 2018 rok
         minus Uchwały 2019 rok
         minus Uchwały 2020 rok
   plus Informacja o kontrolach
   minus Rejestry, ewidencje - udostępnianie
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Karkonoskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obowiązaek informacyjnyc w myśl przepisów RODO
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
plus E-informator o prawach i obowiązkach obywatelskich oraz E-poradnik o mediacji
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
minus Oświadczenie Pierwszego Prezesa SN z dnia 23 grudnia 2019 r.
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-01-10 10:37:24 - Uchwała Nr 10/30/19 z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położ (14.64 kB)
2019-01-10 10:38:09 - Uchwała Nr 10/31/19 z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu i akceptacji treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntow (14.71 kB)
2019-01-10 10:39:10 - Uchwała Nr 10 /32 /19 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie akceptacji treści projektu porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Panią Bożeną Staszulonek, prowadzącą działalność gospodarczą pn. RO (38.50 kB)
2019-01-21 09:50:40 - Uchwała Nr 12/33/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie analizy średniorocznej struktury zatrudnienia i poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Powiecie Jeleniogórskim (13.51 kB)
2019-01-21 09:51:13 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/33/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. (43.94 kB)
2019-01-21 09:51:31 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/33/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. (290.66 kB)
2019-01-21 09:52:02 - Uchwała Nr 12/34/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia treści sprawozdania w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jelenio (25.32 kB)
2019-01-22 10:33:40 - Uchwała Nr 13/35/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie akceptacji treści Porozumienia pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Janowice Wielkie w sprawie realizacji i współfinansowania w 2019 roku (39.50 kB)
2019-01-22 10:34:26 - Uchwała Nr 13/36/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (18.80 kB)
2019-01-22 10:35:04 - Uchwała Nr 13/37/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa (18.95 kB)
2019-01-22 10:35:34 - Uchwała Nr 13/38/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania w drodze konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (18.78 kB)
2019-02-05 09:25:42 - Uchwała Nr 14/39/19 z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie obręb 0006 na rzecz Gminy Szklarska Poręba (14.61 kB)
2019-02-05 09:27:07 - Uchwała NR 14/40/19 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu powiatu na 2019 rok. (14.03 kB)
2019-02-05 09:27:54 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (231.69 kB)
2019-02-05 09:28:08 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (286.89 kB)
2019-02-05 09:28:22 - Załącznik nr 3a do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (200.22 kB)
2019-02-05 09:28:37 - Załącznik nr 3b do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (204.39 kB)
2019-02-05 09:28:49 - Załącznik nr 4a do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (275.21 kB)
2019-02-05 09:29:01 - Załącznik nr 4b do Uchwały Nr 14/40/19 z dnia 01 lutego 2019 r. (342.62 kB)
2019-02-05 09:29:37 - Uchwała Nr 14/41/19 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień jednostkom budżetowym powiatu jeleniogórskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym (13.79 kB)
2019-02-05 09:30:27 - Uchwała Nr 14/42/19 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie P (18.11 kB)
2019-02-05 09:31:02 - Uchwała Nr 14/43/19 z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudy (14.54 kB)
2019-02-19 14:47:51 - Uchwała Nr 15/44/19 z dnia 15 lutego 2019 r.w sprawie zaakceptowania aneksu nr 7 do Porozumienia Nr 21/12 z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki (146.42 kB)
2019-02-19 14:48:25 - Uchwała Nr 15/45/19 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Jeleniogórskiego w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu (89.80 kB)
2019-02-19 14:48:55 - Uchwała Nr 15/46/19 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie jednostkom organizacyjnym Powiatu pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym położonym w Jeleniej Górze przy ul. Podcho (110.69 kB)
2019-03-04 12:40:05 - Uchwała Nr 17/47/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia Powiatu Jeleniogórskiego z Karkonoskim Parkiem Narodowym (80.91 kB)
2019-03-04 12:40:38 - Uchwała Nr 17/48/19 z dnia 28 lutego 2019 r. W sprawie akceptacji treści projektu umów Powiatu Jeleniogórskiego z gminami Powiatu dotyczących realizacji i współfinansowania w roku 2019 zadania polegaj (92.90 kB)
2019-03-04 12:41:16 - Uchwała Nr 17/49/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu jeleniogórskiego na 2019 rok (1.43 MB)
2019-03-04 12:41:45 - Uchwała Nr 17/50/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego (198.92 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwały 2019 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Urbanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Urbanowicz
Osoba, która wprowadzała dane: Monika Urbanowicz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-03 11:00:08
Data udostępnienia informacji: 2018-12-03 11:00:08
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-04 12:42:00

Wersja do wydruku...

corner   corner