logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
plus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2019 r.
minus Nieodpłatne poradnictwo w 2019
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Biuro Rady Powiatu

ul. Kochanowskiego 10

58-500 Jelenia Góra

pokój nr 2.03, II piętro

   Lidia Kaczmarczyk Pałucha

dyrektor Biura Rady Powiatu

nr tel. (0-75) 64 73 231

 

 

sekretariat

nr tel.  (0-75) 64-73-230 nr fax (0-75) 75-264-19

adres elektroniczny: brp@powiat.jeleniogorski.pl

                                       

ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ BIURA RADY POWIATU:

 

1.     Obsługa administracyjna Rady, Przewodniczącego Rady,  Komisji  
w szczególności w zakresie:

a)    gromadzenia i przygotowywania materiałów pod obrady Rady i Komisji,

b)    organizacyjnego przygotowania Sesji i posiedzeń Komisji,

c)    udostępniania informacji publicznych przewidzianych obowiązującym przepisami,

d)    aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej.

2.     Prowadzenie rejestru uchwał Rady, gromadzenie i udostępnianie ich w siedzibie Biura Rady Powiatu.

3.     Prowadzenie ewidencji i przekazywanie do realizacji  wniosków Komisji, interpelacji, zapytań i wniosków radnych  oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem przez właściwe podmioty.

4.     Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu.

5.     Prowadzenie rejestru postulatów mieszkańców i innych podmiotów skierowanych do Rady Powiatu.

6.     Przekazywanie aktów prawnych – uchwał Rady Powiatu za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap do organu nadzoru – Wojewody Dolnośląskiego.

7.     Przekazywanie elektronicznie aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze powiatu, stanowionych przez Radę wraz z wnioskiem o ich publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (EDAP).

8.     Przekazywanie uchwał Rady właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym.

9.     Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działań Przewodniczącego Rady.

10.           Wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw radnego.

11.           Protokołowanie Sesji Rady.

12.           Przekazywanie na polecenie Przewodniczącego Rady projektów uchwał do zaopiniowania właściwym Komisjom.

13.           Przekazywanie projektów uchwał przygotowanych z  inicjatywy radnych, Przewodniczącego Rady, klubu radnych i komisje Rady  do Zarządu Powiatu w celu wyrażenia stanowiska oraz zaopiniowania przez Zarząd, jeżeli wymaga tego przedmiot uchwały.

15.           Przygotowywanie na wniosek Przewodniczącego Rady projektu corocznego planu pracy Rady.

16.           Sporządzanie sprawozdań dla GUS.

Podstawy prawne:

- ustawa  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.1445,

- Statut Powiatu Jeleniogórskiego  z dnia 29 listopada 2007 r. – tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 128  oraz z 2015 r. poz. 1641 i 2381.

- ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – Dz. U . z 2015 r. , poz. 1484.

  - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz. U.  z 2015, poz. 2058.

 

 

Informacje o stanie trwającego postępowania administracyjnego, sposobie załatwiania i podjętych rozstrzygnięciach w indywidualnych sprawach będą dostępne zainteresowanym osobom prawnym i fizycznym na stronie http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?sprawy=1 po:

  1. zgłoszeniu takiego wniosku w podaniu wszczynającym postępowanie lub ustnie do protokołu,
  2. przydzieleniu znaku sprawy, pod którym sprawa zostanie umieszczona na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze Biuletynu Informacji Publicznej;
  3. zalogowaniu się przez zainteresowaną osobę przy użyciu przydzielonego znaku sprawy.

 

 

Ilość odwiedzin: 5973
Nazwa dokumentu: Biuro Rady Powiatu
Podmiot udostępniający: Biuro Rady Powiatu
Osoba, która wytworzyła informację: Lidia Kaczmarczyk Pałucha
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Kaczmarczyk Pałucha
Osoba, która wprowadzała dane: Lidia Kaczmarczyk-Pałucha
Data wytworzenia informacji: 2011-02-23 11:26:00
Data udostępnienia informacji: 2011-02-23 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-11 07:45:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner