logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiat jeleniogórski
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY POWIATU
plus ZARZĄD POWIATU
plus RADA POWIATU
 STATUS POWIATU
minus Statut Powiatu
minus Przedmiot działalności
minus Jednostki Powiatu
minus Gminy Powiatu
plus Budżet i majątek Powiatu
plus Akty prawa miejscowego
minus Dane statystyczne GUS
 STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
minus Dane adresowe, NIP, REGON, nr konta bankowego, funkcje, komórki organizacyjne,telefony, fax, e-mail
minus Status prawny i przedmiot działalności
minus Schemat organizacyjny
minus Regulamin organizacyjny
plus Przyjmowanie i załatwianie spraw przez wydziały
plus Działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe w powiecie
minus Udostępnianie informacji
minus Procedura przyjęcia, rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku
plus Petycje do Zarządu Powiatu lub Starosty Jeleniogórskiego
plus Ankieta
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
minus Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej
minus Internetowy System Aktów Prawnych
minus Dzienniki Urzędowe
minus Skorowidz przepisów prawnych od 1918 r.
minus INFORMACJA O USŁUGACH WSPIERAJĄCYCH KOMUNIKOWANIE SIĘ
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
 FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU
minus SZKOŁY, PORADNIE I INNE PODMIOTY OŚWIATOWE
   plus Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
   minus Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
      plus status prawny jednostki
      plus dokumenty szkolne
      plus organizacja szkoly
      plus finanse szkoły
      minus stypendia Prezesa Rady Ministrów
      minus stypendia Starosty Jeleniogórskiego
      plus stypendia Dyrektora Szkoły
      minus przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus rejestry i ewidencje
      minus wykaz przeprowadzonych kontroli
      minus przetargi
      minus Regulamin realizacji Projektu Edukacyjnego
   minus Zespół Szkół Specjalnych w Domu Pomocy Społecznej "Junior" w Miłkowie
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kowarach
   plus Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie
   plus Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie
   plus Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie
plus POMOC SPOŁECZNA RODZINIE
plus POZOSTAŁE JEDNOSTKI
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE
plus Oświadczenia radnych Rady Powiatu
plus Oświadczenia Starosty Jeleniogórskiego
plus Oświadczenia członków Zarządu Powiatu i kierowników jednostek
plus Oświadczenia pozostałych pracowników Starostwa i jednostek
minus Wzory oświadczeń majątkowych
 INNE
minus Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Europejski Kodeks Dobrej Administracji
minus Traktaty Unii Europejskiej
minus Obywatelska Karta Antykorupcyjna
minus Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
minus Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
minus Informacja dla b. pracowników SP ZOZ w Kowarach
minus KONWENCJA O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
minus KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Polsce
minus Komisja Europejska w obronie niezależności sądów w Polsce
minus Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
minus Zalecenia Komitetu Praw Człowieka ONZ z rozpatrzenia VII Sprawozdania okresowego Polski z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych
minus Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneg
minus Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich
minus Biała Księga Rzecznika Praw Obywatelskich na temat działań dotyczących ochrony praworządności
 Ponowne wykorzystanie
minus Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej w postaci elektronicznej
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Sprawy do załatwienia
A A A


Regulamin Realizacji projektów Edukacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie
 
1.       Projekt edukacyjny jest realizowany na poziomie klas II gimnazjum.
2.       Projekt będzie realizowany w klasach II w ciągu całego roku szkolnego, zaś w klasach III w pierwszym semestrze (dotyczy roku szkolnego 2011/2012).
3.       Propozycje tematów projektów z poszczególnych przedmiotów nauczyciele przedstawiają we wrześniu uczniom w celu ustalenia planu kolejnych etapów realizacji, sposobu ich wykonania, terminów i formy prezentacji na forum klasy lub szkoły.
4.       Termin realizacji poszczególnych projektów nie powinien przekraczać 2-3 miesięcy.
5.       W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel – koordynator projektu może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji projektu, nie dłużej jednak niż 2 tygodnie.
6.       Zespoły realizujące projekt składają się z 4-5 uczniów z danej klasy. Uczniowie dobierają się w zespoły na zasadzie dobrowolności.
7.       W szczególnych przypadkach liczba uczniów zaangażowanych w realizację projektu może zostać zwiększona.
8.       Koordynacją projektu zajmują się nauczyciele, którzy mają również decydujący głos w ocenie merytorycznej projektu.
9.       W trakcie realizacji projektu nauczyciel – koordynator prowadzi kartę projektu (załącznik nr 1)*
10.   Koordynatorzy projektu informują pisemnie, w formie opinii o pracy uczniów ich wychowawców, wskazują na rolę ucznia w projekcie, jego zaangażowanie, co z kolei znajduje odzwierciedlenie w ocenie zachowania.
11.   Uczniowie do 15 października każdego roku deklarują pisemnie swój udziału w projekcie (załącznik nr 2).
12.    Uczeń, który zadeklarował udział w wybranym projekcie nie ma możliwości rezygnacji z tematu i z wybranej grupy zadaniowej.
13.   Realizacja projektu opiera się na pisemnym kontrakcie zawartym pomiędzy nauczycielem i uczniami (załącznik nr 3).
14.   Projekt zawiera harmonogram działań, z uwzględnieniem rodzaju zadań, odpowiedzialnych za ich realizację, termin wykonania i podpisy uczniów. (załącznik nr 4).
15.   Uczeń na zakończenie projektu wypełnia kartę samooceny (załącznik nr 5)
16.   Ocena realizacji projektu jest oparta na przyjętych przez radę pedagogiczną, ogólnych kryteriach oceny projektu (załącznik nr 6).
17.   W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu (załącznik nr 7). Przyjmuje się za szczególnie, uzasadnione przypadki zwolnienia z realizacji projektu uczniów odbywających nauczanie indywidualne, posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych umysłowo lub innych, udokumentowanych niemożnością pracy w zespole zadaniowym.
18.    Prezentacja projektu na forum publicznym może mieć miejsce na forum klasy lub szkoły podczas Dnia Patrona lub innych uroczystości szkolnych.
 

 * załączniki dostępne na stronie internetowej szkoły TUTAJ 

Ilość odwiedzin: 1517
Nazwa dokumentu: Regulamin realizacji Projektu Edukacyjnego
Skrócony opis: Regulamin Realizacji projektów Edukacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie
Osoba, która wytworzyła informację: Leszczawski Artur
Osoba, która odpowiada za treść: Szehidewicz Beata
Osoba, która wprowadzała dane: Leszczawski Artur
Data wytworzenia informacji: 2011-09-13 09:17:17
Data udostępnienia informacji: 2011-09-13 09:17:17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-14 11:50:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner